Home Inloggen Winkel Contact
 
Zoekbox
     
 
Zoekbox
Topmenu
Topmenu Home Topmenu Winkel Topmenu Links Topmenu Preken Topmenu Kerken Topmenu Overdenkingen Topmenu Agenda Topmenu Contact Topmenu
Topmenu

Entree Afdelingen 1. Algemeen 2. Kennis Bassin 3. Kinderen 4. Meeting People 5. Muziek 6. Pastoraat 7. Winkel Bron toevoegen Beheer Informatie Diversen
Aangepast zoeken
 
Kerken.com \ Afdelingen \ Bijbel

Zoeken in Bijbel online

Hartelijk welkom op onze Bijbel afdeling. U kunt hier u favoriete bijbeltekst vinden door middel van een zoekopdracht of door het doorbladeren van de Bijbel. Ook kunt u uw onderwerp opzoeken in de Heidelbergse Catechismus.

  Bijbel:  
Bijbelboek:   Hoofdstuk:   


Zoekresultaat

Openbaring

Hoofdstuk 21 (27 teksten gevonden)


1.  En ik zag een nieuwen hemel en een nieuwe aarde: want de eerste hemel, en de eerste aarde was voorbijgegaan, en de zee was niet meer.
2.  En ik, Johannes, zag de heilige stad, het nieuwe Jeruzalem, nederdalende van God uit den hemel, toebereid als een bruid, die voor haar man versierd is.
3.  En ik hoorde een grote stem uit den hemel, zeggende: Ziet, de tabernakel Gods is bij de mensen, en Hij zal bij hen wonen, en zij zullen Zijn volk zijn, en God Zelf zalbij hen en hun God zijn.
4.  En God zal alle tranen van hun ogen afwissen: en de dood zal niet meer zijn: noch rouw, noch gekrijt, noch moeite zal meer zijn: want de eerste dingen zijnweggegaan.
5.  En Die op den troon zat, zeide: Ziet, Ik maak alle dingen nieuw. En Hij zeide tot mij: Schrijf, want deze woorden zijn waarachtig en getrouw.
6.  En Hij sprak tot mij: Het is geschied. Ik ben de Alfa en de Omega, het Begin en het Einde. Ik zal den dorstige geven uit de fontein van het water des levens voorniet.
7.  Die overwint, zal alles beerven: en Ik zal hem een God zijn, en hij zal Mij een zoon zijn.
8.  Maar den vreesachtigen, en ongelovigen, en gruwelijken, en doodslagers, en hoereerders, en tovenaars, en afgodendienaars, en al den leugenaars, is hun deel in denpoel, die daar brandt van vuur en sulfer: hetwelk is de tweede dood.
9.  En tot mij kwam een van de zeven engelen, die de zeven fiolen hadden, welke vol geweest waren van de zeven laatste plagen, en sprak met mij, zeggende: Komherwaarts, ik zal u tonen de Bruid, de Vrouw des Lams.
10.  En hij voerde mij weg in den geest op een groten en hogen berg, en hij toonde mij de grote stad, het heilige Jeruzalem, nederdalende uit den hemel van God.
11.  En zij had de heerlijkheid Gods, en haar licht was den allerkostelijksten steen gelijk, namelijk als den steen Jaspis, blinkende gelijk kristal.
12.  En zij had een groten en hogen muur, en had twaalf poorten, en in de poorten twaalf engelen, en namen daarop geschreven, welken zijn de namen der twaalfgeslachten der kinderen Israels.
13.  Van het oosten waren drie poorten, van het noorden drie poorten, van het zuiden drie poorten, van het westen drie poorten.
14.  En de muur der stad had twaalf fondamenten, en in dezelve de namen der twaalf apostelen des Lams.
15.  En hij die met mij sprak, had een gouden rietstok, opdat hij de stad zou meten, en haar poorten, en haar muur.
16.  En de stad lag vierkant, en haar lengte was zo groot als haar breedte. En hij mat de stad met den rietstok op twaalf duizend stadien: de lengte, en de breedte, en dehoogte derzelve waren even gelijk.
17.  En hij mat haar muur op honderd vier en veertig ellen, naar de maat eens mensen, welke des engels was.
18.  En het gebouw van haar muur Jaspis: en de stad was zuiver goud, zijnde zuiver glas gelijk.
19.  En de fondamenten van den muur der stad waren met allerlei kostelijk gesteente versierd. Het eerste fondament was Jaspis, het tweede Saffier, het derdeChalcedon, het vierde Smaragd.
20.  Het vijfde Sardonix, het zesde Sardius, het zevende Chrysoliet, het achtste Beryl, het negende Topaas, het tiende Chrysopraas, het elfde Hyacinth, het twaalfdeAmethyst.
21.  En de twaalf poorten waren twaalf paarlen, een iedere poort was elk uit een paarl: en de straat der stad was zuiver goud: gelijk doorluchtig glas.
22.  En ik zag geen tempel in dezelve: want de Heere, de almachtige God, is haar Tempel, en het Lam.
23.  En de stad behoeft de zon en de maan niet, dat zij in dezelve zouden schijnen: want de heerlijkheid Gods heeft haar verlicht, en het Lam is haar Kaars.
24.  En de volken, die zalig worden, zullen in haar licht wandelen: en de koningen der aarde brengen hun heerlijkheid en eer in dezelve.
25.  En haar poorten zullen niet gesloten worden des daags: want aldaar zal geen nacht zijn.
26.  En zij zullen de heerlijkheid en de eer der volken daarin brengen.
27.  En in haar zal niet inkomen iets, dat ontreinigt, en gruwelijkheid doet, en leugen spreekt: maar die geschreven zijn in het boek des levens des Lams.


[vorige hoofdstuk] - [volgende hoofdstuk]

 

Agenda
Boeken
Bijbel
kerk
Levensvragen
Links
Muziek
Nieuws
Overdenkingen
Preken


Kruis | Copyright 2003-2019 Kerken.com | deze pagina toevoegen aan favorieten | Contact | Disclaimer | A A A | Tell A Friend! | Kruis

 
tumblr site counter