Home Inloggen Winkel Contact
 
Zoekbox
     
 
Zoekbox
Topmenu
Topmenu Home Topmenu Winkel Topmenu Links Topmenu Preken Topmenu Kerken Topmenu Overdenkingen Topmenu Agenda Topmenu Contact Topmenu
Topmenu

Afdelingen 1. Algemeen 2. Kennis Bassin 3. Kinderen 4. Meeting People 5. Muziek 6. Pastoraat 7. Winkel Bron toevoegen Beheer Informatie Diversen
Aangepast zoeken
 

De christenen moeten bidden (Mattheüs 6: 1-8)
Preek afkomstig van Ds. T.K. van Eerden van de Gereformeerde Kerk Vrijgemaakt te Zuidhorn.

           

Liturgie

Schriftlezing: I Thess 5:14 t/m 28
Schriftlezing: Mattheus 6:1 t/m 8

Preek

Gemeente van onze Here Jezus Christus,

We moeten spreken over ons gebed. Over wat wij, u en jij en ik, tot God zullen zeggen.

Dat is best heel moeilijk. Bidden. Want bidden iets niet zomaar wat zeggen. Het is ook niet een bepaald ritueel, dat je moet afmaken en dan is het weer goed.
Bidden is: Je spreekt tot God. 'Van uwentwege zegt mijn hart: zoekt mijn aangezicht. Ik zoek uw aangezicht, HERE.' Psalm 27.
Je spreekt niet over God, maar je zoekt het contact met de HERE. Je kijkt Hem aan, zodat Hij jou aankijkt. Je roept Hem aan, zodat Hij naar je luistert.

Daar moet je de tijd voor nemen. Net als voor elk goed gesprek. Nee, niet dat het per se lang moet duren. Maar als je gehaast bent ... dan wil het niet. Dan wordt bidden zoveel als eindigen.
Je moet heel geconcentreerd zijn. Dat is best vermoeiend.
Je moet het van harte doen. Je bent geen machine.
Je moet het ook regelmatig doen. Met een zekere discipline. Laat je het afhangen van momenten, dan heb je maar zo dat je helemaal niet meer bidt.

Zelf bid je, want je bent ook een kind van God. En je mag om voorbede voor jezelf vragen. Dat doen de apostelen ook.

Samen bid je, want je bent geen enig kind van God. 'Onze' (meervoud) Vader is het ook.

Bidden is moeilijk. Wat moet je nu zeggen tot de HERE. Wat mag je eigenlijk van de HERE verlangen? Kun je van alles en nog wat zeggen? Maakt het niks uit?
En als Jezus ons het Onze Vader leert, dan is dat inmiddels overbekend. Kun je het dan nog wel gebruiken? Want het moet geen sleur worden.
En als je zo'n formuliergebed leert, kan je je hart er dan wel inleggen? Is een vrij gebed niet veel persoonlijker?

De christenen moeten bidden
1. omdat God dat wil
2. zoals God dat wil
3. om alles wat God wil

Waarom is het gebed voor de christenen noodzakelijk?

'De christenen', zegt de catechismus. Dat bent u, die zo?ven in zondag 44 vertelde, dat u de vergeving van uw zonden en de gerechtigheid in Christus zoekt!
Dat bent u, die in Christus gezalfd bent. Dat betekent christenzijn voor ons immers. Christenen zijn in Christus gedoopt.

De vraag is dus niet aan losse individuen gesteld. Maar aan u, die zich ook christenen noemt. Daar horen u en ik toch bij?!! Kijk maar mee in zondag 12: waarom wordt u een christen genoemd.

Laten we bij de vraag nog even stil staan. Alles wat we nu over bidden leren, doen we als leerlingen van Christus. En wat we aan God zullen zeggen, zeggen dus in Jezus' naam. Christenen zijn mensen, waar Jezus Christus voor geleden en getekend heeft!

En wat willen de christenen dan? Die willen wat Christus voor hen gedaan heeft en zelfs is. Christenen willen als een levend dankoffer hier op aarde rondlopen. Wandelen met de Vader van Christus Jezus. In de naam van Christus. En christenen willen steeds meer het beeld van God vertonen. Dat is: de naam van Christus belijden, voor Hem leven, strijden tegen de zonde en de duivel.
U ziet: christen zijn is niet een eretitel waar je in de praktijk niks mee doet. Je bent het. Van Christus. In Christus. Helemaal. Anders ben je geen christen.

