Home Inloggen Winkel Contact
 
Zoekbox
     
 
Zoekbox
Topmenu
Topmenu Home Topmenu Winkel Topmenu Links Topmenu Preken Topmenu Kerken Topmenu Overdenkingen Topmenu Agenda Topmenu Contact Topmenu
Topmenu

Entree Afdelingen 1. Algemeen 2. Kennis Bassin 3. Kinderen 4. Meeting People 5. Muziek 6. Pastoraat 7. Winkel Bron toevoegen Beheer Informatie Diversen
Aangepast zoeken
 
Kerken.com \ Afdelingen \ Bijbel

Zoeken in Bijbel online

Hartelijk welkom op onze Bijbel afdeling. U kunt hier u favoriete bijbeltekst vinden door middel van een zoekopdracht of door het doorbladeren van de Bijbel. Ook kunt u uw onderwerp opzoeken in de Heidelbergse Catechismus.

  Bijbel:  
Bijbelboek:   Hoofdstuk:   


Zoekresultaat

1 Samuël

Hoofdstuk 25 (44 teksten gevonden)


1.  En Samuel stierf: en gans Israel vergaderde zich, en zij bedreven rouw over hem, en begroeven hem in zijn huis te Rama. En David maakte zich op, en toog afnaar de woestijn Paran.
2.  En er was een man te Maon, en zijn bedrijf was te Karmel: en die man was zeer groot, en hij had drie duizend schapen, en duizend geiten: en hij was in hetscheren zijner schapen te Karmel.
3.  En de naam des mans was Nabal, en de naam zijner huisvrouw was Abigail: en de vrouw was goed van verstand, en schoon van gedaante: maar de man washard en boos van daden, en hij was een Kalebiet.
4.  Als David hoorde in de woestijn, dat Nabal zijn schapen schoor,
5.  Zo zond David tien jongelingen: en David zeide tot de jongelingen: Gaat op naar Karmel, en als gij tot Nabal komt, zo zult gij hem in mijn naam naar denwelstand vragen:
6.  En zult alzo zeggen tot dien welvarende: Vrede zij u, en uw huize zij vrede, en alles, wat gij hebt, zij vrede!
7.  En nu, ik heb gehoord, dat gij scheerders hebt: nu, de herders, die gij hebt, zijn bij ons geweest: wij hebben hun geen smaadheid aangedaan, en zij hebben ookniets gemist al de dagen, die zij te Karmel geweest zijn.
8.  Vraag het uw jongelingen, en zij zullen het u te kennen geven. Laat dan deze jongelingen genade vinden in uw ogen, want wij zijn op een goeden dag gekomen:geef toch uw knechten, en uw zoon David, hetgeen uw hand vinden zal.
9.  Toen de jongelingen van David gekomen waren, en in Davids naam naar al die woorden tot Nabal gesproken hadden, zo hielden zij stil.
10.  En Nabal antwoordde den knechten van David, en zeide: Wie is David, en wie is de zoon van Isai? Er zijn heden vele knechten, die zich afscheuren, elk van zijnheer.
11.  Zou ik dan mijn brood, en mijn water, en mijn geslacht vlees nemen, dat ik voor mijn scheerders geslacht heb, en zou ik het den mannen geven, die ik niet weet,van waar zij zijn?
12.  Toen keerden zich de jongelingen van David naar hun weg: en zij keerden weder, en kwamen, en boodschapten hem achtervolgens al deze woorden.
13.  David dan zeide tot zijn mannen: Een iegelijk gorde zijn zwaard aan. Toen gordde een iegelijk zijn zwaard aan, en David gordde ook zijn zwaard aan: en zijtogen op achter David, omtrent vierhonderd man, en daar bleven er tweehonderd bij het gereedschap.
14.  Doch een jongeling uit de jongelingen boodschapte het aan Abigail, de huisvrouw van Nabal, zeggende: Zie, David heeft boden gezonden uit de woestijn, omonzen heer te zegenen: maar hij is tegen hen uitgevaren.
15.  Nochtans zijn zij ons zeer goede mannen geweest: en wij hebben geen smaadheid geleden, en wij hebben niets gemist al de dagen, die wij met hen verkeerdhebben, toen wij op het veld waren.
16.  Zij zijn een muur om ons geweest, zo bij nacht als bij dag, al de dagen, die wij bij hen geweest zijn, weidende de schapen.
17.  Weet dan nu, en zie, wat gij doen zult: want het kwaad is ten volle over onzen heer besloten, en over zijn ganse huis: en hij is een zoon Belials, dat men hem nietmag aanspreken.
18.  Toen haastte zich Abigail, en nam tweehonderd broden, en twee lederzakken wijns, en vijf toebereide schapen, en vijf maten geroost koren, en honderdstukken rozijnen, en tweehonderd klompen vijgen, en legde die op ezelen.
19.  En zij zeide tot haar jongelingen: Trekt heen voor mijn aangezicht: ziet, ik kom achter ulieden: doch haar man Nabal gaf zij het niet te kennen.
20.  Het geschiedde nu, toen zij op den ezel reed, en dat zij afkwam in het verborgene des bergs, en ziet, David en zijn mannen kwamen af haar tegemoet, en zijontmoette hen.
21.  David nu had gezegd: Trouwens ik heb te vergeefs bewaard al wat deze in de woestijn heeft, alzo dat er niets van alles, wat hij heeft, gemist is: en hij heeft mijkwaad voor goed vergolden.
22.  Zo doe God aan de vijanden van David, en zo doe Hij daartoe, indien ik van allen, die hij heeft, iets tot morgen overlaat, dat mannelijk is!
