Home Inloggen Winkel Contact
 
Zoekbox
     
 
Zoekbox
Topmenu
Topmenu Home Topmenu Winkel Topmenu Links Topmenu Preken Topmenu Kerken Topmenu Overdenkingen Topmenu Agenda Topmenu Contact Topmenu
Topmenu

Afdelingen 1. Algemeen 2. Kennis Bassin 3. Kinderen 4. Meeting People 5. Muziek 6. Pastoraat 7. Winkel Bron toevoegen Beheer Informatie Diversen
Aangepast zoeken
 

GODS RUST MAG JE VIEREN (Genesis )
Preek afkomstig van Ds. D.F. Ensing van de Gereformeerde Kerk Vrijgemaakt te Laag Zuthem.

           

Liturgie

PS. 92: 1-3
WET
PS 27: 3,4
GEBED
SCHRIFTLEZING: EXODUS 31: 12-17
HEBR. 4: 1-13
PS. 84: 1,2
PREEK: H.C. ZONDAG 38
LD 477
GEBED
COLLECTE
GZ 167 (= NG 87)

Preek

Gemeente van onze Rustgever Jezus Christus.
U weet allemaal wel, dat het vierde gebod voor veel discussie heeft gezorgd. In de jaren die achter ons liggen kwam er protest tegen een passage in een preek van een voorganger. Meerdere synodes moesten zich er mee bezig houden.
Maar die discussie is niet alleen maar van de afgelopen paar jaar. Over de invulling van de zondag, de geldigheid van het vierde gebod, over de toepassing in de nieuwtestamentische kerk wordt al eeuwenlang gediscussieerd. In de zeventiende eeuw was er de strijd tussen de Voetianen en de Coccejanen, de preciezen en de rekkelijken, juist ook over de zondagsheiliging. In de jaren dertig van de vorige eeuw schreef een theoloog: Alleen al in Nederland hebben er gemiddeld 10.000 gezinnen heftige ruzie over het al of niet geoorloofd zijn van bepaalde zaken op zondag. “Dat maakt een half miljoen ruzies per jaar. Statistici mogen berekenen welk een aantal nerveuze aandoeningen uit dit cijfer is af te leiden.” Ook in de jaren zestig werd er in onze kerken nog stevig gediscussieerd over de geldigheid van het vierde gebod. Over aantallen valt te twisten. Maar dat het ook vandaag nog heftig kan worden als het gaat over de zondag geeft aan, hoe gevoelig de zaak ligt. Het merkwaardige is wel, dat niemand eigenlijk twijfelt, of het gebod nog geldt. Maar de discussie gaat wel over: hoe pas je dat nu toe. Daarom is het goed, dat we dat met elkaar regelmatig nagaan: wat wilde God nu eigenlijk bereiken met deze dag? Wat voor verandering heeft Christus nu verzorgd, en wat moeten we er vandaag mee aan? Dat zijn zo een aantal dingen, die ik met u wil nagaan. Zaak is, dat we in elk geval zorgvuldig luisteren naar de Schrift, om zo verder te komen. Want niet wat wij er van maken is norm, maar wat God zelf zegt. En dat moeten we zien te vertalen naar de praktijk. Voor ons persoonlijk, en voor ons als gemeente, want zo zijn wij toch vanmorgen bij elkaar.

GODS RUST MAG JE VIEREN
1. Gods belofte in de rustdag
2. Gods opdracht voor de rustdag
3. Gods vervulling van de rustdag

