Home Inloggen Winkel Contact
 
Zoekbox
     
 
Zoekbox
Topmenu
Topmenu Home Topmenu Winkel Topmenu Links Topmenu Preken Topmenu Kerken Topmenu Overdenkingen Topmenu Agenda Topmenu Contact Topmenu
Topmenu

Afdelingen 1. Algemeen 2. Kennis Bassin 3. Kinderen 4. Meeting People 5. Muziek 6. Pastoraat 7. Winkel Bron toevoegen Beheer Informatie Diversen
Aangepast zoeken
 

WAARACHTIG ZIJN (Lukas 6: 17-28 en MATTHEUS 11: 27-30)
Preek afkomstig van Hans. J. F. van Veen. Sen. Pastor van de te Budel (NB).

       

Preek

Mattheus 11.
:27. Alle dingen zijn Mij overgegeven van Mijn Vader; en niemand kent den Zoon dan de Vader, noch iemand kent den Vader dan de Zoon, en dien het de Zoon wil openbaren.
:28. Komt herwaarts tot Mij, allen die vermoeid en belast zijt, en IK zal u rust geven.
:29. Neemt Mijn juk op u, en leert van Mij, dat Ik zachtmoedig ben en nederig van hart; en gij zult rust vinden voor uw zielen.
:30. Want Mijn juk is zacht, en Mijn last is licht.

Komt herwaarts, - - - Komt allen tot Mij, dat is wat Jezus zegt, en waar ik vandaag eens bij stil wil staan. - - - We moeten dan eigenlijk bij de mensheid beginnen, en als wij dan een vrij nauwkeurig beeld van de mensheid willen schetsen, dan zou men zonder meer de Bergrede in haar tegendeel kunnen veranderen en zeggen; Ziehier, de mensheid. Want het tegendeel van de Bergrede toont precies de eigenschappen welke het natuurlijke menselijke leven karakteriseren.

In de wereld treffen wij gewoonlijk geen der deugden aan waarvan Jezus aan het begin van de beroemde Bergrede spreekt.
* Inplaats van Armoede van Geest is er de ergste vorm van Hoogmoed.
* Inplaats van Zachtmoedigheid regeert de aanmatiging.
* Inplaats van hongeren naar Gerechtigheid geldt; Ik ben rijk en heb alles, en heb aan niets gebrek.
* Inplaats van Barmhartigheid is er Wreedheid.
* Inplaats van Reinheid van hart is er Perverse fantasie.
* Inplaats van Vredestichters zijn de mensen Prikkelbaar en Twistziek.
* In plaats van Vernedering over ons heen te laten komen slaan wij met alle middelen terug. (en zo kunnen we nog wel even doorgaan)

Uit deze morele materie bestaat dus de beschaafde maatschappij vandaag aan de dag. De atmosfeer is daarmee geladen, - - - deze geest ademen we in, en daarmee groeien wij op.
Cultuur en opvoeding brengen weliswaar enige verfijning aan, maar veranderen in principe niets.
Daarbij zijn het deze ondeugden en eigenschappen die van het leven een verschrikkelijke strijd voor allen maken.
Al ons hartenleed en veel van onze lichamelijke klachten hebben hun directe oorsprong in onze zonden.

Hoogmoed, Arrogantie, Prikkelbaarheid, Kwade gedachten,Hatelijkheid, en Hebzucht veroorzaken meer menselijk leed dan alle ziekten die het menselijk lichaam kunnen aantasten.
In zo´n wereld klinken de woorden van Jezus vreemd en wonderlijk, als iets vanuit de hemel, en het is goed dat Hij , Jezus zo gesproken heeft, en niemand anders zou het zo gedaan kunnen hebben, en het is goed dat wij alleen naar Hem luisteren, want Zijn Woorden zijn Waarheid.
Hij biedt ons niet één van vele meningen aan; Jezus heeft nooit meningen ten beste gegeven.
Hij heeft er nooit een slag naar geslagen, want Hij wist toen, - - - en weet vandaag. Zijn Woorden zijn niet maar de som van consequent logisch denken of een nauwkeurige waarneming.

