Home Inloggen Winkel Contact
 
Zoekbox
     
 
Zoekbox
Topmenu
Topmenu Home Topmenu Winkel Topmenu Links Topmenu Preken Topmenu Kerken Topmenu Overdenkingen Topmenu Agenda Topmenu Contact Topmenu
Topmenu

Afdelingen 1. Algemeen 2. Kennis Bassin 3. Kinderen 4. Meeting People 5. Muziek 6. Pastoraat 7. Winkel Bron toevoegen Beheer Informatie Diversen
Aangepast zoeken
 

WIJ ZIJN GESCHAPEN VOOR DE GEMEENSCHAP MET GOD (Genesis 1: 26-31 / 2:1)
Preek afkomstig van Hans. J. F. van Veen. Sen. Pastor van de te Budel (NB).

       

Liturgie

LEZEN: Genesis 1: 26-31 / 2:1.

sleuteltekst: Genesis 1 :27.

Preek

Genesis 1.
: 27. En GOD schiep de mens naar ZIJN beeld; naar het beeld van GOD schiep HIJ hem; man en vrouw schiep HIJ ze.

Het is vroeg in de morgen. - - - Iedereen begeeft zich weer naar zijn werk.
Het is November 1990, en de tunnelbouwers staan weer onder spanning, terwijl zij zich steeds dieper een weg door het gesteente banen.
Ze speculeren en discussiëren over de nauwkeurigheid van hun berekening, en of zij wel op hetzelfde punt zullen uitkomen als hun collega’s die van de andere kant aan het boren zijn.

De rotterende boorkoppen van de enorme machines vreten cirkelronde gaten van 5.70 mtr. Middellijn uit het gesteente. Voor de boorkoppen werd een druk tot 9 bar opgebouwd, en een krachtig pompsysteem zorgt ervoor dat tot 300 ltr. water per seconde weggewerkt wordt.

En toen, - - - en toen was het zover. Op 1 December 1990 bereikte de tunnelwerkers elkaar, en slechts een afwijking van enkele centimeters werd geconstateerd op 50,5 km lengte bij 100 mtr. onder de waterspiegel.
Bijna 7 jaar had men aan deze zogenoemde eurotunnel gewerkt, en is op 6 Mei 1991 voor het verkeer vrijgegeven.

Is de mens niet een genie. - - - Steeds betere technieken worden ontwikkeld om de aarde te beheersen, en dat niet alleen, want ook in het heelal is de mens reeds doorgedrongen en ook de prestaties op medisch gebied zijn bewonderenswaardig.

De Mens, - - - wat is de Mens.

Kijken we naar een jong iemand die veel presteert in het leven, dan zijn wij geneigd hem te verafgoden.
Kijken wij naar een ziek, zwak, hulpeloos iemand, dan zijn wij geneigd ons hoofd te schudden.

Wat is de Mens.

Is hij de maatstaf voor alles, onafhankelijk van enige autoriteit, - - - of is de mens een driedelig wezen.
Bestaat hij uit geest, ziel en lichaam en is het lichaam de gevangenis van de ziel ? De ware grootheid van de mens openbaart zich in de geest.

Of is het Nietzsche: “Ik leer u de supermens. De mens is iets dat overwonnen moet worden”.
Of is de mens slechts de top van het dierenrijk? volgens Darwin.
Of is de mens een door lust en emoties bepaald wezen - - - aldus Freud.

Of, zoals David zegt: “ De sterveling – zijn dagen zijn als het gras, als een bloem des velds, zo bloeit hij; wanneer de wind daarover is gegaan, is zij niet meer, en haar plaats kent haat niet meer”. (Psalm 103:15 en 16)

Hier zien we dat de mens de ene keer optimistisch, en de andere keer pessimistisch wordt gezien.

Wat is de mens, - - - of eigenlijk, - - - wat ben ik.

