Home Inloggen Winkel Contact
 
Zoekbox
     
 
Zoekbox
Topmenu
Topmenu Home Topmenu Winkel Topmenu Links Topmenu Preken Topmenu Kerken Topmenu Overdenkingen Topmenu Agenda Topmenu Contact Topmenu
Topmenu

Entree Afdelingen 1. Algemeen 2. Kennis Bassin 3. Kinderen 4. Meeting People 5. Muziek 6. Pastoraat 7. Winkel Bron toevoegen Beheer Informatie Diversen
Aangepast zoeken
 
Kerken.com \ Afdelingen \ Bijbel

Zoeken in Bijbel online

Hartelijk welkom op onze Bijbel afdeling. U kunt hier u favoriete bijbeltekst vinden door middel van een zoekopdracht of door het doorbladeren van de Bijbel. Ook kunt u uw onderwerp opzoeken in de Heidelbergse Catechismus.

  Bijbel:  
Bijbelboek:   Hoofdstuk:   


Zoekresultaat

Openbaring

Hoofdstuk 3 (22 teksten gevonden)


1.  En schrijf aan den engel der Gemeente, die te Sardis is: Dit zegt, Die de zeven geesten Gods heeft, en de zeven sterren: Ik weet uw werken, dat gij den naam hebt,dat gij leeft, en gij zijt dood.
2.  Zijt wakende, en versterk het overige, dat sterven zou: want Ik heb uw werken niet vol gevonden voor God.
3.  Gedenk dan, hoe gij het ontvangen en gehoord hebt, en bewaar het, en bekeer u. Indien gij dan niet waakt, zo zal Ik over u komen als een dief, en gij zult niet weten,op wat ure Ik over u komen zal.
4.  Doch gij hebt enige weinige namen ook te Sardis, die hun klederen niet bevlekt hebben, en zij zullen met Mij wandelen in witte klederen, overmits zij het waardigzijn.
5.  Die overwint, die zal bekleed worden met witte klederen: en Ik zal zijn naam geenszins uitdoen uit het boek des levens, en Ik zal zijn naam belijden voor Mijn Vaderen voor Zijn engelen.
6.  Die oren heeft, die hore wat de Geest tot de Gemeenten zegt.
7.  En schrijf aan den engel der Gemeente, die in Filadelfia is: Dit zegt de Heilige, de Waarachtige, Die den sleutel Davids heeft: Die opent, en niemand sluit, en Hijsluit, en niemand opent:
8.  Ik weet uw werken: zie, Ik heb een geopende deur voor u gegeven, en niemand kan die sluiten: want gij hebt kleine kracht, en gij hebt Mijn woord bewaard, en hebtMijn Naam niet verloochend.
9.  Zie, Ik geef u enigen uit de synagoge des satans, dergenen, die zeggen, dat zij Joden zijn, en zijn het niet, maar liegen: zie, Ik zal maken, dat zij zullen komen, enaanbidden voor uw voeten, en bekennen, dat Ik u liefheb.
10.  Omdat gij het woord Mijner lijdzaamheid bewaard hebt, zo zal Ik ook u bewaren uit de ure der verzoeking, die over de gehele wereld komen zal, om te verzoeken,die op de aarde wonen.
11.  Zie, Ik kom haastelijk: houd dat gij hebt, opdat niemand uw kroon neme.
12.  Die overwint, Ik zal hem maken tot een pilaar in den tempel Mijns Gods, en hij zal niet meer daaruit gaan: en Ik zal op hem schrijven den Naam Mijns Gods, en denaam der stad Mijns Gods, namelijk des nieuwen Jeruzalems, dat uit den hemel van Mijn God afdaalt, en ook Mijn nieuwen Naam.
13.  Die oren heeft, die hore wat de Geest tot de Gemeenten zegt.
14.  En schrijf aan den engel van de Gemeente der Laodicensen: Dit zegt de Amen, de trouwe, en waarachtige Getuige, het Begin der schepping Gods:
15.  Ik weet uw werken, dat gij noch koud zijt, noch heet: och, of gij koud waart, of heet!
16.  Zo dan, omdat gij lauw zijt, en noch koud noch heet, Ik zal u uit Mijn mond spuwen.
17.  Want gij zegt: Ik ben rijk, en verrijkt geworden, en heb geens dings gebrek: en gij weet niet, dat gij zijt ellendig, en jammerlijk, en arm, en blind, en naakt.
18.  Ik raad u dat gij van Mij koopt goud, beproefd komende uit het vuur, opdat gij rijk moogt worden: en witte klederen, opdat gij moogt bekleed worden, en de schandeuwer naaktheid niet geopenbaard worde: en zalf uw ogen met ogenzalf, opdat gij zien moogt.
19.  Zo wie Ik liefheb, die bestraf en kastijd Ik: wees dan ijverig, en bekeer u.
20.  Zie, Ik sta aan de deur, en Ik klop: indien iemand Mijn stem zal horen, en de deur opendoen, Ik zal tot hem inkomen, en Ik zal met hem avondmaal houden, en hijmet Mij.
21.  Die overwint, Ik zal hem geven met Mij te zitten in Mijn troon, gelijk als Ik overwonnen heb, en ben gezeten met Mijn Vader in Zijn troon.
22.  Die oren heeft, die hore, wat de Geest tot de Gemeenten zegt.


[vorige hoofdstuk] - [volgende hoofdstuk]

 

Agenda
Boeken
Bijbel
kerk
Levensvragen
Links
Muziek
Nieuws
Overdenkingen
Preken


Kruis | Copyright 2003-2019 Kerken.com | deze pagina toevoegen aan favorieten | Contact | Disclaimer | A A A | Tell A Friend! | Kruis

 
tumblr site counter