Home Inloggen Winkel Contact
 
Zoekbox
     
 
Zoekbox
Topmenu
Topmenu Home Topmenu Winkel Topmenu Links Topmenu Preken Topmenu Kerken Topmenu Overdenkingen Topmenu Agenda Topmenu Contact Topmenu
Topmenu

Entree Afdelingen 1. Algemeen 2. Kennis Bassin 3. Kinderen 4. Meeting People 5. Muziek 6. Pastoraat 7. Winkel Bron toevoegen Beheer Informatie Diversen
Aangepast zoeken
 
Kerken.com \ Afdelingen \ Bijbel

Zoeken in Bijbel online

Hartelijk welkom op onze Bijbel afdeling. U kunt hier u favoriete bijbeltekst vinden door middel van een zoekopdracht of door het doorbladeren van de Bijbel. Ook kunt u uw onderwerp opzoeken in de Heidelbergse Catechismus.

  Bijbel:  
Bijbelboek:   Hoofdstuk:   


Zoekresultaat

Ruth

Hoofdstuk 4 (22 teksten gevonden)


1.  En Boaz ging op in de poort, en zette zich aldaar en ziet, de losser, van welken Boaz gesproken had, ging voorbij: zo zeide hij: Wijk herwaarts, zet u hier, gij, zulkeen! En hij week derwaarts, en zette zich.
2.  En hij nam tien mannen van de oudsten der stad, en zeide: Zet u hier: en zij zetten zich.
3.  Toen zeide hij tot dien losser: Het stuk lands, dat van onzen broeder Elimelech was, heeft Naomi, die uit der Moabieten land wedergekomen is, verkocht:
4.  En ik heb gezegd: Ik zal het voor uw oor openbaren, zeggende: Aanvaard het in tegenwoordigheid der inwoners, en in tegenwoordigheid der oudsten mijns volks: zogij het zult lossen, los het: en zo men het ook niet zou lossen, verklaar het mij, dat ik het wete: want er is niemand, behalve gij, die het losse, en ik na u. Toen zeidehij: Ik zal het lossen.
5.  Maar Boaz zeide: Ten dage, als gij het land aanvaardt van de hand van Naomi, zo zult gij het ook aanvaarden van Ruth, de Moabietische, de huisvrouw desverstorvenen, om den naam des verstorvenen te verwekken over zijn erfdeel.
6.  Toen zeide die losser: Ik zal het voor mij niet kunnen lossen, opdat ik mijn erfdeel niet misschien verderve: los gij mijn lossing voor u: want ik zal niet kunnen lossen.
7.  Nu was dit van ouds een gewoonheid in Israel, bij de lossing en bij de verwisseling, om de ganse zaak te bevestigen, zo trok de man zijn schoen uit en gaf die aanzijn naaste: en dit was tot een getuigenis in Israel.
8.  Zo zeide de losser tot Boaz: Aanvaard gij het voor u: en hij trok zijn schoen uit.
9.  Toen zeide Boaz tot de oudsten en al het volk: Gijlieden zijt heden getuigen, dat ik aanvaard heb alles, wat van Elimelech geweest is, en alles, wat van Chiljon enMachlon geweest is, van de hand van Naomi.
10.  Daartoe aanvaard ik mij ook Ruth, de Moabietische, de huisvrouw van Machlon, tot een vrouw, om den naam des verstorvenen over zijn erfdeel te verwekken,opdat de naam des verstorvenen niet worde uitgeroeid van zijn broederen, en van de poort zijner plaats: gijlieden zijt heden getuigen.
11.  En al het volk, dat in de poort was, mitsgaders de oudsten zeiden: Wij zijn getuigen: de HEERE make deze vrouw, die in uw huis komt, als Rachel en als Lea, diebeiden het huis van Israel gebouwd hebben: en handel kloekelijk in Efratha, en maak uw naam vermaard in Bethlehem!
12.  En uw huis zij, als het huis van Perez (die Thamar aan Juda baarde), van het zaad, dat de HEERE u geven zal uit deze jonge vrouw.
13.  Alzo nam Boaz Ruth, en zij werd hem ter vrouwe, en hij ging tot haar in: en de HEERE gaf haar, dat zij zwanger werd en een zoon baarde.
14.  Toen zeiden de vrouwen tot Naomi: Geloofd zij de HEERE, Die niet heeft nagelaten u heden een losser te geven: en zijn naam worde vermaard in Israel!
15.  Die zal u zijn tot een verkwikker der ziel, en om uw ouderdom te onderhouden: want uw schoondochter, die u liefheeft, heeft hem gebaard, dewelke u beter is danzeven zonen.
16.  En Naomi nam dat kind, en zette het op haar schoot, en werd zijn voedster.
17.  En de naburinnen gaven hem een naam, zeggende: Aan Naomi is een zoon geboren: en zij noemden zijn naam Obed: deze is de vader van Isai, Davids vader.
18.  Dit nu zijn de geboorten van Perez: Perez gewon Hezron:
19.  En Hezron gewon Ram: en Ram gewon Amminadab:
20.  En Amminadab gewon Nahesson: en Nahesson gewon Salma:
21.  En Salmon gewon Boaz, en Boaz gewon Obed:
22.  En Obed gewon Isai: en Isai gewon David.


[vorige hoofdstuk] - [volgende hoofdstuk]

 

Agenda
Boeken
Bijbel
kerk
Levensvragen
Links
Muziek
Nieuws
Overdenkingen
Preken


Kruis | Copyright 2003-2020 Kerken.com | deze pagina toevoegen aan favorieten | Contact | Disclaimer | A A A | Tell A Friend! | Kruis

 
tumblr site counter