In Genesis 1:26-32 vernemen we over de mens; De mens is door GOD geschapen, en geschapen naar GODS beeld.
De mens is door GOD gezegend, toegerust met vruchtbaarheid en vermogen om te heersen.
De mens is door GOD van zijn levensbehoeften voorzien.

GOD schept de mens naar ZIJN beeld, en het zal daarom de opmerkzame bijbellezer zijn opgevallen, dat GOD in vers 26 in het meervoud spreekt, en dan in vers 27 alleen de mens schept.
Het bericht van de schepping van de mens behoort immers tot het bericht van de schepping der wereld. Steeds weer lezen we: “En GOD sprak: Er zij . . . .” bijv.” Er zij licht”, of “dat er lichten zijn . . . en het was alzo”.
Alleen hier wordt deze vorm doorbroken. Er komt eerst een aankondiging van het gebeuren. God verkondigt ZIJN voornemen het eerst aan HEM omgevende legerschaar.

Ook op andere schriftplaatsen, zien we dat GOD steeds door engelen, die HEM dienen, omgeven is (bijv. Jesaja 6). Ten tweede wordt ons juist in het Oude Testament de engel des HEREN als identiek met GOD voorgesteld. Zo ontmoette de engel des HEREN Mozes in de braamstruik, en toch wordt gezegd dat GOD daar tot Mozes sprak, en Mozes vreesde GOD te aanschouwen.

In het Nieuwe Testament wordt ons de eenheid tussen JEZUS CHRISTUS en GOD de Vader verklaart. Voorts wordt ons verteld dat door JEZUS CHRISTUS alle dingen geschapen zijn (Kolossenzen 1:15 e.v.)

Zo kunnen wij dus het meervoud in de aankondiging door GOD goed begrijpen.
GOD – Vader, ZOON en Heilige GEEST – schept de mens. Zo schept dan GOD de mens naar ZIJN beeld. Driemaal wordt dit in vers 27 genoemd, en telkens met een ander accent.

Ten eerste wordt benadrukt dat GOD schept: GOD schiep de mens naar ZIJN beeld.
Ten tweede: naar het beeld GODS schiep HIJ hem.
En ten derde: als man en vrouw schiep HIJ hen.

Wat betekent het, dat de mens als GODS beeld geschapen is? Waarin bestaat het beeld?, en als eerste willen wij indachtig blijven, want een beeld blijft een beeld, en is niet gelijk aan het origineel.
Zoals bij een foto van mij; men kan mij als persoon herkennen, en toch is het slechts een beeld van het origineel, want tussen de foto en mijn persoon bestaan overeenkomsten, maar toch ook verschillen.

Mijn geestelijke en lichamelijke grenzen zijn op de foto niet waarneembaar.
Zo bestaan ook tussen GOD en de mens overeenkomsten. Toch is het niet mogelijk op grond van de afbeelding zonder meer conclusies met betrekking tot het origineel te trekken, maar zijn er nog meer dimensies die voor ons verborgen zijn.
Ten tweede moeten we ons afvragen: komt de mens ook vandaag nog met GODS beeld overeen?
Wij allen hebben weet van de zondeval en zijn gevolgen. De mens staat onder een vloek en werd uit het paradijs verdreven. Is hij ook niet het beeldschap GODS kwijtgeraakt?

In Genesis 9:6 wordt tegen Noach uitdrukkelijk gezegd, dat “wie des mensen bloed vergiet, diens bloed door de mens vergoten zal worden, want naar het beeld GODS heeft HIJ de mens gemaakt”.
Wij zien dat het beeldschap GODS ook vandaag nog bestaat. In Jacobus 3:9 lezen we: “Met haar (de tong) loven wij den HEERE en Vader en met haar vervloeken wij de mensen, die naar de gelijkenis GODS geschapen zijn”.

Ook hij spreekt van het beeldschap GODS van de mens. De mens is dus ook vandaag een schepsel van het beeld van GOD, d.w.z. u en ik, - - - wij beantwoorden vandaag aan het beeld van GOD, nar ZIJN GODS beeld geschapen, hoewel er bij sommigen de vraag nu kan ontstaan, - - - waarin bestaat dan dit beeldschap GODS?