Jezus sprak uit de volle Waarheid van Zijn Godheid en Zijn Woorden zijn niets anders dan de oorspronkelijke Waarheid. Hij is de enige die met absoluut gezag kon zeggen: Zalig, want Hij is zelf de Zalige Die uit de hemelse wereld kwam om de mensen zalig te maken, en Zijn machtige daden, welke geen mens buiten Hem op deze aarde kon doen, bevestigen Zijn Woorden.
Wie wijs is luistert naar Hem. Jezus gebruikte het woord Zachtmoedig in een korte, beknopte zin,zoals Hij ook bij andere gelegenheden placht te doen, en legde pas later uit wat Hij ermee bedoelde.
In de loop van het Mattheus evangelie zegt Hij meer erover en laat Hij ons de toepassing voor ons leven zien.

Alleen JEZUS biedt rust aan.

Komt tot Mij, allen die vermoeid en belast zijt, en Ik zal u rust geven; neemt Mijn juk op u en leert van Mij. want Ik ben zachtmoedig en nederig van hart, en gij zult rust vinden voor uw zielen; want Mijn juk is zacht en Mijn last is licht.

We hebben dit net al mogen lezen, en we zien hier twee tegenovergestelde begrippen naast elkaar; Last en Rust.
De last is niet slechts afgestemd op de eerste hoorders van deze woorden, maar op heel de mensheid die haar draagt.
Zij heeft niets te maken met politieke onderdrukking, armoede of dwangarbeid. Zij gaat veel dieper, en drukt zowel op de rijken als op de armen. Rijkdom noch armoede kunnen daarvan bevrijden.

De last die de mensheid draagt is zwaar en terneerdrukkend. Het Woord dat Jezus hier gebruikt betekent een Last, of een Moeite die tot uitputting leidt, maar Rust betekent dat die last wordt weggenomen.
Hier gaat het er niet om wat wij doen, maar om wat wij ontvangen wanneer wij ophouden het in eigen kracht te willen doen. Jezus eigen zachtmoedigheid is deze Rust.

Als wij onze last bezien, zien we dat zij een innerlijke last is, en dat zij hart en verstand aantast, en zij het lichaam slechts inwendig bereikt.
Als eerste hebben we de last van Hoogmoed en Trots. Hoeveel last wordt niet veroorzaakt door eigen liefde. Vindt niet veel leed zijn oorzaak daarin dat men ons niet genoeg waardeert? - - - Zolang ik mij verbeeld een kleine godheid te zijn en mij dienovereenkomstig gedraag, zullen er ook mensen zijn die er plezier aan hebben mijn idool te krenken.

Hoe kan ik dan hopen op Vrede in mijn binnenste?

De verbeten inspanningen van het hart om zijn positie tegenover anderen te verdedigen en zich te vrijwaren voor negatieve oordelen van vriend of vijand, zorgen ervoor dat de gedachten nooit tot rust komen.
Wie deze strijd jarenlang voert, voor die mensen wordt de last steeds ondraaglijker. En toch dragen veel mensen die last ononderbroken. Zij leggen ieder woord dat tegen hen gezegd wordt op een goudschaaltje, en gaan gebukt onder kritiek. Zij lijden onder elke vermeende krenking, hebben slapeloze nachten wanneer aan een ander de voorkeur wordt gegeven boven hen.

Zo een last is onnodig, want Jezus nodigt ons uit tot Rust, en Zijn methode is zachtmoedigheid.

Een zachtmoedig mens maakt zich niet druk over wie groter is dan hij. - - - Een zachtmoedig mens heeft reeds lang ingezien, dat het niet loont de eer van mensen te zoeken.
Een zachtmoedig mens ontwikkelt tegen zichzelf een milde humor, en kan tegen zichzelf zeggen; \\\''Och,- - - och, heeft men jou over het hoofd gezien? Heeft men een ander voorgetrokken? Fluisteren ze tegen elkaar dat je niets voorstelt? Doet het je zo een pijn dat de mensen dingen over je gezegd hebben, die je tegen jezelf allang hebt gezegd?.
Gisteren nog, ja, gisteren heb je met God nog over jezelf gesproken en gezegd dat je niets meer was dan een stofje aan de weegschaal.
Ben je dan nu ineens van mening verandert?, en als je dan weer terug komt uit deze gedachte wereld dan zeg je: Nee,- - - nee, ik wil mezelf liever verootmoedigen, en ophouden me druk te maken over wat anderen van mij denken.

Lieve mensen laten wij elkaar alstublieft niet verkeerd begrijpen, want een zachtmoedig mens is geen menselijke muis of een watje, die aan een minderwaardigheid complex lijdt.

