Home Inloggen Winkel Contact
 
Zoekbox
     
 
Zoekbox
Topmenu
Topmenu Home Topmenu Winkel Topmenu Links Topmenu Preken Topmenu Kerken Topmenu Overdenkingen Topmenu Agenda Topmenu Contact Topmenu
Topmenu

Afdelingen 1. Algemeen 2. Kennis Bassin 3. Kinderen 4. Meeting People 5. Muziek 6. Pastoraat 7. Winkel Bron toevoegen Beheer Informatie Diversen
Aangepast zoeken
 
Kerken.com \ Afdelingen \ Overdenkingen

Bergrede: oordelen en bidden

Mattheüs 7:1-12

A. Kernpunten
* Beoordelen wordt gauw veroordelen. Pas er voor op. Je staat zelf onder het oordeel van God. Leer zelf van genade leven, dan zul je op een liefdevolle manier anderen kunnen corrigeren.
* Christus' volgelingen mogen al hun kracht en alles van de Vader verwachtend,
leven en bidden. Zo zullen zij het goede, dat zij willen voor zichzelf, voor anderen doen.

B. Bijbelstudie - Mattheüs 7
1. Oordeelt niet, opdat gij niet geoordeeld wordt; 2. want met het oordeel, waarmede gij oordeelt, zult gij geoordeeld worden, en met de maat, waarmede gij meet, zal u gemeten worden. 3. Wat ziet gij de splinter in het oog van uw broeder, maar de balk in uw eigen oog bemerkt gij niet? 4. Hoe zult gij dan tot uw broeder zeggen: Laat mij de splinter uit uw oog wegdoen, terwijl, zie, de balk in uw oog is? 5. Huichelaar, doe eerst de balk uit uw oog weg, dan zult gij scherp zien om de splinter uit het oog van uw broeder weg te doen.6. Geeft het heilige niet aan de honden en werpt uw paarlen niet voor de zwijnen, opdat zij die niet vertrappen met hun poten en, zich omkerende, u verscheuren.

a. Wat is het verschil tussen oordelen, veroordelen en beoordelen? Kun je een aantal kenmerken van oordelen noemen?
b. Voor welke gevolgen van oordelen waarschuwt Jezus?
c. Welke broederlijke houding past bij een volgeling van Christus?

7 Bidt en u zal gegeven worden; zoekt en gij zult vinden; klopt en u zal opengedaan worden. 8 Want een ieder, die bidt, ontvangt, en wie zoekt, vindt, en wie klopt, die zal opengedaan worden. 9 Of welk mens onder u zal, als zijn zoon hem om brood vraagt, hem een steen geven?10 Of als hij een vis vraagt, zal hij hem toch geen slang geven?11 Indien dan gij, hoewel gij slecht zijt, goede gaven weet te geven aan uw kinderen, hoeveel te meer zal uw Vader in de hemelen het goede geven aan hen, die Hem daarom bidden. 12 Alles nu wat gij wilt, dat u de mensen doen, doet gij hun ook aldus: want dit is de wet en de profeten.

d. Welke belofte geeft Jezus in vers 7 en 8? Wat zegt dit over de verhoring van het gebed?
e. Wat bedoeld Jezus met het goede in vers 11? (Vgl. Lucas 11:13)
f.Wat is de betekenis van de woorden van vers 12?

C. Toelichting - Oordelen en veroordelen
Hoe gauw hebben we over iemand niet een oordeel klaar? Soms na één ontmoeting al denken we dat we weten wat voor vlees we in de kuip hebben. Soms kan ons oordeel best goed zijn. Mensen (en zeker zij die de wil van God kennen) hebben het vermogen om onderscheid te maken tussen goed en kwaad, tussen juist en verkeerd gedrag. En daar kunnen we elkaar mee helpen.

Maar o wee, hoe gemakkelijk kan beoordelen veroordelen worden! En dat is een slechte zaak. Als je jezelf gaat verheffen en vanuit de hoogte een ander gaat kleineren, ben je op het verkeerde pad. Vaak weten we precies hoe het moet ... voor een ander. Maar gaan we zelf in alle dingen vrijuit. De kritiek op een ander kan een excuus worden voor onze eigen gebreken. Oordeelt niet... Het oordeel komt alleen aan God toe. En wat u anderen had toegedacht, zal uw eigen deel zijn! Laat dat u de lust doen vergaan om te oordelen en te corrigeren. Want het moet met voorzichtigheid en liefde gebeuren. Een rabbijns spreekwoord zegt: "In de pot waarin iemand kookt, wordt hij zelf gekookt.".