De mens kan met GOD in verbinding treden, gemeenschap hebben met zijn medemens alsook met GOD.
Hij, - - - de mens, heeft de mogelijkheid door gebed en schriftlezing gemeenschap met GOD te hebben.
De mens is in staat lief te hebben, en dat niet alleen in gedachten en woorden, maar met heel zijn menszijn is hij, of zij, toegerust met het vermogen om lief te hebben met woord en daad.

Het lichaam maakt deel uit van de mens, en is als een instrument op welks snaren een kunstenaar de harmonieën vormt en tot klinken brengt.
De mens brengt door zijn lichaam zijn gemoedsgesteldheid tot uitdrukking – blijdschap, zorg, droefheid. CHRISTUS ontmoette de mens eveneens lichamelijk, ook na ZIJN opstanding, en zo worden tenslotte de Christenen beloofd dat zij een nieuw lichaam zullen ontvangen, - - - een onvergankelijk lichaam.

Dat de mens naar GODS beeld geschapen is, behoort van invloed te zijn op ons gedrag, en het is daarom niet voor niets dat Jacobus wijst op de tegenstrijdigheid van ’s mensen gedrag tegenover GOD en tegenover de mens.
Met onze tong loven wij GOD, en tegelijkertijd vervloeken wij met onze tong de mens, die naar GODS beeld geschapen is, - - - en dat mag niet zo zijn zegt Jacobus.

Zien wij welke ethische consequenties uit het beeldschap GODS van de mens te trekken zijn? In de omgang met elkaar? Met betrekking tot abortus? Met betrekking tot naastenliefde?

Als wij het beeldschap GODS van de mens ontkennen, ontvalt aan ons ethisch handelen de grond en wordt de mens gedegradeerd tot dier.
Waarom kan JEZUS CHRISTUS het gebod om de naaste lief te hebben gelijkstellen met het gebod om GOD lief te hebben, want daarachter staat toch de wetenschap dat de mens naar GODS beeld geschapen is.
Daaraan ontleend de mens ook zijn waarde, en nog een aspect van het beeldschap GODS van de mens wordt ons in vers 28 genoemd, dat GOD de mens zegent.

Twee aspecten van de zegen worden ons genoemd: ten eerste de vruchtbaarheid, ten tweede de macht om te heersen.
De mens bezit het vermogen zich voort te planten, zelfs in zekere zin schepper te zijn.
Dit heeft GOD aan de mens gegeven, en daarop berust o.a. de zegen van GOD, en daarmee verbonden ook de nauwe gemeenschap tussen man en vrouw, want van beiden wordt gezegd dat zij naar GODS beeld geschapen zijn.
Aan beiden wordt de heerschappij over de dieren overgedragen, en dat de mens heersen zal brengt tot uitdrukking de Koninklijke positie die hij over de aarde heeft, ook het onderscheiden van zijn dieren.
Maar wanneer wij vandaag van de heerschappij van de mens spreken, klinkt dat niet bepaald positief, want men spreekt dan van uitbuiting en verdelging.

Veeleer klinkt de oproep zich met de schepping te solidariseren, en in harmonie met haar leven, maar wordt dit werkelijk met de heerschappij van de mens bedoeld?

Enerzijds moeten wij er van blijven uitgaan dat GOD aan de mens de opdracht heeft gegeven de aarde aan zich te onderwerpen en over haar te heersen.
Anderzijds echter dienen wij ook rekening te houden met de zondeval en de verandering die zij teweegbracht. Door te eten van de boom der kennis is het nu aan de mens gegeven goed en kwaad te kennen.
Nu is hij tegelijk slaaf van de boze geworden. Hij kan weliswaar onderscheiden, maar het goede niet meer volbrengen, omdat zijn verstand en inzicht zijn verduisterd luistert de mens niet meer naar GOD, maar naar de stem van satan.
Niet meer naar de Schepper, maar naar de vijand. Als bij een muziek instrument is de vraag: wie speelt er op? Is het een beginneling, of iemand die liever niet speelt, dan zullen de tonen vals klinken, hoewel het hetzelfde instrument is.