Als wij willen nadenken over dit gebod van de HERE, zullen we eerst goed moeten begrijpen, wat Hij er zelf mee bedoeld heeft. Wat heeft Hij met deze dag aan ons willen geven? Als nieuwtestamentische kinderen van God luisteren wij ook naar zijn onderwijs in het Oude Testament. De waarheid van elk gebod blijft in Christus staan. Terwijl bepaalde elementen vervallen, als ze typisch oudtestamentisch zijn.
We gaan nu eerst kijken naar Exodus 31. Dat is een gedeelte, dat op een heel speciale plek staat in dat boek. De HERE heeft al zijn wetten gegeven, en de aanwijzingen voor de bouw van de tabernakel. En dan is Mozes zo ongeveer klaar, en kan hij naar beneden. Maar voordat hij naar beneden gaat, krijgt hij nog een keer een herinnering aan de sabbat. Jullie kunnen straks heel ijverig bezig zijn met het opbouwen van die tabernakel, maar je moet wel de sabbat houden. Maar de HERE trekt het breder. De sabbat is belangrijk genoeg! Hij zegt het een paar keer in die paar verzen: mensen, onderhoudt de sabbat nou. Doe er wat mee. Laat die dag niet onder het stof raken van je drukke werkzaamheden. Vers 16 is heel duidelijk: De Israëlieten zullen de sabbat onderhouden, door de sabbat te vieren, zij en hun nageslacht, tot een eeuwig verbond. Valt u niet te gauw op dat woord vieren. Want in de grondtekst staat gewoon het woord ‘doen’. Dan wordt de vertaling zo: onderhoud de sabbat, door de sabbat te doen. Iets dergelijks komen we ergens tegen bij een voorschrift over Pesach. Maar dan betekent het: je moet het passcha klaarmaken, toebereiden. Kortom: je steekt gewoon veel tijd de rustige toewijding aan God. Daar neem je de tijd voor. Je laat je dagelijkse werkzaamheden zitten. Al die dingen, waar je door de week zo druk mee bent. Je hoeft je niet te laten opjagen door al die dingen. Jij bent toch niet verslaafd aan je werk? Zit je heil daarin? Nee toch? Toegepast op vandaag: op zondag moet je af en toe wel wat doen. Als je koffie wilt hebben, zul je het moeten zetten. En de koeien moeten ook gemolken worden, en ze moeten hun voer krijgen. Het is net als met een feest: je haalt zoveel mogelijk uit de feestdag, en daar zet je alles voor opzij. Dan zeg je tegen de baas: die dag wil ik vrijaf.
Zo mag u, gem., ook zelf de rustdag vieren, die rustdag doen, toewijden aan God. God geeft u die dag, want Hij vindt het zelf ook fijn. Wij lezen het in vs. 17: Tussen mij en de Israëlieten is deze dag een teken voor altijd, want in zes dagen heeft de HERE de hemel en de aarde gemaakt, en op de zevende dag heeft Hij gerust en adem geschept.”
Dus God haalde ook even adem, toen Hij alles had gemaakt. O nee, Hij ging niet luieren. Hij bleef zorgen voor zijn schepping. Dat heeft de Here Jezus zelf gezegd. Maar op de zevende dag stopte hij even met zijn scheppingswerk, en keek rond. Zoals wij ook af en toe even een stapje terug doen, en dan het resultaat van ons werk bekijken. En kijk, het zat echt prachtig in elkaar. Dat is wat Adam kennelijk als eerste ook mag doen: geniet maar met God mee van die prachtige schepping. Die rustdag, dat is allereerst Gods rustdag.
