Home Inloggen Winkel Contact
 
Zoekbox
     
 
Zoekbox
Topmenu
Topmenu Home Topmenu Winkel Topmenu Links Topmenu Preken Topmenu Kerken Topmenu Overdenkingen Topmenu Agenda Topmenu Contact Topmenu
Topmenu

Afdelingen 1. Algemeen 2. Kennis Bassin 3. Kinderen 4. Meeting People 5. Muziek 6. Pastoraat 7. Winkel Bron toevoegen Beheer Informatie Diversen
Aangepast zoeken
 

Over het weren van saaiheid in het geloof door oog te krijgen voor het detail (Psalmen 119: 97-112)
Preek afkomstig van Ds. G. Naber van de Gereformeerde Kerk te Sliedrecht.

       

Liturgie

Samenzang: "Vrede voor jouw, hierheen gekomen"
Samenzang: "Komt laat ons deze dag" (Gz 242: 1,4,7)
Samenzang: "Halleluja! Laat opgetogen" (Ps 149: 1,2)
Mededelingen
Intochtslied: "Bijeengeroepen uit onze huizen"
Vredegroet
Stil gebed, bemoediging en groet, Klein Gloria
Uitleg van het jaarthema "Aandacht"
Gebed om Gods aandacht voor ons
Lezing over aandacht voor elkaar: Rom. 13: 8 t/m 14
Aandacht voor elkaar: een kijk in de kranten
De kinderen gaan naar de kindernevendienst
Samenzang: "Woord dat ons oproept om te leven"
Schriftlezing: Ps 119: 97 t/m 112 (vertrekpunt van de preek)
Samenzang: "In de Heer vind ik heel mijn sterkte"
Samenzang: "Heer, uw licht en uw liefde schijnen"
Preek
Amenspel
Met de kinderen uit de kindernevendienst zingen we:
"Uw woord is een lamp voor mijn voet?"
De apostolische geloofsbelijdenis
Dank- en voorbeden
Inzameling van de gaven
Slotlied: Ps 113: 1, 3
Zegen

Preek

Gemeente van onze Here Jezus Christus!

We hebben zo-even een gedeelte uit Psalm 119 gelezen. Een gedeelte uit de langste psalm die in de bijbel staat. We hebben er zo-even maar16 verzen uit gelezen, 16 van de 176 verzen, ongeveer een tiende van de psalm dus. Je bent wel een klein halfuurtje bezig als dit geweldig lange lied uit de bijbel helemaal zou gaan lezen en alle verzen met aandacht in je zou opnemen. Een klein halfuurtje, je zou het wel eens gewoon kunnen gaan doen zo met elkaar in een kerkdienst? waarom eigenlijk n?et?!

Maar ja, als we dat zouden gaan doen, zou er vast wat commentaar op komen. Commentaar in de zin van dat we zoiets toch maar beter niet kunnen doen, want als we het zouden doen, zouden veel mensen waarschijnlijk zeggen: ''WAT EEN LANGDRADIG VERHAAL is dit toch''! ''Er zit helemaal geen ontwikkeling in!'' ''Er wordt helemaal geen spanning opgebouwd. De psalm is DOODSAAI, hij valt alsmaar in herhaling: Uw woord is een lamp voor mijn voert en een licht op mijn pad?Uw woord is een lamp voor mijn voet en een licht op mijn pad? Uw woord is een lamp voor mijn voet en een licht op mijn pad?Uw Woord?.'' Nou, zo ongeveer reciteert de psalm steeds maar weer hetz?lfde thema (namelijk: hoe goed en gaaf Gods Woord dan toch wel niet is?), alleen dan niet zoals ik het nu deed, met altijd dezelfde woorden, maar steeds met andere woorden: ''Uw Woord, Here, is gaaf. Uw wet doet me goed. Uw getuigenis, daar kan een mens mee leven. Uw oordeel en mening, daar heb je nou nog eens wat aan. Wat u zegt, daar zit altijd wel wat in. Uw inzettingen zijn er niet voor niks. Uw bevelen, daar zou iedereen naar moeten luisteren. Uw geboden, laat mensen zich d??rna gedragen.'' En zo gaat het lied alsmaar door? 22 lange hebreeuwse verzen lang, uiteengetrokken tot 66 lange verzen in ons liedboek, zegt en zingt psalm 119, zich steeds weer herhalend: Gods Woord is goed en gaaf. Als een mantra, zouden ze in het boeddhisme zeggen, en ze bedoelen dan: als een vers waar je helemaal high van wordt doordat je het alsmaar blijft herhalen? En dat is dan waarschijnlijk ook één van de bedoelingen van het schrijven van psalm 119 geweest, dat de lezer, als hij dan de psalm gaat lezen of zingen, helemaal vol raakt van? en positief ge?motioneerd raakt door God en zijn W??rd!

