Home Inloggen Winkel Contact
 
Zoekbox
     
 
Zoekbox
Topmenu
Topmenu Home Topmenu Winkel Topmenu Links Topmenu Preken Topmenu Kerken Topmenu Overdenkingen Topmenu Agenda Topmenu Contact Topmenu
Topmenu

Entree Afdelingen 1. Algemeen 2. Kennis Bassin 3. Kinderen 4. Meeting People 5. Muziek 6. Pastoraat 7. Winkel Bron toevoegen Beheer Informatie Diversen
Aangepast zoeken
 
Kerken.com \ Afdelingen \ Bijbel

Zoeken in Bijbel online

Hartelijk welkom op onze Bijbel afdeling. U kunt hier u favoriete bijbeltekst vinden door middel van een zoekopdracht of door het doorbladeren van de Bijbel. Ook kunt u uw onderwerp opzoeken in de Heidelbergse Catechismus.

  Bijbel:  
Bijbelboek:   Hoofdstuk:   


Zoekresultaat

Hebreeën

Hoofdstuk 11 (40 teksten gevonden)


1.  Het geloof nu is een vaste grond der dingen, die men hoopt, en een bewijs der zaken, die men niet ziet.
2.  Want door hetzelve hebben de ouden getuigenis bekomen.
3.  Door het geloof verstaan wij, dat de wereld door het woord Gods is toebereid, alzo dat de dingen, die men ziet, niet geworden zijn uit dingen, die gezien worden.
4.  Door het geloof heeft Abel een meerdere offerande Gode geofferd dan Kain, door hetwelk hij getuigenis bekomen heeft, dat hij rechtvaardig was, alzo God over zijngave getuigenis gaf: en door hetzelve geloof spreekt hij nog, nadat hij gestorven is.
5.  Door het geloof is Enoch weggenomen geweest, opdat hij den dood niet zou zien: en hij werd niet gevonden, daarom dat hem God weggenomen had: want voor zijnwegneming heeft hij getuigenis gehad, dat hij Gode behaagde.
6.  Maar zonder geloof is het onmogelijk Gode te behagen. Want die tot God komt, moet geloven, dat Hij is, en een Beloner is dergenen, die Hem zoeken.
7.  Door het geloof heeft Noach, door Goddelijke aanspraak vermaand zijnde van de dingen, die nog niet gezien werden, en bevreesd geworden zijnde, de ark toebereidtot behoudenis van zijn huisgezin: door welke ark hij de wereld heeft veroordeeld, en is geworden een erfgenaam der rechtvaardigheid, die naar het geloof is.
8.  Door het geloof is Abraham, geroepen zijnde, gehoorzaam geweest, om uit te gaan naar de plaats, die hij tot een erfdeel ontvangen zou: en hij is uitgegaan, nietwetende, waar hij komen zou.
9.  Door het geloof is hij een inwoner geweest in het land der belofte, als in een vreemd land, en heeft in tabernakelen gewoond met Izak en Jakob, diemedeerfgenamen waren derzelfde belofte.
10.  Want hij verwachtte de stad, die fondamenten heeft, welker Kunstenaar en Bouwmeester God is.
11.  Door het geloof heeft ook Sara zelve kracht ontvangen, om zaad te geven, en boven den tijd haars ouderdoms heeft zij gebaard: overmits zij Hem getrouw heeftgeacht, Die het beloofd had.
12.  Daarom zijn ook van een, en dat een verstorvene, zovelen in menigte geboren, als de sterren des hemels, en als het zand, dat aan den oever der zee is, hetwelkontallijk is.
13.  Deze allen zijn in het geloof gestorven, de beloften niet verkregen hebbende, maar hebben dezelve van verre gezien, en geloofd, en omhelsd, en hebben beleden, datzij gasten en vreemdelingen op de aarde waren.
14.  Want die zulke dingen zeggen, betonen klaarlijk, dat zij een vaderland zoeken.
15.  En indien zij aan dat vaderland gedacht hadden, van hetwelk zij uitgegaan waren, zij zouden tijd gehad hebben, om weder te keren:
16.  Maar nu zijn zij begerig naar een beter, dat is, naar het hemelse. Daarom schaamt Zich God hunner niet, om hun God genaamd te worden: want Hij had hun eenstad bereid.