Gem., zo mogen wij vandaag aan de zondag denken. Wij mogen even adem halen. En dan speciaal aan Gods grote daden denken. Wat heeft Hij allemaal niet gedaan voor u, voor jou en mij. Daar mag je speciaal van genieten. Kijk maar eens goed rond in die schatkamer. Kijk maar eens goed naar wat de Here Jezus voor jou allemaal heeft gedaan. Wat Hij nog steeds doet voor jou. Zijn geboorte, zijn lijden en sterven. Zijn opstanding en hemelvaart. Dat Hij bidt voor jou, en maakt in de hemel een plekje voor je klaar. Hij helpt je door zijn Geest. Hij leert je bijbellezen, Hij leert je bidden. Dat is nog vele malen mooier dan wat de Israëlieten op sabbat mochten krijgen. Alles is vervuld. De Geest onderstreept dat allemaal weer door Woord en sacrament.
Die zegen, gem., heeft de Here Jezus ook laten zien in zijn leven op aarde. De Farizeeën hadden er – met alle goede bedoelingen – een loodzware dag van gemaakt. Je moest die dag denken aan duizend-en-één regeltjes Zoveel stappen en meer niet, bijvoorbeeld. Ze konden niet meer blij zijn met wat God allemaal geeft. Terwijl toch ook het vierde gebod staat onder dat prachtige voorwoord: Ik ben de HERE uw God, die u bevrijd heb.
Die weg wijst de Here Jezus weer. Een dag van zegen, een dag van bevrijding van je zonden. Daarom kon Hij rustig op de sabbat genezen, al kon dat strikt genomen best wachten tot de volgende dag. De Here ging naar zijn gewoonte tweemaal naar de synagoge. Dat was ook toen al heel gewoon: twee keer naar de kerk. Daar nam je de tijd voor. Daarnaast was er royaal de tijd voor andere ontspanning. Ze gingen wandelen tussen de korenvelden, of op bezoek bij zieke mensen.
Het paste allemaal heel goed bij wat God wil met de rustdag. Een dag van rust voor mens en dier. Geen gezwoeg, geen arbeid die inspanning kost. Nee, rust van het dagelijks werk, en alle tijd voor de eredienst van de Here God. En de ontspanning daarnaast in de kring van je broeders en zusters. Zoals wij vandaag samen een gemeente maaltijd hebben.
Wij mogen, b. en z., dat vandaag vieren op zondag. Jubelen over Gods heil. Rust vinden in God. Hij heeft het werk van Jezus Christus gelukkig geaccepteerd. Dat liet Hij zien, door Jezus te laten opstaan uit de dood. Je mag nu leven uit de rust, waarvoor Jezus Christus zijn leven heeft gegeven. De zondag is nu Zijn dag. Hij heeft die gestempeld door zijn opstanding. Op die dag wil Hij zijn heil aan ons kwijt. De vormen veranderen. De oudtestamentische sacramenten zijn vervangen door doop en avondmaal. Zo is ook de dag veranderd. Maar wat die dag zegt en geeft, dat is gewoon gebleven. Het was Christus al in het Oude Testament, en dat blijft zo. Hij heeft ons bevrijd uit een verschrikkelijke gevangenis. Jezus wil zijn zegen aan ons geven met die dag. En die zegen krijgt u, als u zich gelovig ijverig zich wilt inspannen om te luisteren naar Gods beloften. Als u zich dagelijks oefent in de levende omgang met God, wilt u de rustdag kunnen vieren voor Hem. Daarom is het zaak, die dag ook echt apart te houden van de rest. Dat vraagt God nog steeds: onderhoud de rustdag, door die te heiligen. En dat brengt rust, doordat u en jij actief deelneemt aan de eredienst van God.