23.  Toen nu Abigail David zag, zo haastte zij zich, en kwam van den ezel af, en zij viel voor het aangezicht van David op haar aangezicht, en zij boog zich ter aarde.
24.  En zij viel aan zijn voeten en zeide: Och, mijn heer, mijn zij de misdaad, en laat toch uw dienstmaagd voor uw oren spreken, en hoor de woorden uwerdienstmaagd.
25.  Mijn heer stelle toch zijn hart niet aan dezen Belials man, aan Nabal: want gelijk zijn naam is, alzo is hij: zijn naam is Nabal, en dwaasheid is bij hem: en ik, uwdienstmaagd, heb de jongelingen van mijn heer niet gezien, die gij gezonden hebt.
26.  En nu, mijn heer! zo waarachtig als de HEERE leeft, en uw ziel leeft, het is de HEERE, Die u verhinderd heeft van te komen met bloedstorting, dat uw hand uzou verlossen: en nu, dat als Nabal worden uw vijanden, en die tegen mijn heer kwaad zoeken!
27.  En nu, dit is de zegen, dien uw dienstmaagd mijn heer toegebracht heeft, dat hij gegeven worde den jongelingen, die mijns heren voetstappen nawandelen.
28.  Vergeef toch aan uw dienstmaagd de overtreding, want de HEERE zal zekerlijk mijn heer een bestendig huis maken, dewijl mijn heer de oorlogen desHEEREN oorloogt, en geen kwaad bij u gevonden is van uw dagen af.
29.  Wanneer een mens opstaan zal om u te vervolgen, en om uw ziel te zoeken, zo zal de ziel mijns heren ingebonden zijn in het bundeltje der levenden bij denHEERE, uw God: maar de ziel uwer vijanden zal Hij slingeren uit het midden van de holligheid des slingers.
30.  En het zal geschieden, als de HEERE mijn heer naar al het goede doen zal, dat Hij over u gesproken heeft, en Hij u gebieden zal een voorganger te zijn overIsrael:
31.  Zo zal dit u, mijn heer, niet zijn tot wankeling, noch aanstoot des harten, te weten, dat gij bloed zonder oorzaak zoudt vergoten hebben, en dat mijn heerzichzelven zou verlost hebben: en als de HEERE mijn heer weldoen zal, zo zult gij uwer dienstmaagd gedenken.
32.  Toen zeide David tot Abigail: Gezegend zij de HEERE, de God Israels, Die u te dezen dage mij tegemoet gezonden heeft!
33.  En gezegend zij uw raad en gezegend zijt gij, dat gij mij te dezen dage geweerd hebt, van te komen met bloedstorting, dat mijn hand mij verlost zou hebben!
34.  Want voorzeker, de HEERE, de God Israels, leeft, Die mij verhinderd heeft, van u kwaad te doen, dat, ten ware dat gij u gehaast hadt, en mij tegemoetgekomen waart, zo ware van Nabal niemand, die mannelijk is, overgebleven tot het morgenlicht!
35.  Toen nam David uit haar hand, wat zij hem gebracht had: en hij zeide tot haar: Trek met vrede op naar uw huis: zie, ik heb naar uw stem gehoord, en heb uwaangezicht aangenomen.
36.  Toen nu Abigail tot Nabal kwam, ziet, zo had hij een maaltijd in zijn huis, als eens konings maaltijd: en het hart van Nabal was vrolijk op denzelven, en hij waszeer dronken: daarom gaf zij hem niet een woord, klein noch groot, te kennen, tot aan het morgenlicht.
37.  Het geschiedde nu in den morgen, toen de wijn van Nabal gegaan was, zo gaf hem zijn huisvrouw die woorden te kennen. Toen bestierf zijn hart in hetbinnenste van hem, en hij werd als een steen.
38.  En het geschiedde omtrent na tien dagen, zo sloeg de HEERE Nabal, dat hij stierf.
39.  Toen David hoorde, dat Nabal dood was, zo zeide hij: Gezegend zij de HEERE, Die den twist mijner smaadheid getwist heeft van de hand van Nabal, en heeftzijn knecht onthouden van het kwade, en dat de HEERE het kwaad van Nabal op zijn hoofd heeft doen wederkeren! En David zond heen, en liet met Abigailspreken, dat hij ze zich ter vrouwe nam.
40.  Als nu de knechten van David tot Abigail gekomen waren te Karmel, zo spraken zij tot haar, zeggende: David heeft ons tot u gezonden, dat hij zich u tervrouwe neme.
41.  Toen stond zij op, en neigde zich met het aangezicht ter aarde, en zij zeide: Ziet, uw dienstmaagd zij tot een dienares, om de voeten der knechten mijns heren tewassen.
42.  Abigail nu haastte, en maakte zich op, en zij reed op een ezel, met haar vijf jonge maagden, die haar voetstappen nawandelden: zij dan volgde de boden vanDavid na, en zij werd hem ter huisvrouw.
43.  Ook nam David Ahinoam van Jizreel: alzo waren ook die beiden hem tot vrouwen.
44.  Want Saul had zijn dochter Michal, de huisvrouw van David, gegeven aan Palti, den zoon van Lais, die van Gallim was.


[vorige hoofdstuk] - [volgende hoofdstuk]

 

Agenda
Boeken
Bijbel
kerk
Levensvragen
Links
Muziek
Nieuws
Overdenkingen
Preken


Kruis | Copyright 2003-2020 Kerken.com | deze pagina toevoegen aan favorieten | Contact | Disclaimer | A A A | Tell A Friend! | Kruis

 
tumblr site counter