Home Inloggen Winkel Contact
 
Zoekbox
     
 
Zoekbox
Topmenu
Topmenu Home Topmenu Winkel Topmenu Links Topmenu Preken Topmenu Kerken Topmenu Overdenkingen Topmenu Agenda Topmenu Contact Topmenu
Topmenu

Afdelingen 1. Algemeen 2. Kennis Bassin 3. Kinderen 4. Meeting People 5. Muziek 6. Pastoraat 7. Winkel Bron toevoegen Beheer Informatie Diversen
Aangepast zoeken
 
Kerken.com \ Afdelingen \ Forum

De Alpha Cursus: Waarschuwing!

Topic gestart op 31/12/2011 en 9243 keer bekeken.
Discussieforum: [Home] \ [Forum gebruik] \ De Alpha Cursus: Waarschuwing!
Nieuw bericht [nieuw bericht toevoegen]
Yiooda
DE ALPHA CURSUS WAARSCHUWING
Door Yiooda » 27 jan 2011,

De ALPHA-cursus
Finaal Antwoord of Fatale Attractie?
G. Richard Fisher, [http://www.rapidnet.com/~jbeard/bdm/Psy ... /index.htm]
Schriftaanhalingen uit de Statenvertaling 1977. Vertaling/ingekort, plaatjes, voetnoten door M.V. - Update 21-10-2008
“OneWay dd. 30-7-2008: De belangstelling voor het geven van Alpha-cursussen blijft toenemen. “Nog niet zo lang geleden hielden we jaarlijks vier Alpha-instructiedagen op twee verschillende locaties, en dat was het dan. Nu is dat al bijna niet meer voor te stellen, er komen steeds meer doelgroepen die een eigen aanpak vragen. Niet alleen zijn er instructiedagen voor Alpha-teams, maar ook Youth Alpha en Student Alpha-trainingen worden goed bezocht. Het aantal verschillende workshops blijft toenemen.
“Nederlands Dagblad dd. 21-6-2008:
‘Alpha-cursus groeit’ AMERSFOORT - Het aantal Alpha-cursussen nam in 2007 toe met 63. Dat heeft de landelijke organisatie achter de cursus meegedeeld. In totaal deden vorig jaar 11.528 mensen de reguliere Alpha-cursus, bedoeld als een inleiding in het christelijk geloof. Jan Bakker van Stichting Alpha-cursus Nederland verklaart de groei onder meer door de eerste landelijke uitnodiging in Januari 2007. “De campagne heeft veel nieuwe deelnemers opgeleverd. Daarnaast heeft de Alpha-uitnodiging teams bemoedigd en aangevuurd.
______________________
Het Alpha-programma lijkt op een groots idee. Tenslotte, met zulke zwaargewichten die er achter staan, en een programma dat de inleiding tot het christelijke geloof vergemakkelijkt (met weekend-retraites en groepsdiscussies), moet het wel goed zijn - of niet soms? Men zal alleszins moeten toegeven dat Alpha indrukwekkend verpakt is, geschikt voor een maximumverkoop. Populariteit is echter geen graadmeter voor waarheid. Als het anders was, zouden Sinterklaas en de Kerstman echte entiteiten zijn. Populariteit staat niet automatisch gelijk met waarheid, en evenmin kan het waarheid scheppen.

ALPHA WORTELS
De Alpha Cursus werd in Groot-Brittannië voortgebracht, in de Holy Trinity Brompton Church - een Anglicaanse kerk in Londen - door de kapelaans Nicky Gumbel en Sandy Millar. De vroegste versies gaan terug tot 1977. Gumbel begon de huidige versie te onderrichten in 1990. Hij bevestigt dat deze cursus altijd open staat voor herziening.Auteur Dave Hunt herinnert ons eraan dat de “Holy Trinity Brompton in London ... het centrum werd van de ‘holy laughter’1 (heilig lachen) voor Engeland en Europa”. 1 Deze kerk werd bekend voor de ‘knock em down’ (sla hem neer) diensten en ‘slaying’ (slaan in de geest) marathons die terug te voeren zijn tot een beweerde ‘gezalfde’ bij de voormalige Toronto Airport Vineyard Church, geleid door John Arnott. Aan deze Holy Trinity kerk zijn taxi’s voorzien voor parochianen die te “dronken in de Geest” zijn om na de dienst terug naar huis te rijden. Zulk een activiteit is een schaamteloze overtreding van de aanbiddingsregels in 1 Korinthiërs 14.

