Home Inloggen Winkel Contact
 
Zoekbox
     
 
Zoekbox
Topmenu
Topmenu Home Topmenu Winkel Topmenu Links Topmenu Preken Topmenu Kerken Topmenu Overdenkingen Topmenu Agenda Topmenu Contact Topmenu
Topmenu

Entree Afdelingen 1. Algemeen 2. Kennis Bassin 3. Kinderen 4. Meeting People 5. Muziek 6. Pastoraat 7. Winkel Bron toevoegen Beheer Informatie Diversen
Aangepast zoeken
 
Kerken.com \ Afdelingen \ Bijbel

Zoeken in Bijbel online

Hartelijk welkom op onze Bijbel afdeling. U kunt hier u favoriete bijbeltekst vinden door middel van een zoekopdracht of door het doorbladeren van de Bijbel. Ook kunt u uw onderwerp opzoeken in de Heidelbergse Catechismus.

  Bijbel:  
Bijbelboek:   Hoofdstuk:   


Zoekresultaat

Jozua

Hoofdstuk 4 (24 teksten gevonden)


1.  Het geschiedde nu, toen al het volk geeindigd had over de Jordaan te trekken, dat de HEERE tot Jozua sprak, zeggende:
2.  Neemt gijlieden u twaalf mannen uit het volk, uit elken stam een man.
3.  En gebiedt hun, zeggende: Neemt voor ulieden op, van hier uit het midden van de Jordaan, uit de standplaats van de voeten der priesteren, en bereidt twaalf stenen,en brengt ze met ulieden over, en stelt ze in het nachtleger, waar gij dezen nacht zult vernachten.
4.  Jozua dan riep die twaalf mannen, die hij had doen bestellen van de kinderen Israels, uit elken stam een man.
5.  En Jozua zeide tot hen: Gaat over voor de ark des HEEREN, uws Gods, midden in de Jordaan: en heft u een ieder een steen op zijn schouder, naar het getal derstammen van de kinderen Israels:
6.  Opdat dit een teken zij onder ulieden: wanneer uw kinderen morgen vragen zullen, zeggende: Wat zijn u deze stenen?
7.  Zo zult gij tot hen zeggen: Omdat de wateren van de Jordaan zijn afgesneden geweest voor de ark des verbonds des HEEREN: als zij toog door de Jordaan, werdende wateren van de Jordaan afgesneden: zo zullen deze stenen den kinderen Israels ter gedachtenis zijn tot in eeuwigheid.
8.  De kinderen Israels nu deden alzo, gelijk als Jozua geboden had: en zij namen twaalf stenen op midden uit de Jordaan, gelijk als de HEERE tot Jozua gesproken had,naar het getal der stammen van de kinderen Israels: en zij brachten ze met zich over naar het nachtleger, en stelden ze aldaar.
9.  Jozua richtte ook twaalf stenen op, midden in de Jordaan, ter standplaats van de voeten der priesteren, die de ark des verbonds droegen: en zij zijn daar tot op dezendag.
10.  De priesters nu, die de ark droegen, stonden midden in de Jordaan, totdat alle ding volbracht was, hetwelk de HEERE Jozua geboden had het volk aan te zeggen,naar al wat Mozes Jozua geboden had. En het volk haastte, en het trok over.
11.  En het geschiedde, als al het volk geeindigd had over te gaan, toen ging de ark des HEEREN over, en de priesters voor het aangezicht des volks.
12.  En de kinderen van Ruben, en de kinderen van Gad, mitsgaders de halve stam van Manasse, trokken gewapend voor het aangezicht der kinderen Israels, gelijk alsMozes tot hen gesproken had.
13.  Omtrent veertig duizend toegeruste krijgsmannen trokken er voor het aangezicht des HEEREN ten strijde, naar de vlakke velden van Jericho.
14.  Te dienzelven dage maakte de HEERE Jozua groot voor de ogen van het ganse Israel: en zij vreesden hem, gelijk als zij Mozes gevreesd hadden, al de dagen zijnslevens.
15.  De HEERE dan sprak tot Jozua, zeggende:
16.  Gebied den priesteren, die de ark der getuigenis dragen, dat zij uit de Jordaan opklimmen.
17.  Toen gebood Jozua den priesteren, zeggende: Klimt op uit de Jordaan.
18.  En het geschiedde, toen de priesters, die de ark des verbonds des HEEREN droegen, uit het midden van de Jordaan opgeklommen waren, en de voetzolen derpriesteren afgetrokken waren tot op het droge: zo keerden de wateren van de Jordaan weder in hun plaats, en gingen als gisteren en eergisteren aan al haar oevers.
19.  Het volk nu was den tiende der eerste maand uit de Jordaan opgeklommen: en zij legerden zich te Gilgal, aan het oosteinde van Jericho.
20.  En Jozua richtte die twaalf stenen te Gilgal op, die zij uit de Jordaan genomen hadden.
21.  En hij sprak tot de kinderen Israels, zeggende: Wanneer uw kinderen morgen hun vaderen vragen zullen, zeggende: Wat zijn deze stenen?
22.  Zo zult gij het uw kinderen te kennen geven, zeggende: Op het droge is Israel door deze Jordaan gegaan.
23.  Want de HEERE, uw God, heeft de wateren van de Jordaan voor uw aangezichten doen uitdrogen, totdat gijlieden er waart doorgegaan: gelijk als de HEERE, uwGod, aan de Schelfzee gedaan heeft, die Hij voor ons aangezicht heeft doen uitdrogen, totdat wij daardoor gegaan waren:
24.  Opdat alle volken der aarde de hand des HEEREN kennen zouden, dat zij sterk is: opdat gijlieden den HEERE, uw God, vrezet te allen dage.


[vorige hoofdstuk] - [volgende hoofdstuk]

 

Agenda
Boeken
Bijbel
kerk
Levensvragen
Links
Muziek
Nieuws
Overdenkingen
Preken


Kruis | Copyright 2003-2019 Kerken.com | deze pagina toevoegen aan favorieten | Contact | Disclaimer | A A A | Tell A Friend! | Kruis

 
tumblr site counter