Home Inloggen Winkel Contact
 
Zoekbox
     
 
Zoekbox
Topmenu
Topmenu Home Topmenu Winkel Topmenu Links Topmenu Preken Topmenu Kerken Topmenu Overdenkingen Topmenu Agenda Topmenu Contact Topmenu
Topmenu

Afdelingen 1. Algemeen 2. Kennis Bassin 3. Kinderen 4. Meeting People 5. Muziek 6. Pastoraat 7. Winkel Bron toevoegen Beheer Informatie Diversen
Aangepast zoeken
 

Achtergrond van politieke stromingen (Deuteronomium 24: 19-22)
Preek afkomstig van Ds. M.H.T. Biewenga van de Nederlands Gereformeerde Kerk te Enschede.

       

Liturgie

Zingen: Gez 9:2,10
Votum
Groet
Zingen: Ps 93
Leefregel: Ex 20:1-17
Zingen: God wijst mij een weg (Opw 429)
Gebed
Zingen: U stierf voor mij (Opw 480)
Schriftlezingen:
Leviticus 19:9-10
Deuteronomium 15:1-11
Deuteronomium 24:19-22
Zingen: Ps 146:4,5
Zingen: Gez 255:1,3
Preek
Zingen: Ps 97:1,6
Gebed
Gaven
Zingen: Ps 68:12
Zegen

Preek

Gemeente van onze Here Jezus Christus,

Ik wil vandaag dus met u nadenken over politiek. Dat heeft te m?ken met de verkiezingen van a.s. woensdag, maar het gaat niet over die verkie?zingen. Ik ga u niet vertellen wat u moet stemmen ofzo. Dat moet u hele?maal zelf bepalen. Wel uiteraard voor het aangezicht van de Here, maar niet omdat een dominee daar iets over te zeggen zou hebben.
Wat ik vanmorgen wil wil, dat is: proberen iets van de achtergrond van politieke stromingen zichtbaar te maken. ik Zeg er gelijk bij dat die ach?tergrond steeds m?nder belangrijk wordt. het Zijn vaak niet de idee?n, niet de ide?len die centraal staan, maar het zijn de poppetjes, het zijn de ge?zichten, het is hoe je ?verkomt, en wie de meest gevatte antwoorden weet te geven. Daar word je niet vrolijk van, maar het is wel de wereld waarin wij leven. En een land krijgt nou eenmaal de politici die het verdient.
Goed, daarover niet meer. W?l dus over de idee?n en de idealen van de str?mingen die ten grondslag liggen aan die politieke partijen. Dat zijn er drie. Er zijn natuurlijk veel meer partijen, maar er liggen dr?? stromingen onder, drie richtingen: christelijk, liberaal, en socialistisch. Elk met één gr?te partij - CDA, VVD, en Partij van de Arbeid - en elk ook met wat kl??nere partijen die in dezelfde hoek zitten.
Waar zit hem nou het verschil tussen die drie stromingen? Natuurlijk, dat zit hem in het gel??f -- VVD en PvdA zijn geen christelijke partijen, het CDA is dat w?l; en ChristenUnie en SGP nog veel d??delijker -- dat is een verschil, zeker, maar dat werkt zich ??t, dat vert??lt zich, en dat kom je dan in de praktische politiek tegen: in een m?nsbeeld, in een visie op de m?ns. het Verschil zit hem dus niet alleen in: hoe denk je over God, maar ook: hoe denk je over de m?ns? Hoe kijk je tegen de mens aan?
Nu, daar wil ik het vandaag over hebben: over de manier waarop die drie str?mingen (en nog eens: dat is dus br?der dan drie part?jen) aankijken tegen ?de mens?.

Ik heb gezocht naar bijbelgedeelten, waaraan ik iets kan laten zien van waar het God en de bijbel om gaat. En ik denk die gevonden te hebben in die gedeelten die we daarstraks lazen. Ik kan me voorstellen dat u nou niet direct zegt: ?O ja, dat snap ik gelijk? -- eerder dat u dacht: wat heeft dit nou met politiek te maken?? -- dus laat ik dat eerst maar eens proberen duidelijk te maken.