Balk en splinter
Bovendien: hoe kun je de gebreken van een ander aan de kaak stellen, laat staan: verhelpen, als je vaak zelf nog grotere gebreken hebt. Met de balk van jezelf voor ogen doe je wijs te zwijgen over de splinter van een ander. Stel jezelf eerst onder kritiek. Want God zal ook jou beoordelen. Je hebt allereerst je eigen verantwoordelijkheid. En als je dan je gebreken ontdekt en leert leven van Gods genade, zul je genadig omgaan met de gebreken van een ander. Maar moeten we dan altijd zwijgen, als we iets verkeerds bij een ander opmerken? Nee, maar soms wel. Er zijn nu eenmaal honden en varkens. Daarmee worden mensen bedoeld die zich - net als deze beesten - laten leiden door waar ze zin in hebben. Als het heilige - dat is: de genade van God en het werk van de Here Jezus - vertrapt en bespot wordt; als je merkt dat men uit pure haat tegen God en het evangelie ingaat, dan is het het beste om te zwijgen en weg te gaan. Veel wijsheid is nodig!

Bidden = spreken met God
Bidden is heel kort gezegd: spreken met God. Toch is het best moeilijk om je dat spreken met God voor te stellen. Als je aan bidden denkt, kun je immers wel eens het gevoel hebben dat je gebed niet verder komt dan het plafond van je kamer. Hoe weet je dat God naar je luistert? Hoe komt het dat je soms het gevoel hebt, dat je gebed helemaal niet aankomt? En verhoort God altijd onze gebeden? Op al deze vragen gaat de Bijbel in. De Bijbel staat er vol van dat God luistert naar wie tot Hem roept. Hij luistert zelfs naar het geroep van jonge raven (Psalm 147:9). De HERE wil dat we Hem om zijn hulp vragen: "Roep Mij aan ten dage der benauwdheid, Ik zal u redden en gij zult Mij eren" (Psalm 50:15). God meent wat Hij zegt, Hij doet wat Hij belooft.

Gesloten hemel
Toch is het niet zo dat God naar elk gebed luistert. God luistert pas naar ons gebed als wij naar Hem geluisterd hebben. Wanneer de Israëlieten tegen Gods uitdrukkelijk bevel in optrekken tegen de Amalekieten en de Kanaänieten, worden ze verslagen. Ze weenden voor het aangezicht van de HERE, maar Hij wilde niet luisteren omdat ze niet naar Hem geluisterd hadden (Numeri 14:41, Deuteronomium 1:45). Sterker nog: het wordt Jeremia zelfs verboden om te bidden voor het volk, want God zou toch niet luisteren (Jeremia 7). God kan soms walgen van onze gebeden. De profeet Amos heeft dat meegemaakt (Amos 5:21-26). Dan is de hemel gesloten. En dat de hemel dan gesloten is, kan zelfs letterlijk gebeuren: zo viel er geen druppel regen in de tijd van de profeet Maleachi (3:10).

Gebedsverhoring
Als wij naar Gód willen luisteren en erop uit zijn om zijn wil te leren kennen en te doen, dan wil Hij ook naar óns luisteren. Dan wil Hij onze gebeden verhoren. Soms zelfs zo dat Hij ons al verhoort als wij nog aan het spreken zijn (zie bv. Richteren 15:18-19, 2 Koningen 20:1-11 en Jesaja 65:24). Het gebed van een gelovige kan God zelfs zijn plannen doen wijzigen! Met andere woorden: de HERE laat zich verbidden. Zo heeft het gebed van Mozes tot gevolg, dat de HERE zijn volk niet zal uitroeien - iets wat Hij toch echt van plan was (Exodus 32:11-14). En Hizkia krijgt op zijn gebed nog vijftien jaren toegevoegd aan zijn leven (Jesaja 38). Als we op God vertrouwen en met Hem leven, kunnen we Hem oprecht danken en bidden. Ook kunnen we God van alles vragen voor onszelf en voor anderen (vgl. Filippenzen4:6).

Onverhoorde gebeden?
Is bidden dan gelijk te stellen met het indienen van een wensenpakket, dat vroeg of laat vervuld wordt?
Om maar eens wat te noemen: Krijgen we gezondheid als we ziek zijn (dat is toch tegen Gods wil: "Die al uw krankheden geneest"), krijgen we een man of vrouw als levenspartner (dat is toch Gods wil: "Het is niet goed dat de mens alleen zij"), krijgen we kinderen (Dat is toch Gods wil: "Uw vrouw zal zijn als een vruchtbare wijnstok")? Als we om ons heen kijken, weten we wel beter. En als je de Bijbel leest, weet je dat er ook in vroeger tijden gebeden is tot God, maar dat lang niet elk gebed verhoord is. Denk maar eens aan al die vaders en moeders, die tot God geroepen hebben wanneer ze hun zoontje in de Nijl moesten gooien (Exodus 1:22). En in de Psalmen kom je soms het ene 'waarom' na het andere tegen. Er zijn tal van gebeden opgezonden naar de hemel, die niet verhoord werden. Betekent dit nu dat deze gebeden niet verhoord werden, omdat het zondige gebeden waren? Dat zal toch niet het geval zijn. Van de Here Jezus is tenslotte ook een gebed bekend dat niet verhoord werd, tenminste niet in de zin zoals wij bedoelen. En de Here Jezus heeft toch nooit gezondigd. Toch is dit gebed van Jezus wel verhoord. Dat kun je lezen in Hebreeën 5:7: "Tijdens zijn dagen in het vlees heeft Hij gebeden en smekingen onder sterk geroep en tranen geofferd aan Hem, die uit de dood kon redden, en Hij is verhoord uit zijn angst ..." De HERE verhoort het gebed van zijn kinderen op zijn tijd en op zijn wijze. Daar is Hij God voor!