17.  Door het geloof heeft Abraham, als hij verzocht werd, Izak geofferd, en hij, die de beloften ontvangen had, heeft zijn eniggeborene geofferd,
18.  (Tot denwelke gezegd was: In Izak zal u het zaad genoemd worden) overleggende, dat God machtig was, hem ook uit de doden te verwekken:
19.  Waaruit hij hem ook bij gelijkenis wedergekregen heeft.
20.  Door het geloof heeft Izak zijn zonen Jakob en Ezau gezegend aangaande toekomende dingen.
21.  Door het geloof heeft Jakob, stervende, een iegelijk der zonen van Jozef gezegend, en heeft aangebeden, leunende op het opperste van zijn staf.
22.  Door het geloof heeft Jozef, stervende, gemeld van den uitgang der kinderen Israels, en heeft bevel gegeven van zijn gebeente.
23.  Door het geloof werd Mozes, toen hij geboren was, drie maanden lang van zijn ouders verborgen, overmits zij zagen, dat het kindeken schoon was: en zij vreesdenhet gebod des konings niet.
24.  Door het geloof heeft Mozes, nu groot geworden zijnde, geweigerd een zoon van Farao`s dochter genoemd te worden:
25.  Verkiezende liever met het volk van God kwalijk gehandeld te worden, dan voor een tijd de genieting der zonde te hebben:
26.  Achtende de versmaadheid van Christus meerderen rijkdom te zijn, dan de schatten in Egypte: want hij zag op de vergelding des loons.
27.  Door het geloof heeft hij Egypte verlaten, niet vrezende den toorn des konings: want hij hield zich vast, als ziende den Onzienlijke.
28.  Door het geloof heeft hij het pascha uitgericht, en de besprenging des bloeds, opdat de verderver der eerstgeborenen hen niet raken zou.
29.  Door het geloof zijn zij de Rode zee doorgegaan, als door het droge: hetwelk de Egyptenaars, ook verzoekende, zijn verdronken.
30.  Door het geloof zijn de muren van Jericho gevallen, als zij tot zeven dagen toe omringd waren geweest.
31.  Door het geloof is Rachab, de hoer, niet omgekomen met de ongehoorzamen, als zij de verspieders met vrede had ontvangen.
32.  En wat zal ik nog meer zeggen? Want de tijd zal mij ontbreken, zou ik verhalen van Gideon, en Barak, en Samson, en Jeftha, en David, en Samuel, en de profeten:
33.  Welken door het geloof koninkrijken hebben overwonnen, gerechtigheid geoefend, de beloftenissen verkregen, de muilen der leeuwen toegestopt:
34.  De kracht des vuurs hebben uitgeblust, de scherpte des zwaards zijn ontvloden, uit zwakheid krachten hebben gekregen, in den krijg sterk geworden zijn, heirlegersder vreemden op de vlucht hebben gebracht:
35.  De vrouwen hebben hare doden uit de opstanding weder gekregen: en anderen zijn uitgerekt geworden, de aangeboden verlossing niet aannemende, opdat zij eenbetere opstanding verkrijgen zouden.
36.  En anderen hebben bespottingen en geselen geproefd, en ook banden en gevangenis:
37.  Zijn gestenigd geworden, in stukken gezaagd, verzocht, door het zwaard ter dood gebracht: hebben gewandeld in schaapsvellen en in geitenvellen: verlaten,verdrukt, kwalijk gehandeld zijnde:
38.  (Welker de wereld niet waardig was) hebben in woestijnen gedoold, en op bergen, en in spelonken, en in holen der aarde.
39.  En deze allen, hebbende door het geloof getuigenis gehad, hebben de belofte niet verkregen:
40.  Alzo God wat beters over ons voorzien had, opdat zij zonder ons niet zouden volmaakt worden.


[vorige hoofdstuk] - [volgende hoofdstuk]

 

Agenda
Boeken
Bijbel
kerk
Levensvragen
Links
Muziek
Nieuws
Overdenkingen
Preken


Kruis | Copyright 2003-2020 Kerken.com | deze pagina toevoegen aan favorieten | Contact | Disclaimer | A A A | Tell A Friend! | Kruis

 
tumblr site counter