En christenen hebben een toekomst. De eeuwige heerlijkheid als gekroonde prinsen en priesters.
De Christenen zijn op weg naar Christus. Want Christus heeft in de nacht van zijn arrestatie gebeden. 'Ik bid niet dat u Vader, hen uit deze wereld wegneemt, maar dat Gij hen bewaart voor de boze.' En: 'Vader, hetgeen Gij Mij gegeven hebt Ik wil dat waar Ik ben ook zij bij Mij zijn, om mijn heerlijkheid te aanschouwen, die Gij Mij gegeven hebt.'
Christus gaat Zijn christenen voor.

Waarom is het gebed voor de christenen noodzakelijk?
We worden nu aangesproken in onze verbondenheid met Christus!

En dan moeten we niet denken: nu gaat bidden vanzelf. 'Ik ben christen. Ik ga bidden.' Wij moeten blijkbaar ervan doordrongen zijn, dat wij m?eten bidden. Omdat God dat wil!

Het staat er een paar keer in zondag 45. Het gebed eist God van ons. Om alles wat Hij ons geboden heeft te bidden. Wat heeft God ons bevolen in ons gebed van Hem te vragen?

Christenen kunnen niet op eigen benen staan. Wij hebben het gebod van God en Christus nodig. Zo werkt de Geest van God in ons. Hij spreekt tot ons en gebiedt ons.
In de psalmen komt het naar voren. Psalm 50: 'Offer Gode lof en betaal de allerhoogste uw geloften; roep Mij aan ten dage der benauwdheid, Ik zal u redden en zij zult Mij eren.'
In de evangelie?n horen wij het gebod om te bidden: 'bidt en u zal gegeven worden; zoekt en gij zult vinden; klopt en u zal opengedaan worden.'
En in de brieven van Paulus: 'bidt zonder ophouden, dankt onder alles, want dit is de wil van God in Christus Jezus ten opzichte van u.'

Het is moeten. Bidden moet. Zonder ophouden. Elke dag. Regelmatig. Het is een gebod voor de christenen, die zoeken naar de genade van de Heilige Geest.

Paulus schrijft dat we bidden moeten, danken onder alles. Want dit is Gods wil in Christus Jezus voor ons. Het is een heilzame verplichting. God stimuleert ons.
'Kom. Nader tot Mij. Dat is het allerbelangrijkste voor Mij en u, dat u Mijn kinderen Mij zoekt en aanroept.'

We leren dat het verbond met onze God geen automatisme is. God weet wel wat wij nodig hebben en geeft ons ook wel zonder dat we erom vragen. En wij zijn behouden en blijven dat, we hoeven ons er niet voor inspannen om het ook nog eens een keer tegen God te zeggen. Dat is automatisme.
Maar liefde werkt niet automatisch.
Gods liefde voor ons ook niet.

Elke keer, elke dag moeten we beseffen: God roept ons op om te bidden. Want we zijn christenen. En het allerbelangrijkste voor God is nu dat christenen hun dankbaarheid als christenen aan Hem met zoveel woorden bewijzen.

2.
Wij moeten bidden. Omdat God dat wil. En verder: wij moeten bidden zoals God dat wil.
We zijn in de les nog niet aan het bidden toegekomen zeg maar. We moeten ook weten en beseffen h?e we zullen bidden. Wat behoort tot een gebed dat God aangenaam is en door Hem verhoord wordt?

We lopen in de eredienst aan de Here God het gevaar dat we ons hier niet om bekommeren. Dan denken we er niet meer bij na en gaan we ervan uit dat God ons bidden wel net zo mooi vindt als wij dat vinden. Wat wij aangenaam vinden, vindt God ook wel aangenaam.

En we lopen het gevaar dat we er meer op letten hoe de mensen op ons bidden reageren. Wat vinden de vrome mensen om mij heen van mijn bidden?

En als er vrome mensen om mij heen zijn, dan moet ik goed bidden. Mooi bidden. En dan zullen de mensen wel denken: die is vast en zeker wel een goed christen.

Dat gevaar lopen wij allemaal, broeders en zusters. En de Here Jezus waarschuwt zijn discipelen ervoor en in hen ook ons. We hebben het onderwijs van onze Here Christus gelezen.
Dan zegt de Here op een gegeven moment: 'ziet toe, dat gij uw gerechtigheid niet doet voor de mensen, om door hen opgemerkt te worden.' Bijvoorbeeld als het gaat om de aalmoezen die u geeft. Of als het gaat om de gebeden die u uitspreekt. Of als u vast om zich op God te concentreren.