GODS RUST MAG JE VIEREN
2. Gods opdracht voor de rustdag

B. en z., ik hoop dat u ziet, wat voor een zegen God in deze rustdag heeft gelegd. Maar, u moet wel begrijpen, dat u die zegen niet maar volautomatisch krijgt. In Gods verbond met u werkt er niets volautomatisch. U zult er gelovig mee aan de slag moeten. In de bijbel staat dan: daarvoor moet je Gods naam aanroepen. Dat vinden we al in Gen. 4. Het vierde gebod wijst een paar dingen aan, waar je die dag vooral aan moet denken. Ex. 20 wijst aan, dat je zult denken aan het scheppingswerk van God. Deut. 5 zegt dat ze er goed aan moeten blijven denken, dat ze zelf slaven zijn geweest. God heeft hen rust gegeven, door hen te bevrijden. Je hebt alles aan Hem te danken. Je krijgt een hele dag de tijd. Een hele dag, om naar Hem te luisteren, zijn psalmen te zingen, en Hem te aanbidden. Neem daar maar de tijd voor. Dan neem je dus ook de tijd voor de eredienst. Daarvoor krijg je die dag juist.
Moet u zich eens indenken, hoe God daarvan zal genieten. Wat moet dat machtig voor Hem zijn! Er komt dan in die zondige wereld toch maar een volk bij elkaar, dat Hem wil dienen. Zij belijden het samen: wij moeten het hebben van de Schepper van hemel en aarde. Prachtig vindt Hij het, als u naar Hem wilt luisteren. Als u het lofoffer van uw mond samen aan Hem brengt. Als u uw kinderen laat dopen, en als u avondmaal viert. Zondige mensen willen dus leven van genade, en ze willen hun schuld kwijt. De rustdag, nu dus de zondag, is echt een geschenk van uw God. U weet toch, hoe je een geschenk waardeert. Als u van uw baas een auto krijgt, gaan u hem toch niet stukje bij beetje slopen, omdat u hem anders niet mooi genoeg vindt? Daar ben je toch zuinig op? Zo is het ook met onze zondag, de nieuwtestamentische sabbat, die sloop je niet door er maar mee te doen, waar je zelf zin in hebt. Nee, toon nu aan God: ik vind het fijn, dat u met mij uw verbond hebt gesloten. U wilt vlakbij mij zijn, daarom wil ik ook vlakbij U zijn. Ouders, ga daarin uw kinderen voor. Laat ze maar merken, dat de dienst van God waardevol is. Allicht roept dat verzet op. Maar voor welk principe staan wij nu? De eredienst staat centraal. Niet maar die tweemaal anderhalf uur. Ook de tijd ervoor en erna. Je kunt doorspreken over de preek, over wat je aan God ook mocht geven.
Dat staat centraal. De Catechismus wijst dat ook aan. Die geeft helemaal geen regeltjes en wetjes voor de zondag: dit mag wel, en dat mag niet. Dat maken mensen er vaak wel van. Maar de Catechismus wijst ons een positieve richting. Trouw naar Gods gemeente komen, om Gods Woord te horen, de sacramenten te gebruiken, God de Here publiek aan te roepen, en de armen christelijke barmhartigheid te bewijzen.
De kerkdienst, dat is geen hobby van mensen. Het is ook niet een godsdienstige verplichting, die je zo vlug mogelijk moet afwerken. Zo van: dan zijn God en mensen weer tevreden. Nee, God en u ontmoeten elkaar. Verbondsgod en verbondsvolk. God spreekt, en u antwoordt. Haal die ontmoeting weg, en heel het leven zakt in elkaar. Je moet mee willen doen. Je oefenen in het luisteren naar Gods Woord. Dat zal de ene keer inderdaad meer aanspreken dan de andere keer. Maar heb je het daarom minder nodig? Als u, als jij je echt oefent in luisteren, zul je steeds meer gaan ontdekken. De bijbel is echt een onuitputtelijke bron. Je raakt er je leven lang niet op uitgekeken.
IJverig komen. En luisteren. Meedoen, meeluisteren als er een kindje wordt gedoopt. En dan denk je dus ook aan je eigen doop. Meedoen, meeluisteren als we het avondmaal vieren. En daarom ook gelovig leven. Dankbaar Christus navolgen, elke dag. Je mag samen God aanbidden. In wat je zingt, in wat je samen in het gebed tegen God zegt. Voorbede voor elkaar, en dankbaar zijn met elkaar. Samen in dat ene lichaam van Christus, dat zijn gemeente heet. Daar roept Christus. Hij is blij je er te zien. Hij wil zijn rijkdom aan je kwijt. Laat Hem dan niet roepen, omdat je eigen zaakjes belangrijker zijn. Die sport op tv., dat familiebezoek, de spelletjes. Van wie hadden wij die rustdag ook weer gekregen? De Heer Jezus Christus is Heer van de rustdag. U mag genieten van de rust, waarvoor Hij zijn leven heeft gegeven. Hij wil u bevrijden van de afgoden van uw eigen leven. Werk, geld, macht, wat voor plek hebben ze in uw leven?
Naast de kerkgang mag er ook de nodige ontspanning zijn. Hoe, dat verschilt van persoon tot persoon. Daarvoor kun je enkel maar een heel algemene regel geven. Uiteraard zul je in je ontspanning geen dingen doen, die je kerkgang in feite belemmeren. Stel, je gaat in de tuin werken, en valt van vermoeidheid in de kerk in slaap. Dan werkt je ontspanning averechts. En dat zal de bedoeling van de Here toch niet wezen. Dat geldt trouwens ook van de voorbereiding van de zondag. Als jij tot diep in de nacht uitgaat, veel drinkt en zo, hoe fit zit je dan de volgende dag in de kerk? Dat geldt voor ons allemaal trouwens ook: als wij door de week alleen maar keihard werken, en de zondag moeten gebruiken om bij te slapen, is er dan niet wat mis met onze werkhouding door de week? De jacht van het werk door de week kan ook heel hinderlijk inwerken op onze beleving van de zondag. Wat klopt er dan van de klacht, dat het zo saai is in de dienst?
Op zondag staat de dienst van God centraal. Maken zulk soort regels de zondag niet ontzettend saai? Welnee, er zijn nog zat mogelijkheden. De Here Jezus gunde ons met een barmhartig hart de nodige vrijheid. Maar bedenk wel: je bent niet alleen op de wereld. Als jij met je gedrag anderen verleidt tot zondige stappen, stop dan met dat gedrag. Scherp elkaar maar rustig op, als het gaat om de viering van de zondag. Wat past wel, wat past niet bij de zondag als feestelijke rustdag voor de Heer God? Dan kijk je tegelijk uit naar de dag, dat je voorgoed mag rusten.

