Home Inloggen Winkel Contact
 
Zoekbox
     
 
Zoekbox
Topmenu
Topmenu Home Topmenu Winkel Topmenu Links Topmenu Preken Topmenu Kerken Topmenu Overdenkingen Topmenu Agenda Topmenu Contact Topmenu
Topmenu

Entree Afdelingen 1. Algemeen 2. Kennis Bassin 3. Kinderen 4. Meeting People 5. Muziek 6. Pastoraat 7. Winkel Bron toevoegen Beheer Informatie Diversen
Aangepast zoeken
 
Kerken.com \ Afdelingen \ Bijbel

Zoeken in Bijbel online

Hartelijk welkom op onze Bijbel afdeling. U kunt hier u favoriete bijbeltekst vinden door middel van een zoekopdracht of door het doorbladeren van de Bijbel. Ook kunt u uw onderwerp opzoeken in de Heidelbergse Catechismus.

  Bijbel:  
Bijbelboek:   Hoofdstuk:   


Zoekresultaat

Jozua

Hoofdstuk 19 (51 teksten gevonden)


1.  Daarna ging het tweede lot uit voor Simeon, voor den stam der kinderen van Simeon, naar hun huisgezinnen: en hun erfdeel was in het midden van het erfdeel derkinderen van Juda.
2.  En zij hadden in hun erfdeel: Beer-seba, en Seba, en Molada,
3.  En Hazar-Sual, en Bala, en Azem,
4.  En Eltholad, en Bethul, en Horma,
5.  En Ziklag, en Beth-hammerchaboth, en Hazar-Suza,
6.  En Beth-Lebaoth, en Saruhen: dertien steden en haar dorpen.
7.  Ain, Rimmon, en Ether, en Asan: vier steden en haar dorpen:
8.  En al de dorpen, die rondom deze steden waren, tot Baalath-Beer, dat is Ramath tegen het zuiden. Dit is het erfdeel van den stam der kinderen van Simeon, naarhun huisgezinnen.
9.  Het erfdeel der kinderen van Simeon is onder het snoer der kinderen van Juda: want het erfdeel der kinderen van Juda was te groot voor hen: daarom erfden dekinderen van Simeon in het midden van hun erfdeel.
10.  Daarna kwam het derde lot op voor de kinderen van Zebulon, naar hun huisgezinnen: en de landpale van hun erfdeel was tot aan Sarid.
11.  En hun landpale gaat opwaarts naar het westen en Mar-ala, en reikt tot Dabbaseth, en reikt tot aan de beek, die voor aan Jokneam is.
12.  En zij wendt zich van Sarid oostwaarts tegen den opgang der zon, tot de landpale van Chisloth-Thabor, en zij komt uit te Dobrath, en gaat opwaarts naar Jafia.
13.  En van daar gaat zij oostwaarts door naar den opgang, naar Gath-Hefer, te Eth-Kazin, en zij komt uit te Rimmon-Methoar, hetwelk is Nea.
14.  En deze landpale keert zich om tegen het noorden naar Hannathon, en haar uitgangen zijn het dal van Jiftah-El.
15.  En Kattath, en Nahalal, en Simron, en Jidala, en Bethlehem: twaalf steden en haar dorpen.
16.  Dit is het erfdeel der kinderen van Zebulon, naar hun huisgezinnen: deze steden en haar dorpen.
17.  Het vierde lot ging uit voor Issaschar, voor de kinderen van Issaschar, naar hun huisgezinnen.
18.  En hun landpale was Jizreela, en Chesulloth, en Sunem,
19.  En Hafaraim, en Sion, en Anacharath,
20.  En Rabbith, en Kisjon, en Ebez,
21.  En Remeth, en En-gannim, en En-hadda, en Beth-Pazzez.
22.  En deze landpale reikt aan Thabor, en Sahazima, en Beth-Semes: en de uitgangen van hun landpale zijn aan de Jordaan: zestien steden en haar dorpen.
23.  Dit is het erfdeel van den stam der kinderen van Issaschar, naar hun huisgezinnen, de steden en haar dorpen.
24.  Toen ging het vijfde lot voor den stam der kinderen van Aser uit, naar hun huisgezinnen.
25.  En hun landpale was Helkath, en Hali, en Beten, en Achsaf,
