Home Inloggen Winkel Contact
 
Zoekbox
     
 
Zoekbox
Topmenu
Topmenu Home Topmenu Winkel Topmenu Links Topmenu Preken Topmenu Kerken Topmenu Overdenkingen Topmenu Agenda Topmenu Contact Topmenu
Topmenu

Entree Afdelingen 1. Algemeen 2. Kennis Bassin 3. Kinderen 4. Meeting People 5. Muziek 6. Pastoraat 7. Winkel Bron toevoegen Beheer Informatie Diversen
Aangepast zoeken
 
Kerken.com \ Afdelingen \ Bijbel

Zoeken in Bijbel online

Hartelijk welkom op onze Bijbel afdeling. U kunt hier u favoriete bijbeltekst vinden door middel van een zoekopdracht of door het doorbladeren van de Bijbel. Ook kunt u uw onderwerp opzoeken in de Heidelbergse Catechismus.

  Bijbel:  
Bijbelboek:   Hoofdstuk:   


Zoekresultaat

Ruth

Hoofdstuk 3 (18 teksten gevonden)


1.  En Naomi, haar schoonmoeder, zeide tot haar: Mijn dochter! zoude ik u geen rust zoeken, dat het u welga?
2.  Nu dan, is niet Boaz, met wiens maagden gij geweest zijt, van onze bloedvriendschap? Zie, hij zal dezen nacht gerst op den dorsvloer wannen.
3.  Zo baad u, en zalf u, en doe uw klederen aan, en ga af naar den dorsvloer: maar maak u den man niet bekend, totdat hij geeindigd zal hebben te eten en te drinken.
4.  En het zal geschieden, als hij nederligt, dat gij de plaats zult merken, waar hij zal nedergelegen zijn: ga dan in, en sla zijn voetdeksel op, en leg u: zo zal hij u tekennen geven, wat gij doen zult.
5.  En zij zeide tot haar: Al wat gij tot mij zegt, zal ik doen.
6.  Alzo ging zij af naar den dorsvloer, en deed naar alles, wat haar schoonmoeder haar geboden had.
7.  Als nu Boaz gegeten en gedronken had, en zijn hart vrolijk was, zo kwam hij om neder te liggen aan het uiterste van een koren hoop. Daarna kwam zij stilletjes in,en sloeg zijn voetdeksel op, en legde zich.
8.  En het geschiedde te middernacht, dat die man verschrikte, en om zich greep: en ziet, een vrouw lag aan zijn voetdeksel.
9.  En hij zeide: Wie zijt gij? En zij zeide: Ik ben Ruth, uw dienstmaagd, breid dan uw vleugel uit over uw dienstmaagd, want gij zijt de losser.
10.  En hij zeide: Gezegend zijt gij den HEERE, mijn dochter! Gij hebt deze uw laatste weldadigheid beter gemaakt dan de eerste, dewijl gij geen jonge gezellen zijtnagegaan, hetzij arm of rijk.
11.  En nu, mijn dochter, vrees niet: al wat gij gezegd hebt, zal ik u doen: want de ganse stad mijns volks weet, dat gij een deugdelijke vrouw zijt.
12.  Nu dan, wel is waar, dat ik een losser ben: maar er is nog een losser, nader dan ik.
13.  Blijf dezen nacht over: voorts in den morgen zal het geschieden, indien hij u lost, goed, laat hem lossen: maar indien het hem niet lust u te lossen, zo zal ik u lossen,zo waarachtig als de HEERE leeft: leg u neder tot den morgen toe.
14.  Alzo lag zij neder aan zijn voetdeksel tot den morgen toe: en zij stond op, eer dat de een den ander kennen kon: want hij zeide: Het worde niet bekend, dat eenvrouw op den dorsvloer gekomen is.
15.  Voorts zeide hij: Lang den sluier, die op u is, en houd dien: en zij hield hem: en hij mat zes maten gerst, en legde ze op haar: daarna ging hij in de stad.
16.  Zij nu kwam tot haar schoonmoeder, dewelke zeide: Wie zijt gij, mijn dochter? En zij verhaalde haar alles, wat die man haar gedaan had.
17.  Ook zeide zij: Deze zes maten gerst heeft hij mij gegeven: want hij zeide tot mij: Kom niet ledig tot uw schoonmoeder.
18.  Toen zeide zij: Zit stil, mijn dochter, totdat gij weet, hoe de zaak zal vallen: want die man zal niet rusten, tenzij dat hij heden deze zaak voleind hebbe. Ruth 4


[vorige hoofdstuk] - [volgende hoofdstuk]

 

Agenda
Boeken
Bijbel
kerk
Levensvragen
Links
Muziek
Nieuws
Overdenkingen
Preken


Kruis | Copyright 2003-2020 Kerken.com | deze pagina toevoegen aan favorieten | Contact | Disclaimer | A A A | Tell A Friend! | Kruis

 
tumblr site counter