1. Zie “Lachen in de Geest?”:[ http://users.skynet.be/fa390968/_spreken_in_talen.doc. ] deze”. Als Gumbels kijk juist is, dan zou hij een voorbeeld moeten zijn in het op water wandelen, voedsel vermenigvuldigen, doden opwekken, het lichaam transfigureren, water in wijn veranderen, massa’s ongeneeslijke ziekten genezen, stormen beheersen en belastingsgeld uit een vis halen. Hoe zou hij anders grotere werken doen dan Jezus? Het is zeker dat Gumbel geen voorbeeld is voor zijn eigen leer. Voor elkaar krijgen dat iemand neervalt en zegt dat zijn hoofdpijn weg is, of dat hij een warm gevoel heeft aan zijn elleboog, is een kosmische illusie en een schertsvertoning vergeleken met de bediening en kracht van Jezus Christus. Gumbel zou eerlijk moeten zijn en erop wijzen dat vele bekwame uitleggers zeggen dat de grotere werken te maken hebben met de meer intensieve resultaten van de bekering van zondaars. Het woord “groter” (“meerder”, SV) wordt niet gebruikt om de uitoefening van kracht uit te drukken maar eerder de omvangrijke effecten van de Evangelieprediking. De bediening van Christus, tijdens Zijn leven (hoe miraculeus dat ook was), eindigde met slechts enkelen aan het kruis. Zijn bediening ná de opstanding, via de apostelen en de Kerk, heeft echter ontelbare miljoenen de verlossing geschonken.
Alexander Maclaren merkt op: “… de vergelijking is getrokken tussen de beperkte ruimte en kleine resultaten van Christus’ werk op aarde, en de wereldwijde koers en majestueuze grootte van de resultaten in de toepassing van dat werk in het getuigenis van Zijn dienaren. De wijd en zijd verbreide en completere geestelijke resultaten, bereikt door de bediening van Jezus’ dienaren, is het vergelijkingspunt hier. En ik moet er u enkel aan herinneren dat de armste christen, die naar een verwante ziel kan gaan, en door woord of daad die ziel naar Christus kan drijven die voor zijn zonden stierf en opstond, die een groter werk doet dan mogelijk was in de tijd dat de Meester hier op aarde rondging”. Evenzo wijst bijbelleraar Oliver B. Greene erop: “Specialisten Grieks zeggen ons dat deze frase in het Grieks leest als: ‘en grotere dan deze zal hij doen’. Bemerk dat het woord ‘werken’ hier niet voorkomt; daarom is het redelijk te denken dat Jezus hier niet refereert naar fysieke mirakels maar eerder naar iets anders, iets dat groter in omvang zou zijn dan het doen opstaan van een dood persoon of het genezen van een ziek lichaam. De apostelen zouden iets groters doen dan de mirakels die Jezus had gedaan, en ik twijfel er niet aan dat Hij sprak over de prediking van het Evangelie. De prediking van het Evangelie van een opgestane Christus, het afkondigen van Gods genade aan elk schepsel, zielen de weg wijzen van de duisternis naar het licht, teweegbrengen dat ongelovigen geboren worden in de Geest, is een veel groter mirakel dan het genezen van een melaatse of het herstellen van een verminkte arm”. Dr. Harry Ironside wijst er verder op: “Wanneer u zich realiseert dat toen Jezus de scène verliet, en Hij het Evangelie toevertrouwde aan een kleine groep van elf mensen, met de bedoeling dat zij het zouden uitdragen tot de einden der aarde, dat in die tijd de hele wereld, met uitzondering van enkelen