De filosoof Blaise Pascal vond dat blijkbaar wel wat. Hij zei deze psalm 119 vrijwel elke dag één keer in zijn geheel op, en voelde zich daar altijd weer uiterst prettig bij. Het deed hem goed. En waarom zou het niet ook iets voor ons kunnen zijn, probeert u het maar eens uit zou ik zeggen ? vanmiddag. Je zou als christen wel een gewoon kunnen gaan kijken wat er gebeurt, als je gestaag, doorgaand, al de verzen van Ps 119 eens in een keer tot je opneemt.

Onze gereformeerde kerk die in de protestantse christelijke traditie staat, heeft altijd al volop beleden: dat Gods Woord zo ongeveer het een en al is waar alles om draait. GODS WOORD! Niets is voor een mens zo belangrijk als het Woord van God. En nat??rlijk bedoelden ze in onze kerk dan met Gods Woord ook en vooral DE BIJBEL zoals die hier ook weer vandaag voor ons ligt. Maar eigenlijk bedoelden ze veel meer dan alleen de gedrukte woorden van een boek dat er op aarde bestaat, naast ook zoveel andere boeken. Met Gods Woord bedoelden ze vooral twee?rlei, namelijk Gods scheppende en verlossende woord zelf. En bij deze twee soorten goddelijke Woorden gaat het niet om dode letters die op papier gedrukt zijn, maar om WOORDEN DIE GOD DAADWERKELIJK ZEGT EN DIE DAN VERVOLGENS IETS DAADWERKELIJK BEWERKEN: iets uithalen, een eff?ct hebben. Zeg maar, zoals het ook al op de eerste bladzijde van de bijbel staat met betrekking tot de eerste scheppingsdag: ''En God sprak: l?cht moet er komen! ? En er was licht!'' Gelijk na zijn spreken was er licht. ?

Dat is wat de reformatie altijd met het Woord van God heeft bedoeld: GODS WOORD DAT GELIJK EFFECT HEEFT, EEN GEBEUREN TOT STAND BRENGT, BEWEGING IN DE ZAAK BRENGT, als een steen die in het water plonst! ? Alles wat we hier in onze wereld zo ongeveer meemaken, althans aan goeds en heiligs en verhevens, komt waarschijnlijk rechtstreeks uit de koker van God zelf, komt rechtstreeks uit Gods mond, uit Gods heilig Spreken.

Ja, en ga het je nu maar gewoon het liefst zo concreet mogelijk voorstellen, zou ik zeggen: God zit daar werkelijk als het ware boven in de hemel op de troon, en spreekt woorden uit, altijd weer woorden vol liefde en gezag, tal bevelen, verordeningen, geboden, wijsheid en inzichten. En zijn boden (de engelen) strooien al die woorden, bevelen, verordeningen, geboden, wijsheid en inzichten hier beneden op aarde uit, en ze vallen als zaad in de wereldakker en worden uitgevoerd. Dat zaad komt op, en begint op te bloeien! En hele wereld vol. Heel onze w?reld begint te bloeien en (soms) te blozen, te l?ven! Veroorzaakt niet alleen door zichzelf, door natuurlijke processen alleen, maar ook door Gods Spreken er b?j. Er midden in. En het leven om ons heen dat we dagelijks meemaken, is, in het kleine, en concrete, in haast elk klein moment dat we meemaken, steeds weer helemaal opnieuw, ook het resultaat van Gods Spreken: van Gods Spreken dat schept en Gods Spreken dat redt en verlost, dat alles weer goed en heilig en rein en goed maakt.

En daarom is het zo belangrijk, dat een mens met ??ndacht in het leven staat, en eens goed met ??ndacht om zich heen gaat kijken, en gaat zien en horen en meemaken, niet alleen wat het leven op z?ch hem of haar toespeelt! Maar ook wat en dit leven God ons mensen zegt en zeggend ?d?et?!

De bijbel is een neerslag van ons alledaagse leven, met God er al wat duidelijker er bij in dan het in ons huidige alledaagse leven zichtbaar is. In de bijbel als concreet boek komt Hij echt naar voren als de grote Grond, de Achtergrond van ons leven.

