Home Inloggen Winkel Contact
 
Zoekbox
     
 
Zoekbox
Topmenu
Topmenu Home Topmenu Winkel Topmenu Links Topmenu Preken Topmenu Kerken Topmenu Overdenkingen Topmenu Agenda Topmenu Contact Topmenu
Topmenu

Afdelingen 1. Algemeen 2. Kennis Bassin 3. Kinderen 4. Meeting People 5. Muziek 6. Pastoraat 7. Winkel Bron toevoegen Beheer Informatie Diversen
Aangepast zoeken
 

Over badderen in gelukwensen en de Zegen van God (Numeri 6: 22-27)
Preek afkomstig van Ds. G. Naber van de Gereformeerde Kerk te Sliedrecht.

       

Liturgie

Welkom
Intochtslied: Gz 289: 1,2,5 ?Morgenglans der eeuwigheid?
Stilte, Votum & groet & Klein Gloria
Gebed ? Vrijspraak
Wetslezing (10 geboden)
Lied: Gz 1 (1,2,3,4) ?God heeft het eerste woord?
Gebed om de nabijheid Gods
Gebed van de dag
1e Bijbellezing: Numeri 6: 22-27
Na de 1e Bijbellezing: Ps 133 (1,2,3) ?Zie toch hoe goed, hoe??
2e Bijbellezing: Marcus 10: 13-16
Na de 2e Bijbellezing: Gz. 456: 1,2 ?Zegen ons, Algoede?
Kortere preek
5 minuten stilte
Kort Amenspel
Antwoordlied: Gz 427: 1,5,8 ?Beveel gerust uw wegen?
Herdenking overledene
Zingen na overdenking overledene: Gz. 14: 2,5 ?De Heer is mijn herder?
Dankgebed ? Stilte ? Onze Vader
Collecte
Slotlied: Ev. Liedbundel 53: 1,2,6,10 ?Heel de schepping??
Zegen, gevolgd door een gezongen ?Amen?.

Preek

Gemeente van onze Here Jezus Christus!

Vandaag is een nieuw jaar begonnen, en ik weet niet hoe het jullie zo vergaat op zo'n dag, maar ik persoonlijk vind het altijd heerlijk dat je dan gelijk ook even naar elkaar toetrekt en elkaar een gel?kkig nieuwjaar toewenst; dat je wat het nieuwe jaar betreft de beste wensen voor elkaar overhebt.

Bad van gelukwensen

Het is een heerlijk gebeuren, zelf een bad in goede gelukswensen te mogen nemen, die je worden toegezegd of worden toegestuurd-op-kaartjes, en het is ook altijd heerlijk de beste gelukwensen zelf door te geven, andere mensen daarmee blij te maken.
Bij dit alles zijn we ook heel christelijke bezig: het iemand anders ?gunnen? van het beste, en zelf ook het beste te ?mogen ontvangen, zomaar? omdat iemand anders het je gunt, is een heel oud joods-christelijk gebruik.

Gelukwensen = zegenen

Dit ?gelukwensen? noemen wij bij ons in de kerk ?zegenen?!
Als je iemand gaat ?zegenen? dan ?wens je hem of haar geluk toe?: ?Moge het goed met je gaan!? - ?Het ga je goed!? zeg je dan tegen iemand.

De Zegenspreuk oorspronkelijk: samen met de vloek gepresenteerd

Oorspronkelijk werd de Zegen alleen onder bepaalde condities toegezegd, en altijd samen genoemd met wat wel zo ongeveer het tegendeel van de zegen is: de vloek! Dat lezen we vooral veel in het boek Deuteronomium! Daar wordt vaak eerst de wet van God je voorgehouden (de 10 geboden, zeg maar, of delen daaruit of toepassingen daarvan) en dan wordt er vervolgens gezegd: ?je hebt nu de 10 geboden gehoord, je kun je zelf kiezen: ga je je daaraan houden?? Dan zul je gezegend worden, dan zal je gelukkig worden in het land en leven dat God je geeft! Maar als je je er niet aan houdt, zal alles je mislukken.?
Zo werd oorspronkelijk de zegen dus uitgesproken: altijd met de waarschuwing dat het mis kan gaan als je niet oplet.

