Home Inloggen Winkel Contact
 
Zoekbox
     
 
Zoekbox
Topmenu
Topmenu Home Topmenu Winkel Topmenu Links Topmenu Preken Topmenu Kerken Topmenu Overdenkingen Topmenu Agenda Topmenu Contact Topmenu
Topmenu

Entree Afdelingen 1. Algemeen 2. Kennis Bassin 3. Kinderen 4. Meeting People 5. Muziek 6. Pastoraat 7. Winkel Bron toevoegen Beheer Informatie Diversen
Aangepast zoeken
 
Kerken.com \ Afdelingen \ Bijbel

Zoeken in Bijbel online

Hartelijk welkom op onze Bijbel afdeling. U kunt hier u favoriete bijbeltekst vinden door middel van een zoekopdracht of door het doorbladeren van de Bijbel. Ook kunt u uw onderwerp opzoeken in de Heidelbergse Catechismus.

  Bijbel:  
Bijbelboek:   Hoofdstuk:   


Zoekresultaat

Jozua

Hoofdstuk 21 (45 teksten gevonden)


1.  Toen naderden de hoofden der vaderen van de Levieten tot Eleazar, den priester, en tot Jozua, den zoon van Nun, en tot de hoofden der vaderen van de stammender kinderen Israels:
2.  En zij spraken tot hen, te Silo, in het land Kanaan, zeggende: De HEERE heeft geboden door den dienst van Mozes, dat men ons steden te bewonen geven zou, enhaar voorsteden voor onze beesten.
3.  Daarom gaven de kinderen Israels aan de Levieten van hun erfdeel, naar den mond des HEEREN, deze steden en de voorsteden derzelve.
4.  Toen ging het lot uit voor de huisgezinnen der Kahathieten: en voor de kinderen van Aaron, den priester, uit de Levieten, waren van den stam van Juda, en van denstam van Simeon, en van den stam van Benjamin, door het lot, dertien steden.
5.  En aan de overgebleven kinderen van Kahath vielen, bij het lot, van de huisgezinnen van den stam van Efraim, en van den stam van Dan, en van den halven stamvan Manasse, tien steden.
6.  En aan den kinderen van Gerson, van de huisgezinnen van den stam van Issaschar, en van den stam van Aser, en van den stam van Nafthali, en van den halvenstam van Manasse, in Bazan, bij het lot, dertien steden.
7.  Aan de kinderen van Merari, naar hun huisgezinnen, van den stam van Ruben, en van den stam van Gad, en van den stam van Zebulon, twaalf steden.
8.  Alzo gaven de kinderen Israels aan de Levieten deze steden en haar voorsteden, bij het lot, gelijk de HEERE geboden had door den dienst van Mozes.
9.  Verder gaven zij van den stam der kinderen van Juda, en van den stam der kinderen van Simeon, deze steden, die men bij name noemde:
10.  Dat zij waren van de kinderen van Aaron, van de huisgezinnen der Kahathieten, uit de kinderen van Levi: want het eerste lot was het hunne.
11.  Zo gaven zij hun de stad van Arba, den vader van Anok (zij is Hebron), op den berg van Juda, en haar voorsteden rondom haar.
12.  Maar het veld der stad en haar dorpen, gaven zij aan Kaleb, den zoon van Jefunne, tot zijn bezitting.
13.  Alzo gaven zij aan de kinderen van den priester Aaron de vrijstad des doodslagers, Hebron en haar voorsteden, en Libna en haar voorsteden:
14.  En Jatthir en haar voorsteden, en Esthemoa en haar voorsteden:
15.  En Holon en haar voorsteden, en Debir en haar voorsteden:
16.  En Ain en haar voorsteden, en Jutta en haar voorsteden, en Beth-Semes en haar voorsteden: negen steden van deze twee stammen.
17.  En van den stam van Benjamin, Gibeon en haar voorsteden, Geba en haar voorsteden:
18.  Anathoth en haar voorsteden, en Almon en haar voorsteden: vier steden.
19.  Al de steden der kinderen van Aaron, de priesteren, waren dertien steden en haar voorsteden.