Leviticus 19 en Deuteronomium 24, daar gaat het, in verschillende variaties, over één thema: haal er niet alles uit wat er in zit. Je akker, je wijngaard, je olijfbomen: kijk, als je daar nog een keer overheen loopt of doorheen gaat: ach, dan zul je heus nog wel wat vinden; he, wat je de eerste keer over het hoofd gezien had. Hier ligt nog een schoof, daar zitten nog wat druiven -- afijn, dat kun je d??n, en dat levert ook wel wat op. Wat zegt deHere? Die zegt telkens opnieuw: dat moet je niet doen! De resten moet je laten staan of laten liggen voor de mensen die in de knel zitten, de armen en de vreemdelingen, de weduwen en de wezen.
God bindt de zorg voor de zwakken in de samenleving op het hart van hen die st?rk zijn. Degenen die wil iets hebben zijn verantwoordelijk voor degenen die n??ts hebben.

Goed, nou gaan we die wet, die ??de wet van onze Here God, droppen in de Nederlandse politiek van vandaag. Je mag niet alles eruit halen wat erin zit.
Kun je het je voorstellen? Hoe ze zouden reageren?
* De liberalen honen je gelijk weg: ?Ben jij nou gek, de rand van je veld laten staan? De druiven niet allemaal plukken? Dat is toch st?m? Waarom zou je dat d??n? Je hebt er toch zeker recht op? Als je er hard voor werkt, dan mag je daar ook voor beloond worden. En als jij alle randen van je veld netjes hebt afgemaaid, en je bent is avonds laat, terwijl een ander voor de TV hangt, nog eens door je wijngaard heengegaan, en heb je ook het l??tste verzameld: dan is het toch niet meer dan redelijk dat je daar ook rijk van mag worden. Ja toch? En dat zou je dan moeten la?ten liggen voor mensen die er geen klap voor uitgevoerd hebben? Nee, daar moet je niet mee aankomen. Laat die zelf maar eens de handen uit de mouwen steken. Als je het zo makkelijk maakt, dan hebben ze ook geen enkele prikkel meer om ooit zelf nog eens wat te doen?. Dat is de liberaal.

* En de socialisten zeggen: ?Op zich een goed idee, die rand van je veld en die laatste druiven. Maar dan moeten we natuurlijk wel weten hoe gr??t die rand moet zijn, en hoev??l druiven; dat moeten we precies be?palen, en dan moet dat in een wat worden vastgelegd. Want anders komen de rijken er weer veel te makkelijk vanaf. He, je moet precies aangeven: z?veel procent, dat moet het wezen; en dat kunnen ze best missen, die rijke stinkerds!?
Ja, u moet weten: later in de geschiedenis van Israël is precies dat ge?b??rd. Want daar liepen de mensen natuurlijk tegenaan: hoev??l moet ik dan laten staan of liggen -- of eigenlijk bed??lden ze meestal: hoe w???nig; maar goed, dat z??den ze natuurlijk niet -- hoev??l vr??gt de Here van me? En de rabbijnen zeiden: Nou, weet je wat: ??n-zestigste. Zeg maar: anderhalf procent. De r?st mag je zelf houden, maar ??n-zestigste, dat is de belasting voor de armen?. Ja, want dat w?rdt het dan natuurlijk: gewoon een belasting.
Dus, zegt de socialist: solidariteit: prima, maar dan moet je er wel een wat van maken, anders komt er niks van terecht.

Het gekke is, lieve mensen, dat ze allebei ook wel een beetje gelijk heb?ben. Ze komen allebei op voor iets dat de moeite waard is: de liberaal voor de eigen verantwoordelijkheid van ieder mens -- nou, dat is niet ver?keerd -- en de socialist komt op voor de zwakken in de samenleving -- en ook dat is de moeite waard.