Een zachtmoedig mens is veeleer in zijn levensstijl zo moedig als een leeuw en zo sterk als Simson, \\\''maar\\\'' hij heeft alleen opgehouden zichzelf te bedriegen.
Hij heeft Gods beoordeling van zijn persoonlijk leven geaccepteerd, en weet dat hij precies zo zwak en hulpeloos is als God zegt.
Maar hij weet tegelijkertijd ook, dat hij in Gods oog belangrijker is dan een engel en dat hij alles vermag door Hem Die hem kracht geeft. (Filippenzen 4:13)

Vrede is de vrucht van zachtmoedigheid.

Uit mezelf niets, in God alles en dat is het motto van een zachtmoedig mens.
* Hij weet zeer wel dat de wereld hem niet zo ziet als dat God hem ziet, en heeft daarom opgehouden op de wereld te letten.
* Hij is tot de rust ingegaan omdat hij God de gelegenheid laat hem Zijn waarde te geven
* Hij wacht geduldig op de dag dat alles zijn juiste prijskaartje krijgt en dat gene wat waarde heeft, als zodanig openbaar wordt.

Dan zullen de rechtvaardigen in het Koninkrijk van hun Vader schitteren, en de zachtmoedige is bereid op die dag te wachten, en in die tussentijd is hij op de plaats der rust gekomen. Hij gaat zijn weg zachtmoedig en laat het aan God over hem te verdedigen.
De oude strijd der zelfverdediging is er niet meer. Hij heeft vrede gevonden die door zachtmoedigheid wordt verkregen.

Daarom is hij ook bevrijd van de last van een schijnleven, en ik bedoel daarmee niet huichelarij, maar de natuurlijke neiging van de mens zich van zijn beste kant te laten zien en voor de wereld zijn eigenlijke innerlijke armoede te verbergen.
De zonde heeft ons al heel wat schade berokkend, o.a. het inboezemen van valse schaamte.
Er is bijna geen man of vrouw die zich durft te tonen zoals hij of zij is, en niet de neiging heeft indruk op anderen een weinig te verbeteren.

De vrees gezien te worden zoals men is, knaagt aan hun hart. Beschaafde mensen zijn bang op zekere dag tegenover iemand te staan die beschaafder is dan zij.
* De geleerde mens vreest de mens die nog geleerder is dan hij.
* De rijke breekt het zweet uit bij de gedachte dat zijn kleding, zijn auto of zijn huis op een gegeven dag goedkoop zou kunnen afsteken tegen de dingen van andere rijke mensen.
De zogenaamde betere klasse wordt op die wijze gemotiveerd en de armere lagen der bevolking doen het hun,- - - op hun niveau na.

Laten we toch waarachtig zijn.

Zeer veel mensen leven in de heimelijke angst dat zij zich op een kwade dag verraden, en een vriend of vijand iets van hun innerlijke armoede ontdekt, en zijn daarom nooit ontspannen.
Intellectuelen zijn gespannen en vrezen dat zij op een gegeven moment zich met een bepaalde opmerking vergalopperen kunnen.
Bereisde mensen vrezen de één of andere Columbus tegen te komen die verre oorden beschrijven kan, waar zijzelf nooit geweest zijn.

Deze onnatuurlijke toestand is een deel van onze droeve erfenis der zonde, doch wordt door onze oppervlakkige tijdgeest nog versterkt.
Heel het reclamewezen is gebaseerd op de slechte gewoonte iets te willen lijken. Cursussen in dit of dat vak worden aangeboden en spelen openlijk in op het verlangen te kunnen schitteren.
Boeken, kleding en cosmetica, en kijk maar eens verder om je heen, worden verkocht door voortdurend te appelleren aan de wens iets te willen zijn van wat men niet is.

Al deze dingen zijn kunst,- - - al deze dingen zijn nep, en het is alleen maar zodat we eigenlijk onszelf bedriegen.
Het is een vloek welke verdwijnt op hetzelfde ogenblik dat wij neerknielen aan Jezus voeten en ons aan Zijn zachtmoedigheid toevertrouwen.
Dan willen wij alleen maar God behagen, omdat daar het enigste te vinden is wat werkelijk belangrijk is. Wat wij lijken te zijn is dan voor ons niet meer belangrijk, behalve de zonde is er dan niets meer waarvoor wij ons zouden hoeven te schamen.
Slechts door het Egoïstisch verlangen beter dan anderen te zijn. worden wij ertoe verleid te willen lijken wat we niet zijn.

