Home Inloggen Winkel Contact
 
Zoekbox
     
 
Zoekbox
Topmenu
Topmenu Home Topmenu Winkel Topmenu Links Topmenu Preken Topmenu Kerken Topmenu Overdenkingen Topmenu Agenda Topmenu Contact Topmenu
Topmenu

Entree Afdelingen 1. Algemeen 2. Kennis Bassin 3. Kinderen 4. Meeting People 5. Muziek 6. Pastoraat 7. Winkel Bron toevoegen Beheer Informatie Diversen
Aangepast zoeken
 
Kerken.com \ Afdelingen \ Bijbel

Zoeken in Bijbel online

Hartelijk welkom op onze Bijbel afdeling. U kunt hier u favoriete bijbeltekst vinden door middel van een zoekopdracht of door het doorbladeren van de Bijbel. Ook kunt u uw onderwerp opzoeken in de Heidelbergse Catechismus.

  Bijbel:  
Bijbelboek:   Hoofdstuk:   


Zoekresultaat

Hebreeën

Hoofdstuk 12 (29 teksten gevonden)


1.  Daarom dan ook, alzo wij zo groot een wolk der getuigen rondom ons hebben liggende, laat ons afleggen allen last, en de zonde, die ons lichtelijk omringt, en laat onsmet lijdzaamheid lopen de loopbaan, die ons voorgesteld is:
2.  Ziende op den oversten Leidsman en Voleinder des geloofs, Jezus, Dewelke, voor de vreugde, die Hem voorgesteld was, het kruis heeft verdragen, en schandeveracht, en is gezeten aan de rechter hand des troons van God.
3.  Want aanmerkt Dezen, Die zodanig een tegenspreken van de zondaren tegen Zich heeft verdragen, opdat gij niet verflauwt en bezwijkt in uw zielen.
4.  Gij hebt nog tot den bloede toe niet tegengestaan, strijdende tegen de zonde:
5.  En gij hebt vergeten de vermaning, die tot u als tot zonen spreekt: Mijn zoon, acht niet klein de kastijding des Heeren, en bezwijkt niet, als gij van Hem bestraftwordt:
6.  Want dien de Heere liefheeft, kastijdt Hij, en Hij geselt een iegelijken zoon, die Hij aanneemt.
7.  Indien gij de kastijding verdraagt, zo gedraagt Zich God jegens u als zonen: (want wat zoon is er, dien de vader niet kastijdt?)
8.  Maar indien gij zonder kastijding zijt, welke allen deelachtig zijn geworden, zo zijt gij dan bastaarden, en niet zonen.
9.  Voorts, wij hebben de vaders onzes vleses wel tot kastijders gehad, en wij ontzagen hen: zullen wij dan niet veel meer den Vader der geesten onderworpen zijn, enleven?
10.  Want genen hebben ons wel voor een korten tijd, naar dat het hun goed dacht, gekastijd: maar Deze kastijdt ons tot ons nut, opdat wij Zijner heiligheid zoudendeelachtig worden.
11.  En alle kastijding als die tegenwoordig is, schijnt geen zaak van vreugde, maar van droefheid te zijn: doch daarna geeft zij van zich een vreedzame vrucht dergerechtigheid dengenen, die door dezelve geoefend zijn.
12.  Daarom richt weder op de trage handen, en de slappe knieen:
13.  En maakt rechte paden voor uw voeten, opdat hetgeen kreupel is, niet verdraaid worde, maar dat het veelmeer genezen worde.
14.  Jaagt den vrede na met allen, en de heiligmaking, zonder welke niemand den Heere zien zal:
15.  Toeziende, dat niet iemand verachtere van de genade Gods: dat niet enige wortel der bitterheid, opwaarts spruitende, beroerte make en door dezelve velenontreinigd worden.
16.  Dat niet iemand zij een hoereerder, of een onheilige, gelijk Ezau, die om een spijze het recht van zijn eerstgeboorte weggaf.
17.  Want gij weet, dat hij ook daarna, de zegening willende beerven, verworpen werd: want hij vond geen plaats des berouws, hoewel hij dezelve met tranen zocht.
18.  Want gij zijt niet gekomen tot den tastelijken berg, en het brandende vuur, en donkerheid, en duisternis, en onweder,
19.  En tot het geklank der bazuin, en de stem der woorden: welke die ze hoorden, baden, dat het woord tot hen niet meer zou gedaan worden.
20.  (Want zij konden niet dragen, hetgeen er geboden werd: Indien ook een gedierte den berg aanraakt, het zal gestenigd of met een pijl doorschoten worden.
21.  En Mozes, zo vreselijk was het gezicht, zeide: Ik ben gans bevreesd en bevende).
22.  Maar gij zijt gekomen tot den berg Sion, en de stad des levenden Gods, tot het hemelse Jeruzalem, en de vele duizenden der engelen:
23.  Tot de algemene vergadering en de Gemeente der eerstgeborenen, die in de hemelen opgeschreven zijn, en tot God, den Rechter over allen, en de geesten dervolmaakte rechtvaardigen:
24.  En tot den Middelaar des nieuwen testaments, Jezus, en het bloed der besprenging, dat betere dingen spreekt dan Abel.
25.  Ziet toe, dat gij Dien, Die spreekt, niet verwerpt: want indien dezen niet zijn ontvloden, die dengene verwierpen, welke op aarde Goddelijke antwoorden gaf,veelmeer zullen wij niet ontvlieden, zo wij ons van Dien afkeren, Die van de hemelen is:
26.  Wiens stem toen de aarde bewoog: maar nu heeft Hij verkondigd, zeggende: Nog eenmaal zal Ik bewegen niet alleen de aarde, maar ook den hemel.
27.  En dit woord: Nog eenmaal, wijst aan de verandering der bewegelijke dingen, als welke gemaakt waren, opdat blijven zouden de dingen, die niet bewegelijk zijn.
28.  Daarom, alzo wij een onbewegelijk Koninkrijk ontvangen, laat ons de genade vast houden, door dewelke wij welbehagelijk Gode mogen dienen, met eerbied engodvruchtigheid.
29.  Want onze God is een verterend vuur. Hebrë:en 13


[vorige hoofdstuk] - [volgende hoofdstuk]

 

Agenda
Boeken
Bijbel
kerk
Levensvragen
Links
Muziek
Nieuws
Overdenkingen
Preken


Kruis | Copyright 2003-2020 Kerken.com | deze pagina toevoegen aan favorieten | Contact | Disclaimer | A A A | Tell A Friend! | Kruis

 
tumblr site counter