26.  En Allammelech, en Am-ad, en Mis-al: en zij reikt aan Karmel westwaarts, en aan Sichor-Libnath:
27.  En wendt zich tegen den opgang der zon naar Beth-Dagon, en reikt aan Zebulon, en aan het dal Jiftha-El noordwaarts naar Beth-Emek, en Nehiel, en komt uit totKabul ter linkerhand:
28.  En Ebron, en Rehob, en Hammon, en Kana, tot aan groot Sidon.
29.  En deze landpale wendt zich naar Rama, en tot aan de vaste stad Tyrus: dan keert deze landpale naar Hosa, en haar uitgangen zijn aan de zee, van het landsnoerstrekkende naar Achzib,
30.  En Umma, en Afek, en Rehob: twee en twintig steden en haar dorpen.
31.  Dit is het erfdeel van den stam der kinderen van Aser, naar hun huisgezinnen, deze steden en haar dorpen.
32.  Het zesde lot ging uit voor de kinderen van Nafthali, voor de kinderen van Nafthali, naar hun huisgezinnen.
33.  En hun landpale is van Helef, van Allon tot Zaanannim, en Adami-Nekeb, en Jabneel, tot Lakkum: en haar uitgangen zijn aan de Jordaan.
34.  En deze landpale wendt zich westwaarts naar Asnoth-Thabor, en van daar gaat zij voort naar Hukkok, en zij reikt aan Zebulon tegen het zuiden, en aan Aser reiktzij tegen het westen, en aan Juda aan de Jordaan tegen den opgang der zon.
35.  De vaste steden nu zijn: Ziddim, Zer en Hammath, Rakkath en Cinnereth,
36.  En Adama, en Rama, en Hazor,
37.  En Kedes, en Edrei, en En-Hazor,
38.  En Jiron, en Migdal-El, Horem en Beth-Anath, en Beth-Semes: negentien steden en haar dorpen.
39.  Dit is het erfdeel van den stam der kinderen van Nafthali, naar hun huisgezinnen, de steden en haar dorpen.
40.  Het zevende lot ging uit voor den stam der kinderen van Dan, naar hun huisgezinnen.
41.  En de landpale van hun erfdeel was: Zora, en Esthaol, en Ir-Semes,
42.  En Saalabbin, en Ajalon, en Jithla,
43.  En Elon, en Timnatha, en Ekron,
44.  En Elteke, en Gibbethon, en Baalath,
45.  En Jehud, en Bene-Berak, en Gath-Rimmon,
46.  En Me-Jarkon, en Rakkon, met de landpale tegenover Jafo.
47.  Doch de landpale der kinderen van Dan was hun klein uitgekomen: daarom togen de kinderen van Dan op, en krijgden tegen Lesem, en namen haar in, en sloegenhaar met de scherpte des zwaards, en erfden haar, en woonden daarin: en zij noemden Lesem, Dan, naar den naam van hun vader Dan.
48.  Dit is het erfdeel van de stam der kinderen van Dan, naar hun huisgezinnen, deze steden en haar dorpen.
49.  Toen zij nu geeindigd hadden het land erfelijk te delen, naar zijn landpale, zo gaven de kinderen Israels aan Jozua, den zoon van Nun, een erfdeel in het midden vanhen.
50.  Naar den mond des HEEREN gaven zij hem die stad, welke hij begeerde, Thimnath-Serah, op het gebergte van Efraim: en hij bouwde die stad, en woonde indezelve.
51.  Dit zijn de erfdelen, welke Eleazar, de priester, en Jozua, de zoon van Nun, en de hoofden der vaderen van de stammen, door het lot aan de kinderen Israels erfelijkuitdeelden te Silo, voor het aangezicht des HEEREN, aan de deur van de tent der samenkomst. Aldus maakten zij een einde van het uitdelen des lands. Jozua 20


[vorige hoofdstuk] - [volgende hoofdstuk]

 

Agenda
Boeken
Bijbel
kerk
Levensvragen
Links
Muziek
Nieuws
Overdenkingen
Preken


Kruis | Copyright 2003-2019 Kerken.com | deze pagina toevoegen aan favorieten | Contact | Disclaimer | A A A | Tell A Friend! | Kruis

 
tumblr site counter