De Zegenspreuk oorspronkelijk: betoverende magie

Een voorloper van deze vorm van het voorhouden van vloek&zegen samen, schijnt trouwens in de heidense religies te liggen, zoals bijvoorbeeld ook in de heidense religie van de Kanaanieten, die Baal vereerden. Daar schijnt het zo te zijn geweest, dat het zegen-vloek-gebeuren een best ?ng gebeuren is geweest, omdat dan namelijk een Baal-priester weleens zomaar een zegen-, maar ook een vloekformule over je kon uitspreken! En als die dan de vloek over je uitsprak, nou, dan was je zegmaar de pineut. Van een vloek-formule kwam je niet makkelijk weer af. Ze werd door de uitspraak van de priester ?magisch? op je gelegd als iets dat dan aan je plakt. En zo'n priester bepaalde dan, eigenlijk vrij willekeurig, afhankelijk van zijn humeur, of hij ?f de zegen ?f de vloek op je wilde leggen, als iets ?magisch?, iets betoverends.

De Zegenspreuk oorspronkelijk: een contract tussen twee partijen

Dit soort vloek en zegenspreuken werden trouwens later door de priester uitgesproken vooral ook bij het afsluiten van een contract tussen twee partijen, en dan werd gewaarschuwd: als je je niet aan het contract ging houden, dat je dan werd vervloekt ? en anders gezegend.
De Israƫlieten zijn toen gelukkig met dit soort magische spelletjes gestopt.

Maar ook zij koppelden de Zegen &Vloek toen aan een soort contract, aan de belofte van het volk in Deuiteronomium, zich wel te willen houden aan de 10 geboden. Dan was je er zelf schuld aan, zeg maar, als het verkeerd ging in je leven. Want niet iemand anders, maar jezelf was er dan debet aan, dat je leven ging mislukken.

Christus neemt de vloek die over ons leven kan liggen, over

Inmiddels hebben wij als kerk gelukkig van de vloek-formules afstand genomen!
Dat komt door Jezus Christus! Wij geloven dat, zoals Paulus ergens zegt in zijn brief aan de Galaten (Gal. 3: 13): ?Jezus ? ons vrijgekocht van de vloek door (zelf) voor ons te worden vervloekt?.
De vloek die eigenlijk op ons zou moeten komen te liggen, omdat wij feilbare mensen met tekorten bleken te zijn, mensen die zich altijd weer in de nesten werken?, deze vloek over ons leven, heeft Christus op zichzelf genomen, en weg gedragen, door te lijden en te sterven aan het kruis!

Vrede, genade, geluk zij met je: het ga je goed!

En wij, wij zijn sindsdien gevrijwaard van de vloek! En we worden sindsdien alleen nog maar bejegend met de Zegen van God, met de groet: ?Vrede zij U!?, waarmee Jezus zelf ons nog tijdens zijn verblijf op aarde, talloze keren heeft begroet.

Daarom is het nu zo, dat wij elke zondag, als we het ?over God, Jezus en al die dingen? (Wim Janssen) hebben?, als het ware beginnen en eindigen met de woorden: ?Vrede zij U! - En genade!?

En het doen van de wet, het doen van de 10 geboden, is dat dan helemaal niet meer belangrijk?

Ja, dat wel. Maar dan meer als een daad achteraf, als daden die we doen vanuit dankbaarheid, omdat wij nu al in dit leven deel uit mogen maken van de vrede van God - en de vloek al lang van ons werd geweerd en altijd weer opnieuw wordt geweerd.

En zo komt het dat we elkaar dan ook aan het einde van elke kerkdienst de Zegen meegeven, de gelukwensen: De Here z?gene je, en Hij behoede je!? Of in de nieuwe vertaling: ?Moge de Heer je zegenen en je beschermen!? ?Het ga je goed, ook vanuit God?, dat is eigenlijk wat we dan zeggen.

Laten we nu nog even meer specifiek kijken naar de Zegen die we vrijwel elke zondag aan het eind van de kerkdienst horen. Dat is de Zegen zoals die verwoord is in Numeri 6.

De Zegen van Numeri 6 = nog eens tot slot: een samenvatting van de preek

Iemand zei eens ? en ik denk dat dat waar is ? dat je de Zegen van Numeri 6 zo aan het einde van de kerkdienst het best kunt zien, als nog eens heel kort, de samenvatting van alles wat er daaraan voorafgaande in de kerkdienst is gebeurd, en als samenvatting van wat er, als het goed is, ook in de preek w?rd gezegd.