'Want zij staan graag in de synagogen en op de hoeken van de pleinen te bidden, om zich aan de mensen te vertonen.' Dat is zoveel als: zij maken graag een performance van de gebeden. Huichelaars staat in de vertaling; het betekent zoveel als 'toneelspelers'. Dan krijgen ze applaus voor hun psalmen en liederen en lofprijzingen en gebeden en geestelijke woorden.
U weet toch dat de psalmen en geestelijke liederen ook gebeden genoemd worden?

Maar wat is het moeilijk om persoonlijk tot God te bidden. Om je niet te laten stimuleren door mensen, maar door God. Wat Hij van je vindt!
Doe je het voor de mensen, dan heb je het applaus van de mensen. En dat is het dan. Je stipte en prachtige gebeden zijn echter bij God niet aangekomen. Het ging uiteindelijk om de buitenkant, om de presentatie. Bidden als een rollenspel.

'Maar gij, wanneer gij bidt, ga in uw binnenkamer, sluit uw deur en bid tot uw Vader in het verborgene.' En onze Vader, broeders en zusters kijkt diep in het hart van ieder van ons. Of wij van harte tot Hem bidden. En voor Hem.

Wij hoeven voor elkaar geen gelovig optreden te verzorgen.
De echte gebeden richten zich tot God. Het gaat erom dat onze Vader ons ziet. En net zo goed als de Here onze hulp en onze vrijwillige bijdragen kent, zo kent Hij ook ons hart wanneer wij bidden. En dat is best spannend voor onze persoonlijke godsdienst, als van de mensen verder niemand meekijkt.

Op onze eigen kamer, in onze vrije tijd, als we slapen gaan en wakker worden. God ziet ons vooral wanneer we voor de mensen de deur dicht doen. Als alleen God ons ziet, wie ziet Hij dan: een toneelspeler of een echt kind van Hem?

Want voor wie bid ik? Wij moeten de enige ware God aanroepen en niet ook de heiligen of andere goden. En dan moeten wij tot God heel persoonlijk bidden. Tot God, zoals Hij zich aan ons bekend gemaakt heeft. Niet zoals wij een idee van Hem hebben.
Het is daarom goed om uw uw God goed te leren kennen.

En we moeten weten wie we zelf zijn, als we voor God verschijnen. Als we met God in gesprek zijn. We zijn arme zondaren van onszelf. Bedelaars onrein. En we buigen diep voor onze Vader als verloren zonen en dochters. En we verbazen ons er steeds over dat de Here ons toch weer aangenomen heeft als zijn kinderen.

En we hebben vaste grond onder de voeten. Christus is er. Hij staat voor ons in wanneer we met God in gesprek zijn. Onze heilige Vader houdt audi?ntie. En naast Hem staat Jezus Christus in de hemel. Voor u, voor jou. Zie je Hem staan?
Hij behandelt onze gebeden zeg maar bij God de Vader.

En Jezus Christus zegt: wat zij U bidden, moet u verhoren, Vader. Want als zij roepen, antwoordt U. En zij roepen omdat zij Mijn stem kennen en U geven wat Ik hen in de mond en in het hart gegeven heb.

3.
En als we beseffen, ervan doordrongen zijn hoe we God mogen aanroepen, dan moeten we van de Here Christus leren wat we zullen bidden. Hij zegt het Zelf: Bidt gij aldus. We kunnen niet gaan freewheelen en er maar wat gaan maken.

Ook nu bepaalt de Here Christus wat wij tot de Vader zullen zeggen. En dat is maar goed ook. Want we zouden vergeten wat we echt nodig hebben. Ja toch, wij hebben de neiging om te bidden voor het moment. Wat wij als prettig ervaren, als nodig. Gezondheid, gelukkig leven. Zonder dat het ons zweet en ongemak oplevert.
Wij bidden maar zo het zwitser leven gevoel.

Zo niet. We zijn op weg. Naar Gods rijk. Samen en ieder persoonlijk. En Christus Jezus verlangt ernaar om met zijn christenen de wijn nieuw te drinken in het koninkrijk van de Vader!
Of, zoals Paulus schrijft: 'dooft de Geest niet uit, onthoudt u van alle soort van kwaad. En de God van de vrede heilige u helemaal, en u moge bij de komst van onze Here Jezus Christus blijken helemaal onberispelijk bewaard te zijn.'