De natuurlijke mens bezwijkt onder deze last van trots en schijn. Wij kunnen van deze last slechts door zachtmoedigheid van Christus bevrijd worden.
Een gezond verstand kan ons weinig helpen, maar het EGO in ons is zo sterk dat het steeds weer ergens anders te voorschijn komt nadat het op één plaats werd teruggedrongen.

Het is Jezus die zegt tegen de mens van alle tijden; Komt,- - - Komt tot Mij en Ik zal u rust geven.

De rust die Hij aanbiedt is de rust der zachtmoedigheid, de geweldige bevrijding die ons ten deel valt wanneer wij onszelf aanvaarden zoals wij zijn, en ophouden iets beters te willen zijn. Ware rust vindt men niet door zich aan een conflict te onttrekken, want dat lost niets op.
Ware rust is dus niet een ophouden van strijd, doch innerlijke kalmte en vertrouwen midden in het leven.

Rusten betekent geloven dat Christus komt, dat Hij alles op zo een plaats zal brengen, en iedere poging van onze kant voorbarig in Gods plan in te grijpen, zou voor ons ernstige gevolgen kunnen hebben.
Rusten betekent Geloven dat God aan het werk is, dat Zijn Wil geschiedt, dat Hij regeert in de geschiedenis der mensheid en dat Zijn plan ten volle door Jezus Christus wordt ten uitvoer gebracht.
Wij hoeven ons geen zorgen meer te maken wanneer wij Gods ruilplan accepteren. Dat geld ook vandaag nog, hoewel de mensen angstiger en vreesachtiger worden.

Tijden zijn veranderd, - - - maar God is niet veranderd, want de Enige door Wie Hij in al onze behoefte voorziet, is Dezelfde gisteren en heden en in eeuwigheid.
Jezus,- - - Alleen Jezus Christus is zonder meer in staat uw zorgen over te nemen, en ziet hoe Hij daarmee omgaat.

Hij alleen doet met uw zorgen precies als met uw zonden: Hij draagt ze Zelf. Hij gebiedt u al uw zorgen op Hem te werpen, en daarin bestaat het geheim van Zijn Vrede, ja van de volkomen en altijddurende overwinning op die wrede vijand.
Als u al uw zonden en tekortkomingen aan Jezus afgeeft, bent u die kwijt en kunnen we ons verheugen over de rust en de vergeving die we daarvoor in de plaats ontvangen.
Als we onze zorgen aan Jezus geven, zijn we die kwijt en kunnen we genieten van Zijn Vrede die Hij ons geeft, maar dit alleen als we ons geheel aan Hem durven over te geven.

Laat ons zo in stilte met een open hart naar boven gericht aan onze Heere vragen,- - - Heere, maak mij vrij van de dwang om met anderen om plaats, positie en prestige te concurreren. Ik wil eerlijk en ongekunsteld zijn. Bevrijd mij van theatraal gedoe en van alle schijn. Help mij, mijzelf te vergeten en mijn ware vrede te vinden door naar U te zien. Opdat U mijn gebed kunt verhoren, buig ik mij voor U. Leg uw zachte juk van zelfvergetelheid op mij, opdat ik daardoor rust moge vinden.

AMEN

Kopieerrechten: © copyright Kerken.com, 2002 - 2010.
Niets uit deze uitgave mag gepubliceerd of vermenigvuldigd of openbaar gemaakt worden in welke vorm dan ook, zonder de voorafgaande schriftelijke toestemming van de webmaster van Kerken.com en de bijdragende predikant. Voor vermenigvuldiging ter voorbereiding van, en openbaarmaking tijdens de zondagse eredienst is het wenselijk dit even aan ons door te geven. Dit kan met behulp van het hiervoor bestemde formulier 'preek gebruiken'. Ter voorbereiding van bijbelstudie(bijeenkomsten) is geen toestemming nodig.
 

Agenda
Boeken
Bijbel
kerk
Levensvragen
Links
Muziek
Nieuws
Overdenkingen
Preken


Kruis | Copyright 2003-2020 Kerken.com | deze pagina toevoegen aan favorieten | Contact | Disclaimer | A A A | Tell A Friend! | Kruis

 
tumblr site counter