Want als het goed is, gaat het in elke preek precies om de dingen die ook in de Zegen dan nog een keer gezegd worden: de Heer zegent je (Hij wenst je veel geluk toe) en zal je beschermen, de Heer laat zijn goddelijke gelaat over je over jouw schijnen en is je genadig. De Heer verheft zijn aangezicht over je en geeft je vrede. Daar gaat ook elke preek over, als het goed is.

[Dus voor diegenen, die altijd zo moeilijk kunnen onthouden wat er toch allemaal in de preek gezegd wordt. Als Ma of Pa of iemand anders je vraagt, waar de preek over ging, dan hoef je voortaan eigenlijk altijd alleen maar de Zegen op te zeggen, dan zit je goed? De Zegen is, vlak voordat je naar huis gaat, nog een keer de samenvatting van alles?]

En ik ben altijd heel blij, als bijvoorbeeld ouderen nog wel eens zeggen: het wordt voor mij steeds moeilijker om te volgen en te onthouden wat er in de preek nou allemaal precies gezegd werd, maar daar kan ik mee leven: ?ls ik maar ook de Zegen heb gekregen?, want daarmee kan ik weer wat verder!

Gelukkig dus, dat we aan het einde van de dienst echt aan de Zegen doen.

Numeri 6
En dan nu de woorden van de Zegen in Numeri 6. Het zijn allemaal heel mooie woorden, die daar tegen ons worden gezegd. En ik pak dan, omdat ze wat vertrouwder zijn, nu eens de woorden erbij, zoals die er nog in de oude vertaling staan:

De Here zegene u en hij behoede u. De Here moge je een gelukkig leven geven en je beschermen! Dat is nog eens wat anders dan van die vloek-formules die wij wel eens tegen elkaar uitspreken: ?je mag wat mij betreft de boom in?; of: ?val dood? oid.

Nee, bij ons in de kerk zeggen we: De Here zegene je en hij behoede je, Hij moge je gelukkig maken en je beschermen.?

En dan wordt er gezegd:

De Here doe Zijn aangezicht over u lichten en zij u genadig!

Of in de nieuwe vertaling:

Moge de Heer het licht van zijn gelaat over u doen schijnen en u genadig zijn!

Misschien kunnen degenen die ook gisteravond in de dienst geweest zijn, zich nog aan de preek over psalm 90 herinneren. En dat daar gezegd wordt, dat God soms best boos op ons mensen kan worden, omdat wij zo weinig bakken van het houden van zijn wetten. Maar dan bidt Mozes, aan het einde van de psalm: ?ach, Here, laat ons toch weer uw liefelijkheid zien, en boven ons opgaan als een nieuwe morgen?. ? Dat is precies datgene wat ook hier weer bedoeld wordt: moge de Heer zijn vriendelijk, liefelijk gelaat over je doen schijnen, evenals een zon die boven je ontwaakt en opkomt!

Eigenlijk wordt hier in de Zegen gebeden: Moge het leven jullie weer gaan toelachen, wat er ook gebeurd is!

Dus:
Moge de Here je gelukkig maken en je beschermen.
En moge de Here er voor zorgen dat het leven je weer toelacht.
Dat is wat de Zegen zegt.
En dan tot slot:
De Here verheffe zijn aangezicht over je en geve je vrede!
Wat nieuw vertaald is met:
Moge de Heer u zijn gelaat toewenden en u vrede geven!
?Het aangezicht verheffen? (of in de nieuwe vertaling wat oppervlakkiger vertaald met: ?zijn gelaat toewenden?), daar zit een bijzondere betekenis achter: in het begin van de bijbel staat er een uitspraak over Ka?n en Abel, dat Ka?n woedend werd op zijn broeder Abel. En toen hij woedend werd, staat er, ging ook zijn aangezicht ?vervallen?. ?Toen ontstak Kain zeer?, zegt de Statenvertaling daar, en zijn gezicht ?verviel?, ?zijn gelaat betrok? zegt de oude vertaling (NBG), en onze nieuwe vertaling zegt: ?zijn blik werd donker?!

Wat ons in de Zegen van Numeri 6 wordt toegewenst is precies het tegendeel hiervan: niet van: Moge de blik van God wat jou betreft d?nker worden, ?betrekken?, ?vervallen?. Maar: moge de Heer zijn aangezicht over je verh?ffen, je zijn aangezicht toewenden!