Of een ziekenauto, die er toe dient mensen te redden, wordt in de handen van iemand die een ander wil doden, misbruikt, en zo is het ook met ons.
GOD heeft in ons het vermogen tot heersen gelegd, maar de mens werd afvallig, luisterde liever naar satan en misbruikte zo zijn talenten.
Zonder verbinding met de Schepper kan het schepsel van zijn bekwaamheden niet het juiste gebruik maken.

In het nieuwe Testament worden de christenen steeds weer opgeroepen hun denken te laten veranderen; zo lezen we in Romeinen 12:2: “En wordt niet gelijkvormig aan deze wereld, maar wordt hervormd door de vernieuwing van uw denken, opdat gij moogt onderkennen wat de wil van GOD is, het goede, welgevallige en volkomene”. Of in Efeze 4:23, waar het gaat om de vernieuwing van onze geest.

Steeds weer worden wij vermaand te groeien in de juiste kennis. Ons inzicht, ons denken en verstand werd door de zonde verduisterd, en dat alles zal moeten vernieuwd worden.
Wij moeten weer leren naar GOD te luisteren, en daarvoor staan Gebed en Schriftlezing ter onzer beschikking, want er staat niet voor niets in de BIJBEL dat wij GODS Woord dag en nacht behoren te overpeinzen.
Slechts in verbinding met GOD, zijn wij in staat de ons opgegeven opdracht tot heersen op de juiste wijze uit te voeren.

Wat betekent het nu, de aarde aan zich te onderwerpen? In Ezechiël 34 is er sprake van twee herders. De ene heerst over de kudde met hardheid en geweld, omdat het hem niet interesseert als de schapen omkomen.
De andere wordt beschreven als een herder die zorg heeft voor zijn kudde, zich om haar bekommert, die de gewonde verbindt en de zieken versterkt.
Beiden heersen, maar op verschillende wijze. De mens heeft de opdracht zijn talenten, die hij van GOD gekregen heeft, die een zegen van GOD zijn te gebruiken.
Hij mag zich de dieren ten nutte maken, echter gaat het niet om uitbuiting, maar is het heersen ook in positieve zin voor de dieren bedoeld.

Zo wordt in Genesis 2 uitdrukkelijk gezegd, dat de mens moet bebouwen en bewaren. Die twee horen bij elkaar, en van dat standpunt uit kunnen wij de ontwikkelingen die hij op technisch gebied tot stand heeft gebracht, absoluut positief waarderen, omdat zij beantwoorden aan de zegen van GOD.

De mens moet over de aarde heersen, en zijn door GOD geschonken talenten gebruiken. Hij moet heersen over dieren die hem in fysieke kracht overtreffen, die lasten kunnen dragen welke hem te zwaar zijn.
Dit alles berust uiteindelijk op de zegen van GOD, dat de mens naar Zijn beeld geschapen is, en zo kunnen wij feitelijk GOD danken, als wij op medisch gebied zulke vorderingen gemaakt hebben.
Maar wij zien ook de andere kant, dat de mens de aarde verwoest, want nog voor aan een positieve gebruikmaking van atoomsplitsing werd gedacht, had men reeds de atoombom ontwikkeld.

De mens is momenteel in staat heel de aarde te verwoesten. Kijk maar om je heen, dan kunnen wij zien, dat het vermogen van de mens om te heersen, - - - dat hem door GOD werd gegeven, ook misbruikt wordt.

De zonde, het niet meer luisteren naar GOD heeft uiteindelijk verwoesting tot gevolg, hetgeen wij zien op moreel gebied, en in de gemeenschap der mensen onderling.
Niet voor niets sprak GOD na de zondvloed: “Het voortbrengsel van des mensen hart is boos van zijn jeugd aan” (Genesis 8:21).
Ieder mens kan met zijn bekwaamheden en zijn heerschappij over de aarde slechts in relatie met zijn Schepper op de juiste wijze omgaan.

