Home Inloggen Winkel Contact
 
Zoekbox
     
 
Zoekbox
Topmenu
Topmenu Home Topmenu Winkel Topmenu Links Topmenu Preken Topmenu Kerken Topmenu Overdenkingen Topmenu Agenda Topmenu Contact Topmenu
Topmenu

Entree Afdelingen 1. Algemeen 2. Kennis Bassin 3. Kinderen 4. Meeting People 5. Muziek 6. Pastoraat 7. Winkel Bron toevoegen Beheer Informatie Diversen
Aangepast zoeken
 
Kerken.com \ Afdelingen \ Bijbel

Zoeken in Bijbel online

Hartelijk welkom op onze Bijbel afdeling. U kunt hier u favoriete bijbeltekst vinden door middel van een zoekopdracht of door het doorbladeren van de Bijbel. Ook kunt u uw onderwerp opzoeken in de Heidelbergse Catechismus.

  Bijbel:  
Bijbelboek:   Hoofdstuk:   


Zoekresultaat

Openbaring

Hoofdstuk 11 (19 teksten gevonden)


1.  En mij werd een rietstok gegeven, een meetroede gelijk: en de engel stond en zeide: Sta op, en meet den tempel Gods en het altaar, en degenen, die daarinaanbidden.
2.  En laat het voorhof uit, dat van buiten den tempel is, en meet dat niet, want het is den heidenen gegeven: en zij zullen de heilige stad vertreden twee en veertigmaanden.
3.  En Ik zal Mijn twee getuigen macht geven, en zij zullen profeteren duizend tweehonderd zestig dagen, met zakken bekleed.
4.  Dezen zijn de twee olijfbomen, en de twee kandelaren, die voor den God der aarde staan.
5.  En zo iemand die wil beschadigen, een vuur zal uit hun mond uitgaan, en zal hun vijanden verslinden: en zo iemand hen wil beschadigen, die moet alzo gedoodworden.
6.  Dezen hebben macht den hemel te sluiten, opdat geen regen regene in de dagen hunner profetering: en zij hebben macht over de wateren, om die in bloed teverkeren, en de aarde te slaan met allerlei plage, zo menigmaal als zij zullen willen:
7.  En als zij hun getuigenis zullen geeindigd hebben, zal het beest, dat uit den afgrond opkomt, hun krijg aandoen, en het zal hen overwinnen, en zal hen doden.
8.  En hun dode lichamen zullen liggen op de straat der grote stad, die geestelijk genoemd wordt Sodoma en Egypte, alwaar ook onze Heere gekruist is.
9.  En de mensen uit de volken, en geslachten, en talen, en natien, zullen hun dode lichamen zien drie dagen en een halven, en zullen niet toelaten, dat hun dodelichamen in graven gelegd worden.
10.  En die op de aarde wonen, die zullen verblijd zijn over hen, en zullen vreugde bedrijven, en zullen elkander geschenken zenden: omdat deze twee profeten degenen,die op de aarde wonen, gepijnigd hadden.
11.  En na die drie dagen en een halven, is een geest des levens uit God in hen gegaan: en zij stonden op hun voeten: en er is grote vrees gevallen op degenen, die henaanschouwden.
12.  En zij hoorden een grote stem uit den hemel, die tot hen zeide: Komt herwaarts op. En zij voeren op naar den hemel in de wolk: en hun vijanden aanschouwden hen.
13.  En in diezelfde ure geschiedde een grote aardbeving, en het tiende deel der stad is gevallen, en er zijn in de aardbeving gedood zeven duizend namen van mensen,en de overigen zijn zeer bevreesd geworden, en hebben den God des hemels heerlijkheid gegeven.
14.  Het tweede wee is weggegaan: ziet, het derde wee komt haast.
15.  En de zevende engel heeft gebazuind, en er geschiedden grote stemmen in den hemel, zeggende: De koninkrijken der wereld zijn geworden onzes Heeren en vanZijn Christus, en Hij zal als Koning heersen in alle eeuwigheid.
16.  En de vier en twintig ouderlingen, die voor God zitten op hun tronen, vielen neder op hun aangezichten, en aanbaden God,
17.  Zeggende: Wij danken U, Heere God almachtig, Die is, en Die was, en Die komen zal, dat Gij Uw grote kracht hebt aangenomen, en als Koning hebt geheerst:
18.  En de volken waren toornig geworden, en Uw toorn is gekomen, en de tijd der doden, om geoordeeld te worden, en om het loon te geven Uw dienstknechten, denprofeten, en den heiligen, en dengenen, die Uw Naam vrezen, den kleinen en den groten: en om te verderven degenen, die de aarde verdierven.
19.  En de tempel Gods in de hemel is geopend geworden, en de ark Zijns verbonds is gezien in Zijn tempel: en er werden bliksemen, en stemmen, en donderslagen, enaardbeving, en grote hagel. Openbaring 12


[vorige hoofdstuk] - [volgende hoofdstuk]

 

Agenda
Boeken
Bijbel
kerk
Levensvragen
Links
Muziek
Nieuws
Overdenkingen
Preken


Kruis | Copyright 2003-2019 Kerken.com | deze pagina toevoegen aan favorieten | Contact | Disclaimer | A A A | Tell A Friend! | Kruis

 
tumblr site counter