Kom ik straks op terug. Eerst nog dat andere stukje, Deuteronomium 15. Daar gaat het over het s?bbatsjaar, het z?vende jaar. Zoals de s?bbat de zevende d?g was, zo was het sabbatsj??r het zevende j??r. En dat is een jaar waarin God wil dat de oorspronkelijke verhoudingen worden hersteld. Als iemand in Israël zo verarmd was, dat hij zijn familiebezit had moeten verkopen om in leven te blijven, dan kwam dat in het sab?batsjaar weer terug in de familie. Degene die dat stuk land gekocht had, gaf het terug aan de vroegere eigenaar. Daar kreeg hij ook niks voor, hij deed dat. Want zo w?lde God het.
Dat bet?kent dat je dus ook eigenlijk niet de gr?nd kocht, maar je kocht een aantal ??gsten; niet het land z?lf, maar de ?pbrengst van het land. Nou, daar zit natuurlijk een risico in; want als jij een stuk grond koopt, maar het is al bijna weer sabbatsjaar, dan weet je: ik zal het maar heel kort hebben; ik ga daar niet veel aan verdienen. Nou, ga je daar dan een hoge prijs voor betalen? Dus niet. Je bent toch geen dief van je eigen porte?monnee. Niet dan?
Wat zegt deHere? Mensen, de Here gaat dwars tegen al onze economi?sche wetten en regels in, en Hij zegt doodleuk, vers 9: ?Wees niet zo be?rekenend om bij uzelf te denken: (?t is bijna sabbatsjaar) - waardoor u zich afsluit voor de ellende van uw volksgenoot en hem met lege handen laat staan?. Wees niet zo berekenend, zegt God; ??we Nieuwe Vertaling: ?Neem u ervoor in acht, dat in uw hart niet de lage gedachte opkomt: ...? enzovoort.
Een lage gedachte; berekenend.
Lieve mensen, ik haal die liberaal en die socialist er weer bij. De liberaal zou zeggen: Wat is dit nou weer voor onzin? Een lage gedachte? Bere?kenend? Hoe k?m je er bij! Gewoon een kwestie van verstandig zaken doen. Als dat al niet eens meer mag...?
En de socialist zegt: ?Applaus voor de bijbel! het Is precies zoals daar staat: want zo zijn die rijken: alleen maar uit op hun ??gen belang. En daarom moet je er een wet van maken, want uit zichzelf zullen ze het nooit doen. En dan blijft alles even onrechtvaardig; dan verandert er nooit wat. Je moet het dw?ngend opleggen, anders komt er niks van terecht?.
En waar zeg ik: daar zit natuurlijk wel wat in; zow?l in het ?ne als in het andere verhaal. De liberaal benadrukt de eigen verantwoordelijkheid van ieder mens, en de socialist komt op voor de zwakken in de samenleving.

En nou, broeders en zusters, de bijbel. W?t heeft de bijbel, wat heeft God te zeggen over de mens? Anders gezegd: wat is nou chr?stelijke politiek? Is dat een beetje van het één en een beetje van het ?nder? Zo half?weg t?ssen liberaal en socialist? Is de politieke wereld verdeeld in links en rechts, en christenen zitten dan zo'n beetje in het midden?
Lieve mensen, ik hoop van harte van niet. Ik hoop dat christenen in de politiek en dat christelijke politieke partijen wat anders -- en eigenlijk be?doel ik gewoon dat ze meer te bieden hebben. Hoe kijk je aan tegen de mens? W?t is de mens, w?? is de mens?

