Home Inloggen Winkel Contact
 
Zoekbox
     
 
Zoekbox
Topmenu
Topmenu Home Topmenu Winkel Topmenu Links Topmenu Preken Topmenu Kerken Topmenu Overdenkingen Topmenu Agenda Topmenu Contact Topmenu
Topmenu

Entree Afdelingen 1. Algemeen 2. Kennis Bassin 3. Kinderen 4. Meeting People 5. Muziek 6. Pastoraat 7. Winkel Bron toevoegen Beheer Informatie Diversen
Aangepast zoeken
 
Kerken.com \ Afdelingen \ Bijbel

Zoeken in Bijbel online

Hartelijk welkom op onze Bijbel afdeling. U kunt hier u favoriete bijbeltekst vinden door middel van een zoekopdracht of door het doorbladeren van de Bijbel. Ook kunt u uw onderwerp opzoeken in de Heidelbergse Catechismus.

  Bijbel:  
Bijbelboek:   Hoofdstuk:   


Zoekresultaat

Openbaring

Hoofdstuk 7 (17 teksten gevonden)


1.  En na dezen zag ik vier engelen staan op de vier hoeken der aarde, houdende de vier winden der aarde, opdat geen wind zou waaien op de aarde, noch op de zee,noch tegen enigen boom.
2.  En ik zag een anderen engel opkomen van den opgang der zon, hebbende het zegel des levenden Gods: en hij riep met een grote stem tot de vier engelen, welkemacht gegeven was de aarde en de zee te beschadigen,
3.  Zeggende: Beschadigt de aarde niet, noch de zee, noch de bomen, totdat wij de dienstknechten onzes Gods zullen verzegeld hebben aan hun voorhoofden.
4.  En ik hoorde het getal dergenen, die verzegeld waren: honderd vier en veertig duizend waren verzegeld uit alle geslachten der kinderen Israels.
5.  Uit het geslacht van Juda waren twaalf duizend verzegeld: uit het geslacht van Ruben waren twaalf duizend verzegeld: uit het geslacht van Gad waren twaalfduizend verzegeld:
6.  Uit het geslacht van Aser waren twaalf duizend verzegeld: uit het geslacht van Nafthali waren twaalf duizend verzegeld: uit het geslacht van Manasse warentwaalf duizend verzegeld:
7.  Uit het geslacht van Simeon waren twaalf duizend verzegeld: uit het geslacht van Levi waren twaalf duizend verzegeld: uit het geslacht van Issaschar waren twaalfduizend verzegeld:
8.  Uit het geslacht van Zebulon waren twaalf duizend verzegeld: uit het geslacht van Jozef waren twaalf duizend verzegeld: uit het geslacht van Benjamin warentwaalf duizend verzegeld.
9.  Na dezen zag ik, en ziet, een grote schare, die niemand tellen kon, uit alle natie, en geslachten, en volken, en talen, staande voor den troon, en voor het Lam, bekleedzijnde met lange witte klederen, en palm takken waren in hun handen.
10.  En zij riepen met grote stem, zeggende: De zaligheid zij onzen God, Die op den troon zit, en het Lam.
11.  En al de engelen stonden rondom den troon, en rondom de ouderlingen en de vier dieren: en vielen voor den troon neder op hun aangezicht, en aanbaden God,
12.  Zeggende: Amen. De lof, en de heerlijkheid, en de wijsheid, en de dankzegging, en de eer, en de kracht, en de sterkte zij onzen God in alle eeuwigheid. Amen.
13.  En een uit de ouderlingen antwoordde, zeggende tot mij: Dezen, die bekleed zijn met de lange witte klederen, wie zijn zij, en van waar zijn zij gekomen?
14.  En ik sprak tot hem: Heere, gij weet het. En hij zeide tot mij: Dezen zijn het, die uit de grote verdrukking komen: en zij hebben hun lange klederen gewassen, enhebben hun lange klederen wit gemaakt in het bloed des Lams.
15.  Daarom zijn zij voor den troon van God, en dienen Hem dag en nacht in Zijn tempel: en Die op den troon zit, zal hen overschaduwen.
16.  Zij zullen niet meer hongeren, en zullen niet meer dorsten, en de zon zal op hen niet vallen, noch enige hitte.
17.  Want het Lam, Dat in het midden des troons is, zal hen weiden, en zal hun een Leidsman zijn tot levende fonteinen der wateren: en God zal alle tranen van hun ogenafwissen. Openbaring 8


[vorige hoofdstuk] - [volgende hoofdstuk]

 

Agenda
Boeken
Bijbel
kerk
Levensvragen
Links
Muziek
Nieuws
Overdenkingen
Preken


Kruis | Copyright 2003-2020 Kerken.com | deze pagina toevoegen aan favorieten | Contact | Disclaimer | A A A | Tell A Friend! | Kruis

 
tumblr site counter