De komst van de Here Jezus Christus. Het rijk van de Vader.
Nu, wat is daar voor ons voor nodig?

Christus heeft dat samengevat in het gebed dat Hij ons leerde. Het is een persoonlijk gebed. Neem de woorden, de gedachten, de inhoud tot je. En bidt het gebed van de Heer als je eigen gebed. Gebruik het als leidraad voor je eigen gebeden.
Dit gebed is prachtig. Overweldigend in diepgang. Bondig in gebruik.

Een formuliergebed? In zekere zin. Maar geen formule. Een voorgeschreven gebed behoedt ons voor eigenwilligheid. En daagt ons uit om te bidden zoals God ons graag hoort.

Niets is zo dodelijk als sleur. Zeker. En sleur openbaart zich bij luie mensen. Ze weten niet wat ze bidden en zingen. Zonder inhoud bidden ze woorden, woorden. Dan maakt het niet meer uit welke woorden. Die hoeven geen amen zeggen, maar kunnen gewoon besluiten met: 'ik heb gezegd, dank u. Mijn versje is uit.'

Niets is zo dodelijk als woorden spreken of woorden zingen, maar door die woorden geen contact met de Here maken. Vandaar dat in de psalmen zovaak tegen de leugensprekers in wordt gebeden!

Het geeft niet als jij woorden gebruikt die anderen ook gebruiken. Juist niet, als Christus je deze in de mond en in je hart legt. Dan kun je ervan op aan, dat je amen kunt zeggen.

En hebt u wel eens hierbij stilgestaan? Je bidt tegelijk bidt tegelijk samen met alle christenen. Ook als je in je eentje bidt. Dat is mooi. Verbonden met Christus en alle heiligen. Hoor maar: onze Vader, ons, ons, ons.

Wij bidden nooit als losse individuen. Maar altijd als kinderen van de Vader van Jezus Christus. In welke taal de christenen ook bidden. Wat een verbondenheid ervaar je wanneer je broeders en zusters dit gebed bidden in hun eigen taal. Of je nu in Roemeni? bent of in Australi?, in Korea of Japan.
En weet je, zoals wij bidden, zo bidden de christenen. De christenen van vandaag, de christenen van gisteren. En die van morgen.

En dan ontdekken we wat we allemaal nodig hebben!
En wat we allemaal vragen mogen!
En wat we dan ook echt krijgen!

Kort en goed: de genade van de Heilige Geest. We krijgen de Heilige Geest, niet omdat we het verdienen. Nee, omdat God er zin in heeft.

En als u bidt, dan wilt u de heilige Geest. Dan verlangt u naar God Persoonlijk, Die in u woont. En dan wilt u dat Hij u geeft: dat u en wij heel met heel ons wezen Vaders naam eerbiedigen, Hem in alles van ons leven betrekken. Dat wij Zijn rijk binnengaan, zijn wil doen, ons brood ontvangen, de vergeving van onze zonden vandaag krijgen en de bescherming voor de boze.

En dan durft u ook uw gesprek met onze hemelse Vader af te ronden. U bent niet als de ongelovige mensen die nerveus zijn in hun bidden, die aldoor maar woorden gebruiken om hun god te imponeren. Nee, u weet dankzij Christus Jezus
onze hemelse Vader weet wel wat wij nodig hebben.
Daar kunnen wij gerust op zijn.

Juist als je alleen bent in de binnenkamer.
En samen zoals nu.

Reken maar: 'uw Vader die u in het verborgene ziet, zal het u vergelden.'

Amen

Kopieerrechten: © copyright Kerken.com, 2002 - 2010.
Niets uit deze uitgave mag gepubliceerd of vermenigvuldigd of openbaar gemaakt worden in welke vorm dan ook, zonder de voorafgaande schriftelijke toestemming van de webmaster van Kerken.com en de bijdragende predikant. Voor vermenigvuldiging ter voorbereiding van, en openbaarmaking tijdens de zondagse eredienst is het wenselijk de predikant hiervan op de hoogte te stellen. Dit kan met behulp van het hiervoor bestemde formulier 'preek gebruiken'. Ter voorbereiding van bijbelstudie(bijeenkomsten) is geen toestemming nodig.
 

Agenda
Boeken
Bijbel
kerk
Levensvragen
Links
Muziek
Nieuws
Overdenkingen
Preken


Kruis | Copyright 2003-2020 Kerken.com | deze pagina toevoegen aan favorieten | Contact | Disclaimer | A A A | Tell A Friend! | Kruis

 
tumblr site counter