En weet je wat nou het m??ie is van de bijbel? Dat is dat de dingen daar bij elk??r gehouden worden. In de bijbel wordt m?ximaal recht gedaan aan de verantwoordelijkheid van de mens, en er wordt maximaal recht gedaan aan de zwakken in de samenleving. En die twee bijten elkaar niet, maar die liggen helemaal in elkaars verl?ngde.
Hoe kan dat? Nou, dat kan om twee redenen:
* Punt 1: omdat in de bijbel de mens rentmeester is; en
* Punt 2: omdat de bijbel mikt op het menselijk h?rt, op een gezindheid, een mentaliteit.
Even iets meer over die beide dingen die ik noem.
* Wat is een rentmeester? Dat is iemand die het beheer voert over het bezit van een ander. het Is niet van jou, het is niet jouw ??gendom, maar je bent wel verantwoordelijk; en die verantwoordelijkheid, die is aan jou t??vertrouwd door de eigenaar zelf.
D?t is een rentmeester, en dat precies is de roeping, dat is ook de st?tus van de mens op aarde. Wij zijn geen eigenaars; er is maar één Eigenaar, en dat is G?d. En Hij heeft de m?ns geroepen om Zijn aarde, namens Hem en in Zijn stijl, te bewerken en te bewaren. Wij zijn rentmeesters.
* En het tweede wat ik noemde, die gezindheid waar de bijbel op mikt: lieve mensen, God graaft een spa d??per dan wij mensen dat doen. Wij zijn tevreden, sterker nog: wij m??ten tevreden zijn, als mensen zich houden aan regels. Waarom ze dat doen, of ze daar ook ?chter staan, of ze dat innerlijk be-amen, daar blijven wij vanaf. Maar daar gaat God d??r. Hij m?g dat ook. Want Hij is de Sch?pper, en Hij is de K?nner van de harten.
D??rom die regels: over de rand van je akker, over de laatste druiven, en over het sabbatsjaar. Dat zijn geen regels die je zo kunt overnemen in het wetboek van strafrecht - want dan loop je er mee vast. Maar het zijn wil regels waarmee God naar jouw h?rt toe wil. W?t leeft d??r? Nee, n?et maar: Wat doen je h?nden?, maar: wat zit er in je h?rt?
Rentmeesterschap en de gezindheid van het hart: lieve mensen, die twee maken het verschil. En die zullen ook het verschil m??ten maken tussen christelijke politiek en n??t-christelijke politiek.

Intussen leven wij vandaag in de tijd van het economisme. ik Weet eigenlijk niet of dat een bestaand woord is; zo niet, dan is het tijd dat het uitgevonden wordt. Bij dezen.
Wat bedoel ik met economisme? Daar bedoel ik mee dat heel veel mensen, en dat eigenlijk ook onze samenleving als geheel z'n heil ver?wacht van de economie. Als je kijkt naar waar het om gaat in de verkie?zingsstrijd, dan is dit het grote item: economische groei, het gaat goed met Nederland, want we krijgen er elk jaar een paar centen bij, en o, wat zijn we nou toch gelukkig.
Lieve mensen, daar ga ik nou geen lang verhaal meer over houden; maar ik zeg wel: laat christelijke politiek werkelijk christelijk blijven, en niet vermalen worden tussen liberaal en socialist. Alsof je automatisch moet kiezen tussen links en rechts. Kom nou! Er is nog z?veel meer, ook in het tijdperk van het economisme.
God bindt Zijn kinderen twee dingen op het hart:
* de zorg voor de mensen die het niet redden, de zwakken in de samen?leving; maar ook
* de verantwoordelijkheid die je als mens hebt voor Zijn aangezicht.
En dan moet je nog een heleboel doen voor je daarmee de praktische politiek in kunt; maar dit zijn bijbelse uitgangspunten. Rentmeester?schap, verantwoordelijkheid, de gezindheid van het hart, zorg om de ander.

Moge de Here ons in dit land, in deze stad, in deze provincie, moge Hij aan deze w?reld mensen geven die zo in Zijn dienst willen staan, en die, met alle fouten en gebreken, iets zichtbaar willen maken van Zijn heil?zaam regiment over deze wereld.
En zo moge onze Here God ons land en volk genadig zijn, ook bij de verkiezingen van a.s. woensdag.

Amen

Kopieerrechten: © copyright Kerken.com, 2002 - 2010.
Niets uit deze uitgave mag gepubliceerd of vermenigvuldigd of openbaar gemaakt worden in welke vorm dan ook, zonder de voorafgaande schriftelijke toestemming van de webmaster van Kerken.com en de bijdragende predikant. Voor vermenigvuldiging ter voorbereiding van, en openbaarmaking tijdens de zondagse eredienst is het wenselijk dit even aan ons door te geven. Dit kan met behulp van het hiervoor bestemde formulier 'preek gebruiken'. Ter voorbereiding van bijbelstudie(bijeenkomsten) is geen toestemming nodig.
 

Agenda
Boeken
Bijbel
kerk
Levensvragen
Links
Muziek
Nieuws
Overdenkingen
Preken


Kruis | Copyright 2003-2020 Kerken.com | deze pagina toevoegen aan favorieten | Contact | Disclaimer | A A A | Tell A Friend! | Kruis

 
tumblr site counter