GODS RUST MAG JE VIEREN
3. Gods vervulling van de rustdag

B. en z., de catechismus is nog niet klaar. Want de rustdag is niet klaar met de kerkdienst. De rustdag is ook meer dan ontspanning. De rustdag, dat heeft ook te maken met de rest van de week. Nee, niet om maandag tot en met zaterdag er nu maar alles uit te halen wat erin zit. Alsof werken het eigenlijke is wat we doen. Nee, de dienst van God is het eigenlijke. Daar draait het om in uw en mijn leven. Als u uw geestelijk leven alleen beperkt tot de zondag of tot zelfs maar een deel van de zondag, dan was u al behoorlijk wereldgelijkvormig. De wereld om ons heen wil maar wat graag van de zondag af als speciale dag. Als wij daar aan meewerken, dan vragen wij er mede zelf om, dat wij de zondag kwijtraken. Zuinig zijn op de zondag. Ook door de hele week in de dienst van God te stellen. Wat is de dienst van God u waard? Huizen bouwen, de koeien melken, dat staat ook in de dienst van God.
Het slot van zondag 38 wijst daar ook op. De Geest wil op u en mij op zondag vernieuwen. Hij wil u en mij zo anders maken, dat wij elke dag gaan leven tot Gods eer. Dat zullen de mensen om u heen echt wel zien. Die christenen, die leven voor hun God. Ze gaan niet zomaar akkoord met wat de wereld te bieden heeft. Ze vinden het niet normaal, om op zondag in een winkel te staan als verkoper. Dat kan je misschien wel je baan kosten. Maar wat is de dienst van God ons waard?
De verlossing door Jezus Christus is ons heel wat waard. Hij is onze rust. Niet of we kunnen werken. Hij maakt het leven de moeite waard. We zullen het steeds meer uitstralen: Ik wil met mijn leven passen bij God. Daarom neem ik afstand van zondige dingen.
Kijk, dat bedoelt de catechismus met: rusten van de zondige dingen die je zegt en denkt. Afstand nemen van alles wat niet past bij de dienst van God. Zo blijf je op weg naar de rust die God nog gaat geven. God wil ons namelijk ooit helemaal vrijmaken van alle zonde. Van de schuld van je hart, van je zondige gedachten en woorden, van alle gevolgen van de zonde. Dat noemt Hebr. 4 de sabbatismos, de superrustdag. Die tijd ligt in het verlengde van uw leven nu. Als u nu leeft dicht bij de Here, dan krijgt u die dag vanzelf. Maar als u dat niet wilt, dan gaat die tijd aan uw neus voorbij. Laat de Geest u leren wat zondig is, en wat niet. En pas dat toe op uw leven door de week. Zo komt u steeds verder los van de zonde. Weg ermee!
B. en z., de Here Jezus werkt hard aan de komst van die dag. De vervulling van de sabbat. Wij laten ons aansteken door het vuur van de Geest. En wij gaan als feestgangers op weg naar Christus’ grote dag.
Dan zijn alle beloften vervuld. Alle ongeloof weg. Alle verleiding om het toch op een akkoordje te gooien met de dag van de Heer. U mag dan voorgoed ademscheppen, samen met God. Niet maar een dag, maar voor eeuwig. Samen met Hem genieten wij dan de supersabbat, de eeuwige rust.

AMEN.

Kopieerrechten: © copyright Kerken.com, 2002 - 2010.
Niets uit deze uitgave mag gepubliceerd of vermenigvuldigd of openbaar gemaakt worden in welke vorm dan ook, zonder de voorafgaande schriftelijke toestemming van de webmaster van Kerken.com en de bijdragende predikant. Voor vermenigvuldiging ter voorbereiding van, en openbaarmaking tijdens de zondagse eredienst is het wenselijk de predikant hiervan op de hoogte te stellen. Dit kan met behulp van het hiervoor bestemde formulier 'preek gebruiken'. Ter voorbereiding van bijbelstudie(bijeenkomsten) is geen toestemming nodig.
 

Agenda
Boeken
Bijbel
kerk
Levensvragen
Links
Muziek
Nieuws
Overdenkingen
Preken


Kruis | Copyright 2003-2020 Kerken.com | deze pagina toevoegen aan favorieten | Contact | Disclaimer | A A A | Tell A Friend! | Kruis

 
tumblr site counter