GOD zorgt voor de mens. (vers 29,30)
GOD wijst aan de mens, evenals aan de dieren de voeding toe. Ook vandaag nog beleven wij het wonder dat een zaadkorrel na in de aarde te zijn gevallen veelvoudig vrucht draagt.

Het is en blijft een wonder waartoe de mens niet in staat is. Wij kunnen GOD niet verwijten dat op de aarde mensen verhongeren, omdat dit niet gebeurt door gebrek aan voedsel, maar als gevolg van een onjuiste verdeling.
Voedsel is er genoeg, en er zou geen mens van honger hoeven om te komen als wij bereid waren te delen en afstand te doen. Als wij anders over, ofwel op de juiste wijze over ons bezit zouden heersen, dan was er voor alle mensen genoeg.

GOD zorgt voor ons, ook vandaag nog, en bij ieder stuk brood dat wij eten, kunnen we GOD dankbaar zijn dat het wonder der vermenigvuldiging heeft plaatsgehad.
GOD zorgt niet allen voor de mens, maar ook voor de dieren, en misschien vraagt nu iemand zich af, - - - hoe het mogelijk is dat een leeuw gras eet?, en dat is wat het eens zal zijn.
Jesaja spreekt hierover in hoofdstuk 11: “De leeuw zal stro eten als het rund, de wolf zal bij het schaap verkeren en de luipaard zal zich neerleggen bij het bokje”. Zo zal het eens weer zijn zoals het in het begin was, en dat is onze hoop.

GOD schept, zegent en zorgt!!

Wij hebben nu kunnen zien dat wij naar GODS beeld geschapen zijn, hetgeen telt voor elk individu, en dat is het fundament voor ons ethisch gedrag, daaraan ontleent ieder mens zijn waarde.
Jacobus maakt ons dit duidelijk. Als wij een mens, die naar GODS beeld geschapen is, vervloeken, stellen wij ons feitelijk op tegen GOD.

GOD zegent.

De mens heeft va GOD het vermogen tot vermeerdering en tot heerschappij ontvangen. Echter is hij in zijn verstand door de zonde verduisterd.
Door CHRISTUS heeft GOD opnieuw tot ons gesproken. Wij die in CHRISTUS geloven, zijn geroepen ons denken te laten veranderen, door gebed en schriftlezing te groeien in de rechte kennis, ten einde de ons gegeven opdracht tot heerschappij op aarde uit te voeren.
GOD zorgt!
Laten wij GOD, de Schepper van hemel en aarde, de Schepper van de mens, loven en danken voor het wonder dat steeds weer in de natuur plaats vindt.
Ook heden nog schept, zegent en zorgt GOD voor de mens, en laten wij HEM daarvoor eren en danken.

Amen

Kopieerrechten: © copyright Kerken.com, 2002 - 2010.
Niets uit deze uitgave mag gepubliceerd of vermenigvuldigd of openbaar gemaakt worden in welke vorm dan ook, zonder de voorafgaande schriftelijke toestemming van de webmaster van Kerken.com en de bijdragende predikant. Voor vermenigvuldiging ter voorbereiding van, en openbaarmaking tijdens de zondagse eredienst is het wenselijk dit even aan ons door te geven. Dit kan met behulp van het hiervoor bestemde formulier 'preek gebruiken'. Ter voorbereiding van bijbelstudie(bijeenkomsten) is geen toestemming nodig.
 

Agenda
Boeken
Bijbel
kerk
Levensvragen
Links
Muziek
Nieuws
Overdenkingen
Preken


Kruis | Copyright 2003-2020 Kerken.com | deze pagina toevoegen aan favorieten | Contact | Disclaimer | A A A | Tell A Friend! | Kruis

 
tumblr site counter