De bijbel is ons allerdaagse leven met God er bij. En hoe meer je in de bijbel leest, deste meer zul je ook in je allerdaagse leven God tegenkomen. D??rom is het - volgens mij ? ook zo belangrijk, de bijbel niet te laten l?ggen, maar haar te blijven lezen. Want al doende, al trekkende door al die bijbelse woorden en verhalen, die zich trouwens evenals de lange psalm 119 ook vaak herh?len (ook wel eens tot vervelends toe in sommige passages!), l??r je (zonder dat je het doorhebt en er ook iets bijzonders voor moet doen) God ontdekken ook in je e?gen alledaagse leven. Dit althans is altijd d? stelling, de these, de mening van het protestantisme geweest, dat de bijbel zich uitstekend leent als een soort bril die je opzet om daardoorheen God te leren herkennen ook in het alledaagse leven om je heen, op school en op je werk en thuis en op vakantie enz.

Er zijn tegenwoordig heel veel mensen op zoek naar God. Maar zoveel mensen gaan op zoek naar God aan de bijbel voorb?j! Ze laten haar links liggen, en dan zitten ze oneindig lang in zichzelf te mediteren en vooral te ?voelen? in zich zelf, en dan gaat het er inderdaad soms aan toe zoals in die reclame op de televisie over die cup-a-soup, van die manager die van zijn bedrijf een soort New Age instelling maakt. Je zoekt God op in het wereld-vr??mde!

Maar God is vooral aanwezig midden in het gewone leven-van-alledag. Daar verbergt Hij zich ergens. En daar zul je Hem altijd weer opnieuw kunnen ontdekken, althans als je je bijbeltje zou blijven lezen?

''Uw Woord is een lamp voor mijn voet / en een licht op mijn pad.'' Uw Woord is voedsel, zingt ps 119 verder, levend brood voor elke dag. Soms wordt het in ps 119 ook best wel leuk gezegd: Gods Woord wordt er bijvoorbeeld ook wel eens voorgesteld als een snoepje dat je tot je mag nemen, zo staat het in vers 103: ''zoeter dan honing'' is Gods Woord! Heerlijk! ? En ''het is waardevoller dan goud, ja dan f?jn goed'', zingt vers 127, want het maakt van mij een wijs man, ''wijzer dan mijn vijanden''. En het maakt me ''verstandig'', het ''weerhoudt mijn voet van alle boze paden''. En het maakt me ''blij'', wordt er gezongen, want het is een bron van vreugde en licht, een bron van onophoudelijke lofzang, als een liefdeslied dat jou, o mens, vol vreugde vertelt dat jij, o mens, gewild bent bij God? dat jij, o mens, ooit eens bewust door God geschapen en in je eigen wereld bent gezet bent, om vervolgens door God daar gezocht en gev?nden en tot op het bot bem?nd te worden. Het kan de diepste snaren van je bestaan raken, als je dat doorkrijgt. En dat, DAT JUIST IS DE BEDOELING VAN GODS WOORD IN ONS MIDDEN: DAT JE DOORKRIJGT DAT GOD OM JE HEEN IS, ELKE DAG, NIET ALS EEN DODE PIER, MAAR LEVEND, SPREKEND, TOT HET HART EN TOT DE VERBEELDING SPREKEND, MIDDEN IN HET LEVEN VAN ALLEDAG.

- - - - - - - - - -

Ook dat wij in onze gemeente dit jaar het woord ?aandacht? hebben gekozen als j??rthema, heeft ook best veel te maken met wat wij totnogtoe hebben gezegd over Gods Woord, dat zich uitspreekt in ieders leven van alledag, bemiddeld door de bijbel.

We dachten op een gegeven moment dat het in onze huidige tijd wel weer eens goed kan zijn, alle aandacht op de ''??ndacht!'' te vestigen. Want zonder ?AANDACHT!? neem je het leven niet in je op, het leven om je heen! En zonder aandacht kom je niks en niemand tegen! Geen mens en geen God. Zoveel mensen zeggen dat ze God nergens t?genkomen in het leven, nou ja, wat wil je als je er geen aandacht voor hebt. En wie van ons kent eigenlijk nog de aandacht voor elk??r, in een tijd waar zoveel mensen tegen elkaar worden opgezet door iets wat dat ?eerlijke concurrentie? wordt genoemd. En wie heeft überhaupt nog aandacht voor de wereld buiten als geheel, in onze tijd waar wij mensen eerder ons angstvallig terug te trekken op onze eigen identiteit en interesses?

Wij zijn hier in Sliedrecht al haast 150 jaar kerk met elkaar. En wellicht is nu wel de een of ander in de kerk aanwezig die HET KERKZIJN INMIDDELS ERVAART ALS STEEDS MAAR WEER HETZELFDE, ALS EENTONIG EN VERVELEND, en nooit is er eens iets n?euws onder de zon. Maar als je nou eens dit jaar wat anders tegen het geheel aan zou kijken, wellicht zou dat dan wel kunnen helpen. Als je nou eens je niet langer nog verder in slaap laat sussen en laat indutten door het vertrouwde en overbekende wat je al lang kent, maar weer eens met nieuw elan en nieuwe ???ndacht? naar hetzelfde kerkelijke gebeuren zou gaan kijken, zou je dan niet toch af en toe weer, iets totaal nieuws en fris mee kunnen maken??