in Israël, verloren was in de duisternis van het heidendom. Maar binnen driehonderd jaar Christendom werden haast alle tempels van het heidense Romeinse Rijk gesloten, en waren er miljoenen bekeerlingen. Dit waren de grotere werken, en verder doorheen de eeuwen gaat Hij nog steeds door met Zijn bediening”. Charles Ryrie geeft commentaar op Johannes 14:12: “Groter in omvang (door de wereldwijde prediking van het Evangelie) en het effect (de geestelijke verlossing en plaatsing van een menigte mensen in het lichaam van Christus, sinds de dag van Pinksteren)”. Is in zekere zin het Koninkrijk er “nu” al? Zeker, het Koninkrijk werd belichaamd in Christus. Er was een gedeeltelijk “nu” aspect toen de Koning op aarde was en de zieken genas en de demonen beval, en daarmee gaf Hij ons een glimp van het volmaakte Koninkrijk. Sinds Zijn hemelvaart breidt onze Heer, door de Heilige Geest, de geestelijke zegeningen uit door vergeving, verlossing en redding. Hij zei Zelf: “Mijn Koninkrijk is niet van deze wereld” (Johannes 18:36). Het volmaakte en volle Koninkrijk moet nog komen. Zelfs een zondagsschoolkind zou kunnen weten dat de aarde niet de hemel is, en dat wij bidden voor het Koninkrijk dat nog moet komen. Dat finale en volmaakte Koninkrijk zal komen wanneer de Koning wederkeert (Mattheüs 26:29). Onze fysische verderfelijkheid kijkt reikhalzend uit naar de dag dat het verderfelijke zal veranderend worden in volmaaktheid (1 Korinthiërs 15). Wij wachten op “de verlossing van ons lichaam” (Romeinen 8:23). George Eldon Ladd beschrijft de grote verschillen tussen geestelijke zegeningen (en de voordelen van het Koninkrijk vandaag) en het volmaakte Koninkrijk met al zijn fysische zegeningen, op deze
manier: “De aanwezigheid van de Messiaanse behoudenis wordt ook gezien in Jezus’ mirakels van genezingen
waarvoor het Griekse woord voor ‘behouden’9 wordt gebruikt. De aanwezigheid van het Koninkrijk Gods in Jezus betekende bevrijding van bloedvloeiing (Markus 5:34), blindheid (Markus 10:52), demonische bezetenheid (Lukas 8:36) en zelfs de dood (Markus 5:23). Jezus beweerde dat deze bevrijdingen bewijzen waren van de aanwezigheid van het Messiaanse heil (Mattheüs 11:4-5). Zij vormden een onderpand van het eschatologische Koninkrijk dat uiteindelijk de onsterfelijkheid van het lichaam betekent. Het Koninkrijk Gods betreft niet enkel de menselijke zielen maar de redding van de gehele mens”. Ladd zegt verder: “De beperking van deze fysieke bevrijdingen illustreert de natuur van het huidige Koninkrijk in contrast tot zijn toekomstige manifestatie. In het eschatologische koninkrijk zullen ‘die waardig zullen geacht zijn die eeuw te verwerven’ (Lukas 20:35) gered worden van ziekten en dood, in het onsterfelijke leven van de opstanding. In de huidige werking van het Koninkrijk [Christus’ aardse bediening] bereikt deze reddende kracht slechts weinigen. Niet alle zieken en kreupelen werden genezen, en evenmin werden alle doden opgewekt. Er staan in de Evangeliën slechts drie voorbeelden vermeld van levensherstel. De mensen moesten in direct contact komen met Jezus of Zijn discipelen om genezen te worden (Markus 6:56). De reddende kracht van het Koninkrijk was nog niet universeel operatief”.