Je kunt de zin het best vertalen met: Moge de Heer blij met je zijn! Moge de Heer heel veel plezier aan je beleven! Iemand vertaalde ook eens: moge de Heer tr?ts op je zijn. Trots zoals bijvoorbeeld een ouder trots kan zijn op z'n eigen kleine zoon of dochter, die het zwemdiploma dan toch heeft gehaald.

Wederkerigheid

Hier zit dus ook iets van wederkerigheid in. Hier wordt ook iets van ons verwacht. Namelijk dat wij er door onze levenswandel voor zorgen, dat God dan ook trots op ons kan z?jn, dat Hij dan ook blij met ons kan zijn, die zijn Zegen ontvangen. [Maar of dat dan lukken wil, hangt ook weer wat af van de omstandigheden, waarin je leeft natuurlijk. En die komen ook weer deels van God vandaan, vandaar deze bede in de Zegen.]

Moge de Here je gelukkig maken en je beschermen.
En moge Hij er voor zorgen dat het leven je weer toelacht.
En moge Hij trots op je zijn en je vrede geven.
Dat is wat de Zegen zegt. Dat is ook wat elke zondag in elke preek verkondigd wordt.
Dat is waar wij ook uit mogen leven, in de komende tijd.

Alleen de predikant spreekt hem uit

Die zegen wordt je met name aan het einde van de kerkdienst toegezegd, door de predikant. Door de predikant en niemand anders, omdat dat in Numeri ook zo is, dat alleen de priester die zegen zo soeverein mag uitspreken. De predikant spreekt deze zegen heel vaak uit, ook bij bijzondere gebeurtenissen in het leven, zoals bijvoorbeeld: als iemand gaat trouwen, bij de doop of bij de bevestiging van de ambtsdragers, maar ook als iemand gaat sterven. En ik zelf vind het wel een mooi gebaar dat bij de Rooms-Katholieke Kerk de paus eigenlijk voortdurend het zegenend gebaar maakt, als hij publiekelijk optreedt. Dat is zijn functie.

Wij alleen kunnen er samen iets mee gaan doen

Maar iedereen kan iets met de zegen doen. Door simpelweg de zegenwens ook door te geven. Zoals nu aan het begin van het nieuwe jaar! Iedereen kan tegen iedereen zeggen:

Moge de Here je gelukkig maken en je beschermen.
En moge Hij zijn aangezicht over je lichten en er zo voor zorgen
dat het leven je weer toelacht.
En moge Hij Zijn aangezicht over je verheffen, moge hij trots op je kunnen zijn
en je zijn vrede geven.

Dat zo op deze manier tegen iemand zeggen, is nog eens wat anders dan als mensen alleen maar langs elkaar heen leven, en als mensen elkaar n?et eens groeten op straat, of als een ander mens met de nek aankijken en ontwijken en negeren! [Alleen al iemand vriendelijk aankijken is hem/haar de zegen geven].

Laat ons proberen een brief te zijn, waarin mensen God lezen kunnen!

Een spiegel die aan andere mensen doorgeeft van al het Goede dat wij allemaal dagelijks van Hogerhand ontvangen, doordat Hij ons zegent! Amen.

Kopieerrechten: © copyright Kerken.com, 2002 - 2010.
Niets uit deze uitgave mag gepubliceerd of vermenigvuldigd of openbaar gemaakt worden in welke vorm dan ook, zonder de voorafgaande schriftelijke toestemming van de webmaster van Kerken.com en de bijdragende predikant. Voor vermenigvuldiging ter voorbereiding van, en openbaarmaking tijdens de zondagse eredienst is het wenselijk de predikant hiervan op de hoogte te stellen. Dit kan met behulp van het hiervoor bestemde formulier 'preek gebruiken'. Ter voorbereiding van bijbelstudie(bijeenkomsten) is geen toestemming nodig.
 

Agenda
Boeken
Bijbel
kerk
Levensvragen
Links
Muziek
Nieuws
Overdenkingen
Preken


Kruis | Copyright 2003-2020 Kerken.com | deze pagina toevoegen aan favorieten | Contact | Disclaimer | A A A | Tell A Friend! | Kruis

 
tumblr site counter