Home Inloggen Winkel Contact
 
Zoekbox
     
 
Zoekbox
Topmenu
Topmenu Home Topmenu Winkel Topmenu Links Topmenu Preken Topmenu Kerken Topmenu Overdenkingen Topmenu Agenda Topmenu Contact Topmenu
Topmenu

Entree Afdelingen 1. Algemeen 2. Kennis Bassin 3. Kinderen 4. Meeting People 5. Muziek 6. Pastoraat 7. Winkel Bron toevoegen Beheer Informatie Diversen
Aangepast zoeken
 
Kerken.com \ Afdelingen \ Bijbel

Zoeken in Bijbel online

Hartelijk welkom op onze Bijbel afdeling. U kunt hier u favoriete bijbeltekst vinden door middel van een zoekopdracht of door het doorbladeren van de Bijbel. Ook kunt u uw onderwerp opzoeken in de Heidelbergse Catechismus.

  Bijbel:  
Bijbelboek:   Hoofdstuk:   


Zoekresultaat

Jozua

Hoofdstuk 12 (24 teksten gevonden)


1.  Dit nu zijn de koningen des lands, die de kinderen Israels geslagen hebben, en hun land erfelijk bezaten, aan gene zijde van de Jordaan, tegen den opgang der zon:van de beek Arnon af tot den berg Hermon, en het ganse vlakke veld tegen het oosten:
2.  Sihon, de koning der Amorieten, die te Hesbon woonde: die van Aroer af heerste, welke aan den oever der beek Arnon is, en over het midden der beek en de helftvan Gilead, en tot aan de beek Jabbok, de landpale der kinderen Ammons:
3.  En over het vlakke veld tot aan de zee van Cinneroth tegen het oosten, en tot aan de zee des vlakken velds, de Zoutzee, tegen het oosten, op den weg naarBeth-Jesimoth: en van het zuiden beneden Asdoth-Pisga.
4.  Daartoe de landpale van Og, den koning van Bazan, die van het overblijfsel der reuzen was, wonende te Astharoth en te Edrei.
5.  En heerste over den berg Hermon, en over Salcha, en over geheel Bazan, tot aan de landpale der Gezurieten, en der Maachathieten: en de helft van Gilead, delandpale van Sihon, den koning van Hesbon.
6.  Mozes, de knecht des HEEREN, en de kinderen Israels sloegen hen, en Mozes, de knecht des HEEREN, gaf aan de Rubenieten en aan de Gadieten, en aan denhalven stam van Manasse, dat land tot een erfelijke bezitting.
7.  Dit nu zijn de koningen des lands, die Jozua sloeg, en de kinderen Israels, aan deze zijde van de Jordaan tegen het westen, van Baal-Gad aan, in het dal van denLibanon, en tot aan den kalen berg, die naar Seir opgaat: en Jozua gaf het aan de stammen Israels tot een erfelijke bezitting, naar hun afdelingen.
8.  Wat op het gebergte, en in de laagte, en in het vlakke veld, en in de aflopingen der wateren, en in de woestijn, en tegen het zuiden was: de Hethieten, de Amorieten,en Kanaanieten, de Ferezieten, de Hevieten, en de Jebusieten.
9.  De koning van Jericho, een: de koning van Ai, die ter zijde van Beth-El is, een:
10.  De koning van Jeruzalem, een: de koning van Hebron, een:
11.  De koning van Jarmuth, een: de koning van Lachis, een:
12.  De koning van Eglon, een: de koning Gezer, een:
13.  De koning van Debir, een: de koning van Geder, een:
14.  De koning van Horma, een: de koning van Harad, een:
15.  De koning van Libna, een: de koning van Adullam, een:
16.  De koning van Makkeda, een: de koning van Beth-El, een:
17.  De koning van Tappuah, een: de koning van Hefer, een:
18.  De koning van Afek, een: de koning van Lassaron, een:
19.  De koning van Madon, een: de koning van Hazor, een:
20.  De koning van Simron-Meron, een: de koning van Achsaf, een:
21.  De koning van Taanach, een: de koning van Megiddo, een:
22.  De koning van Kedes, een: de koning van Jokneam, aan den Karmel, een:
23.  De koning van Dor, tot Nafath-Dor, een: de koning der heidenen te Gilgal, een:
24.  De koning van Thirza, een. Al deze koningen zijn een en dertig.


[vorige hoofdstuk] - [volgende hoofdstuk]

 

Agenda
Boeken
Bijbel
kerk
Levensvragen
Links
Muziek
Nieuws
Overdenkingen
Preken


Kruis | Copyright 2003-2019 Kerken.com | deze pagina toevoegen aan favorieten | Contact | Disclaimer | A A A | Tell A Friend! | Kruis

 
tumblr site counter