ALF - ALPHA
De gebreken van Alpha doen alle verdiensten teniet. Om de gebreken te onthouden kan het acrostische ALF gebruikt worden:
Advocating Kingdom Now theories
Locked into fickle emotions
Faulty biblical understanding

Of, in een poging ALF te vernederlandsen:
Advocaat van Koninkrijk-Nu theorieën
Labiele emotionaliteit
Foutief bijbels begrip

Gumbel bezit wel enige waarheid, maar meer dwaling. De Alpha Cursus is een goed verpakte maaltijd met een dosis E-coli-bacteriën. Zij die dat niet onderscheiden verkeren in gevaar. De naievelingen kunnen “de vinger vasthouden van een klein idee en de vuist vergeten van de valsheden die binnengesmokkeld worden tijdens het proces”. Grieks sózó: redden, in leven houden, behouden, bewaren; beschermen; ongeschonden bewaren; veilig, ongedeerd thuisbrengen. Escherichia coli (v. colon = dikke darm in engere zin) of colibacterie, een soort uit de familie Enterobacteriaceae, is een normale darmbewoner bij de mens, die zich onder veranderde omstandigheden (conditievermindering?) als parasiet kan gedragen. Daar de bacterie een commensaal van de mens is, wordt de aanwezigheid van E. coli bij wateronderzoek gebruikt als indicatie voor de mate waarin dit water door menselijke feces verontreinigd is. Uit glucose vormen colibacteriën bij 44 °C gas. Hiervan wordt gebruik gemaakt bij onderzoek op fecale verontreiniging van bijv. water, melk en roomijs (proef van Eykman). (Encarta 2002). Het idee van fatale aangetrokkenheid lijkt iets wonderlijks te zijn, maar ze draait uiteindelijk uit op de vernietiging van een mens. De Alpha Cursus past erg goed in deze beschrijving omdat ze beweert mensen op het bijbelse terrein te brengen, maar hen in werkelijkheid binnenwaarts leidt, naar hun emoties en ervaringen. Alpha brengt hen in een omleiding van wisselende emotionaliteit, vleselijke gevoelens en ik-centraliteit - weg van de ware Liefhebber van hun zielen. Het is andermaal een gril die de mensen verbijstert, verwart, en ze op termijn erge dingen aandoet. Deze zogenaamde ‘Heilige Geest weekends’ zijn niet te vergelijken met een gezonde, evenwichtige dagelijkse wandel met Jezus Christus, door de Schrift. Als pastor gaat er haast geen week voorbij dat er niet iemand mij aan de telefoon een nieuw programma wil verkopen, of een nieuwe video, of een nieuw leerplan dat zal “maken” dat mijn kerk in alle noden voorzien wordt. Het is mijn overtuiging dat de Schrift alles is wat ik nodig heb om mijn kerk te maken zoals ze hoort te zijn. Het probleem is dat zovele mensen opzij getrokken en omgeleid worden, en bezig gehouden worden met allerlei nieuwe rages en grillen die hen onder de neus geduwd worden. Wij moeten gewoon nee zeggen tegen deze vloed van nieuwe programma’s, en zogenaamde opwekkingsparafernalia, de commercialisering en prostitutie van het Christendom, en ook tegen de venters, en laten we dagelijks neerzitten bij de Schrift en laat Gods Woord ons leiden (2 Timotheüs 3:15-17). Wij moeten ons afkeren van de afleidingen en fatale attracties, en naar onze lokale kerken gaan en daar onze geestelijke gaven gebruiken voor de bediening.
[bericht 1]
[31/12/2011 - 20:12]
[1.] - 1 bericht(en) gevonden.
 

Agenda
Boeken
Bijbel
kerk
Levensvragen
Links
Muziek
Nieuws
Overdenkingen
Preken


Kruis | Copyright 2003-2019 Kerken.com | deze pagina toevoegen aan favorieten | Contact | Disclaimer | A A A | Tell A Friend! | Kruis

 
tumblr site counter