Home Inloggen Winkel Contact
 
Zoekbox
     
 
Zoekbox
Topmenu
Topmenu Home Topmenu Winkel Topmenu Links Topmenu Preken Topmenu Kerken Topmenu Overdenkingen Topmenu Agenda Topmenu Contact Topmenu
Topmenu

Entree Afdelingen 1. Algemeen 2. Kennis Bassin 3. Kinderen 4. Meeting People 5. Muziek 6. Pastoraat 7. Winkel Bron toevoegen Beheer Informatie Diversen
Aangepast zoeken
 
Kerken.com \ Afdelingen \ Bijbel

Zoeken in Bijbel online

Hartelijk welkom op onze Bijbel afdeling. U kunt hier u favoriete bijbeltekst vinden door middel van een zoekopdracht of door het doorbladeren van de Bijbel. Ook kunt u uw onderwerp opzoeken in de Heidelbergse Catechismus.

  Bijbel:  
Bijbelboek:   Hoofdstuk:   


Zoekresultaat

Openbaring

Hoofdstuk 14 (20 teksten gevonden)


1.  En ik zag, en ziet, het Lam stond op den berg Sion, en met Hem honderd vier en veertig duizend, hebbende den Naam Zijns Vaders geschreven aan hunvoorhoofden.
2.  En ik hoorde een stem uit den hemel, als een stem veler wateren, en als een stem van een groten donderslag. En ik hoorde een stem van citerspelers, spelende ophun citers:
3.  En zij zongen als een nieuw gezang voor den troon, en voor de vier dieren, en de ouderlingen: en niemand kon dat gezang leren, dan de honderd vier en veertigduizend, die van de aarde gekocht waren.
4.  Dezen zijn het, die met vrouwen niet bevlekt zijn, want zij zijn maagden: dezen zijn het, die het Lam volgen, waar Het ook heengaat: dezen zijn gekocht uit demensen, tot eerstelingen Gode en het Lam.
5.  En in hun mond is geen bedrog gevonden: want zij zijn onberispelijk voor den troon van God.
6.  En ik zag een anderen engel, vliegende in het midden des hemels, en hij had het eeuwige Evangelie, om te verkondigen dengenen, die op de aarde wonen, en aanalle natie, en geslacht, en taal, en volk:
7.  Zeggende met een grote stem: Vreest God, en geeft Hem heerlijkheid, want de ure Zijns oordeels is gekomen: en aanbidt Hem, Die den hemel, en de aarde, en dezee, en de fonteinen der wateren gemaakt heeft.
8.  En er is een andere engel gevolgd, zeggende: Zij is gevallen, zij is gevallen, Babylon, die grote stad, omdat zij uit den wijn des toorns harer hoererij alle volken heeftgedrenkt.
9.  En een derde engel is hen gevolgd, zeggende met een grote stem: Indien iemand het beest aanbidt en zijn beeld, en ontvangt het merkteken aan zijn voorhoofd, ofaan zijn hand,
10.  Die zal ook drinken uit den wijn des toorn Gods, die ongemengd ingeschonken is, in den drinkbeker Zijns toorns: en hij zal gepijnigd worden met vuur en sulfer voorde heilige engelen en voor het Lam.
11.  En de rook van hun pijniging gaat op in alle eeuwigheid, en zij hebben geen rust dag en nacht, die het beest aanbidden en zijn beeld, en zo iemand het merkteken zijnsnaams ontvangt.
12.  Hier is de lijdzaamheid der heiligen: hier zijn zij, die de geboden Gods bewaren en het geloof van Jezus.
13.  En ik hoorde een stem uit den hemel, die tot mij zeide: Schrijf, zalig zijn de doden, die in den Heere sterven, van nu aan. Ja, zegt de Geest, opdat zij rusten mogenvan hun arbeid: en hun werken volgen met hen.
14.  En ik zag, en ziet, een witte wolk, en op de wolk was Een gezeten, des mensen Zoon gelijk, hebbende op Zijn hoofd een gouden kroon: en in Zijn hand een scherpesikkel.
15.  En een andere engel kwam uit den tempel, roepende met een grote stem tot Dengene, Die op de wolk zat: Zend Uw sikkel en maai: want de ure om te maaien is nugekomen, dewijl de oogst der aarde rijp is geworden.
16.  En Die op de wolk zat, zond Zijn sikkel op de aarde, en de aarde werd gemaaid.
17.  En een andere engel kwam uit den tempel, die in den hemel is, hebbende ook zelf een scherpe sikkel.
18.  En een andere engel kwam uit van het altaar, die macht had over het vuur: en hij riep met een groot geroep, tot dengene, die de scherpe sikkel had, zeggende: Zenduw scherpe sikkel, en snijd af de druiftakken van den wijngaard der aarde, want zijn druiven zijn rijp.
19.  En de engel zond zijn sikkel op de aarde en sneed de druiven af van den wijngaard der aarde, en wierp ze in den groten wijnpersbak des toorns Gods.
20.  En de wijnpersbak werd buiten de stad getreden, en er is bloed uit den wijnpersbak gekomen, tot aan de tomen der paarden, duizend zeshonderd stadien ver.


[vorige hoofdstuk] - [volgende hoofdstuk]

 

Agenda
Boeken
Bijbel
kerk
Levensvragen
Links
Muziek
Nieuws
Overdenkingen
Preken


Kruis | Copyright 2003-2019 Kerken.com | deze pagina toevoegen aan favorieten | Contact | Disclaimer | A A A | Tell A Friend! | Kruis

 
tumblr site counter