20.  De huisgezinnen nu der kinderen van Kahath, de Levieten, die overgebleven waren van de kinderen van Kahath, die hadden de steden huns lots van den stam vanEfraim.
21.  En zij gaven hun Sichem, een vrijstad des doodslagers, en haar voorsteden, op den berg Efraim, en Gezer en haar voorsteden:
22.  En Kibzaim en haar voorsteden, en Beth-horon en haar voorsteden: vier steden.
23.  En van den stam van Dan, Elteke en haar voorsteden, Gibbethon en haar voorsteden:
24.  Ajalon en haar voorsteden, Gath-Rimmon en haar voorsteden: vier steden.
25.  En van den halven stam van Manasse, Thaanach en haar voorsteden, en Gath-Rimmon en haar voorsteden: twee steden.
26.  Al de steden voor de huisgezinnen van de overige kinderen van Kahath zijn tien, met haar voorsteden.
27.  En aan de kinderen van Gerson, van de huisgezinnen der Levieten, van den halven stam van Manasse, de vrijstad des doodslagers, Golan in Bazan, en haarvoorsteden, en Beesthera en haar voorsteden: twee steden.
28.  En van den stam van Issaschar, Kisjon en haar voorsteden, en Dobrath en haar voorsteden:
29.  Jarmuth en haar voorsteden, En-gannim en haar voorsteden: vier steden.
30.  En van den stam van Aser, Misal en haar voorsteden, Abdon en haar voorsteden:
31.  En Helkath en haar voorsteden, en Rehob en haar voorsteden: vier steden.
32.  En van den stam van Nafthali, de vrijstad des doodslagers, Kedes in Galilea, en haar voorsteden, en Hammoth-Dor en haar voorsteden, en Karthan en haarvoorsteden: drie steden.
33.  Al de steden der Gersonieten, naar hun huisgezinnen, zijn dertien steden en haar voorsteden.
34.  Aan de huisgezinnen nu van de kinderen van Merari, van de overige Levieten, werd gegeven van den stam van Zebulon, Jokneam en haar voorsteden, Kartha enhaar voorsteden:
35.  Dimna en haar voorsteden, Nahalal en haar voorsteden: vier steden.
36.  En van den stam van Ruben, Bezer en haar voorsteden, en Jahza en haar voorsteden:
37.  Kedemoth en haar voorsteden, en Mefaath en haar voorsteden: vier steden.
38.  Van den stam van Gad nu, de vrijstad des doodslagers, Ramoth in Gilead, en haar voorsteden, en Mahanaim en haar voorsteden:
39.  Hesbon en haar voorsteden, Jaezer en haar voorsteden: al die steden zijn vier.
40.  Al die steden waren van de kinderen van Merari, naar hun huisgezinnen, die nog overig waren van de huisgezinnen der Levieten: en hun lot was twaalf steden.
41.  Al de steden der Levieten, in het midden van de erfenis der kinderen Israels, waren acht en veertig steden en haar voorsteden.
42.  Deze steden waren elk met haar voorsteden rondom haar: alzo was het met al die steden.
43.  Alzo gaf de HEERE aan Israel het ganse land, dat Hij gezworen had hun vaderen te geven, en zij beerfden het, en woonden daarin.
44.  En de HEERE gaf hun rust rondom, naar alles, wat Hij hun vaderen gezworen had: en er bestond niet een man van al hun vijanden voor hun aangezicht: al hunvijanden gaf de HEERE in hun hand.
45.  Er viel niet een woord van al de goede woorden, die de HEERE gesproken had tot het huis van Israel: het kwam altemaal.


[vorige hoofdstuk] - [volgende hoofdstuk]

 

Agenda
Boeken
Bijbel
kerk
Levensvragen
Links
Muziek
Nieuws
Overdenkingen
Preken


Kruis | Copyright 2003-2019 Kerken.com | deze pagina toevoegen aan favorieten | Contact | Disclaimer | A A A | Tell A Friend! | Kruis

 
tumblr site counter