We hadden het in het begin van de preek over PS 119 EN over HET FEIT DAT OOK DIE PSALM ZO LANG IS DAT HIJ OP EEN GEGEVEN MOMENT OOK HEEL LANGDRADIG EN SAAI OVERKOMT. Zonder spanning op te bouwen, blijft ook hij altijd maar, onafgebroken, met hetzelfde bezig en hetzelfde zeggen. Een onoplettende lezer haakt dan behoorlijk snel af, en zal ? dat kan niet anders ? op een gegeven moment iets te kennen geven als ''ja, ja, nu weet ik het wel'' of ''dit ken ik al'' en ''oh nee he, krijg je dat weer!''

Ik vind in dit verband een gedachte nog niet zo slecht, die de theoloog Dietrich Bonhoeffer eens heeft gehad bij ps 119, en ik denk dat die gedachte van hem ook heel goed past bij het kerkelijke leven op zich, hier ook in Sliedrecht. Hij zei: ''Het gaat er soms inderdaad wel eens wat langdradig en monotoon-eentonig aan toe. Maar we zouden ook wel eens, voor de verandering, AANDACHT KUNNEN HEBBEN VOOR HET DETAIL, VOOR DE FINESSE, VOOR DE KLEINE ONDERDELEN (niet alleen heel snel ff voor het geheel!) en werkelijk woord voor woord, of zin voor zin kunnen spellen, langzaam en geduldig. Dan zullen we ontdekken dat dat wat herhalingen lijken (en wat lijkt op wat altijd al zo is geweest) in werkelijkheid helemaal geen herhalingen zijn, maar telkens weer totaal nieuwe aspecten van een en dezelfde werkelijkheid: de liefde van God voor ons mensen!

In een commentaar vergeleek iemand ? dat vind ik wel een mooi beeld ? Ps 119 en ook ons als kerk met EEN PERPETUUM MOBILE, ik weet niet of u dat kent, vast wel. Dat is zo'n ding dat in de lucht hangt, met vele kleine aparte onderdelen, die zich gaan bewegen als de lucht gaat bewegen. Het zijn altijd weer dezelfde onderdelen die je te zien krijgt, als je zo'n Perpetuum Mobile ziet, tot vervelends tot zijn het altijd weer dezelfde onderdelen?

en het lijkt er op alsof die onderdelen ook alleen maar om zich zelf heen kunnen draaien! Ze zijn wat gesloten in zichzelf. ? Maar toch blijf je als mens, als je er aandacht voor hebt, alsmaar tegenaan kijken, en observeren: hoe het mobile bew??gt, wat een onderdeel nu weer gaat doen, hoe zo'n onderdeel opeens ?doordraait?, en zelfs z'n tegenover ?meetrekt?, en allebei trekken ze dan weer de hele kar mee? En zo het blijft maar doorgaan? doorgaan? doorgaan? Altijd weer verrassend nieuw?

Hiervoor ??ndacht h?bben? aandacht kr?jgen? in de komende 1 ? jaar in de kerk! Dat is het doel van het jaarthema. Dat mensen weer gaan zeggen: toch best boeiend hoor: het geloof en de kerk te Sliedrecht. En best boeiend hoor: Gods Woord! Zo vertrouwd, maar dan telkens ook weer toch steeds opnieuw helemaal ''anders''. Je kijkt er je ogen uit!

Amen

Kopieerrechten: © copyright Kerken.com, 2002 - 2010.
Niets uit deze uitgave mag gepubliceerd of vermenigvuldigd of openbaar gemaakt worden in welke vorm dan ook, zonder de voorafgaande schriftelijke toestemming van de webmaster van Kerken.com en de bijdragende predikant. Voor vermenigvuldiging ter voorbereiding van, en openbaarmaking tijdens de zondagse eredienst is het wenselijk de predikant hiervan op de hoogte te stellen. Dit kan met behulp van het hiervoor bestemde formulier 'preek gebruiken'. Ter voorbereiding van bijbelstudie(bijeenkomsten) is geen toestemming nodig.
 

Agenda
Boeken
Bijbel
kerk
Levensvragen
Links
Muziek
Nieuws
Overdenkingen
Preken


Kruis | Copyright 2003-2020 Kerken.com | deze pagina toevoegen aan favorieten | Contact | Disclaimer | A A A | Tell A Friend! | Kruis

 
tumblr site counter