Misschien
Je kunt bidden tot God en vragen om zijn hulp. Misschien zal Hij helpen. David bad toch ook op basis van zo'n 'wie-weet-motief', toen zijn zoontje op sterven lag (2 Samuël 12:22)? Dan kan het zijn dat God onze gebeden niet verhoort op de manier, die wij graag zouden zien. Dat is dan voor ons onbegrijpelijk, maar daar is Hij God voor. Paulus heeft ook geworsteld met God over "de doorn in zijn vlees". Maar God zei: "Mijn genade is u genoeg" (2 Corinthiërs 12:7-9). Van verschillende gebeden kunnen we zeker zijn, dat God ze verhoort. Zo zal Hij onze zonden vergeven als we ze voor Hem belijden (1 Johannes 1:9). Hij zal ons de Heilige Geest geven als we Hem daarom bidden (Lucas 11:13).

De Geest
Soms kun je in omstandigheden verkeren, dat je niet meer weet wat te bidden. Je kunt door ziekte zo moe zijn, of zoveel pijn hebben, dat je geen zinnen of zelfs geen woorden meer kunt vinden. Gelukkig komt de Heilige Geest ons dan te hulp, want Hij pleit voor ons "met onuitsprekelijke verzuchtingen" (Romeinen 8:26). Eén ding is zeker: als we op Hem vertrouwen, zal Hij voor ons zorgen als een Vader die steeds het goede voor zijn kinderen zoekt. En bij alles mogen we er zeker van zijn dat de vrede van God, die alle verstand te boven gaat, onze harten en gedachten zal behoeden in Christus Jezus (Filippenzen 4:7).

D. Gesprek
1. Lees Johannes 7:45-52. Wat zijn de gevolgen van een vooroordeel? Herken je dat ook bij jezelf?
2. Om een splinter bij iemand weg te kunnen nemen moet je jezelf daar geestelijk op voorbereiden. Ga dat eens na in de volgende teksten.
1 Johannes 5:16a
1 Timotheüs 1:5
1 Korintiërs 13:4-6
Galaten 6:1
Mattheüs 18:15-16

3. Luther heeft eens gezegd dat hij God de oren gewassen heeft met Zijn beloften. Wat zou hij daarmee bedoeld hebben?

Drie bomen - een fabel
Drie bomen, maakten heel lang geleden deel uit van een groot bos. De eerste boom bad dat, wanneer hij omgehakt zou worden, hij gebruikt zou worden bij de bouw van een koninklijk paleis, het mooiste gebouw dat ooit door de creatieve handen van mensen gebouwd zou worden ... In plaats daarvan moest hij de schande ondergaan dat zijn prachtige hout werd gebruikt om een eenvoudige stal in elkaar te timmeren. Maar het was de stal waarin het Christuskind werd geboren! De tweede boom verlangde van God dat, als de bijl aan zijn wortels zou worden gelegd, de planken van zijn machtige stam gebruikt zouden worden voor het bouwen van een prachtig schip, het mooiste schip dat ooit de zeven zeeën had bevaren ... Maar helaas, toen hij was omgehakt, werden zijn planken gebruikt voor de bouw van een vissersboot, en de boom had verschrikkelijk de smoor in. Maar die onbelangrijke vissersboot was de boot waaruit Jezus zijn onvergetelijke woorden sprak bij de oever van het Meer van Galilea! De derde boom smeekte God dat hij nooit de slag van de wrede bijl zou behoeven te voelen, maar dat hij jaar na jaar zou mogen voortleven om met zijn trotse vinger naar de hemel te wijzen ... Toch kwam de donkere dag dat de houthakkers arriveerden en de boom met hun scherpe bijlen omhakten. Bij elke slag riep hij zijn verwijten naar God. Maar van deze diep teleurgestelde boom werd het kruis van Golgotha gemaakt, voorbestemd om voor altijd met zijn vinger naar de hemel te wijzen! Geen enkele van deze drie bomen zag zijn wens in vervulling gaan, zijn gebed verhoord. Maar God die op zijn manier de gebeden van deze bomen verhoorde, gaf hun iets dat ver uitging boven alles wat ze hadden kunnen wensen of hopen!

Bron: [ Internet ] HG - Toegevoegd op 01/10/2009 door Bijbelstudie
 

Agenda
Boeken
Bijbel
kerk
Levensvragen
Links
Muziek
Nieuws
Overdenkingen
Preken


Kruis | Copyright 2003-2020 Kerken.com | deze pagina toevoegen aan favorieten | Contact | Disclaimer | A A A | Tell A Friend! | Kruis

 
tumblr site counter