Home Inloggen Winkel Contact
 
Zoekbox
     
 
Zoekbox
Topmenu
Topmenu Home Topmenu Winkel Topmenu Links Topmenu Preken Topmenu Kerken Topmenu Overdenkingen Topmenu Agenda Topmenu Contact Topmenu
Topmenu

Entree Afdelingen 1. Algemeen 2. Kennis Bassin 3. Kinderen 4. Meeting People 5. Muziek 6. Pastoraat 7. Winkel Bron toevoegen Beheer Informatie Diversen
Aangepast zoeken
 
Kerken.com \ Afdelingen \ Bijbel

Zoeken in Bijbel online

Hartelijk welkom op onze Bijbel afdeling. U kunt hier u favoriete bijbeltekst vinden door middel van een zoekopdracht of door het doorbladeren van de Bijbel. Ook kunt u uw onderwerp opzoeken in de Heidelbergse Catechismus.

  Bijbel:  
Bijbelboek:   Hoofdstuk:   


Zoekresultaat

2 Timotheüs

Hoofdstuk 4 (22 teksten gevonden)


1.  Ik betuig dan voor God en den Heere Jezus Christus, Die de levenden en doden oordelen zal in Zijn verschijning en in Zijn Koninkrijk:
2.  Predik het woord: houd aan tijdelijk, ontijdelijk: wederleg, bestraf, vermaan in alle lankmoedigheid en leer.
3.  Want er zal een tijd zijn, wanneer zij de gezonde leer niet zullen verdragen: maar kittelachtig zijnde van gehoor, zullen zij zichzelven leraars opgaderen, naar huneigen begeerlijkheden:
4.  En zullen hun gehoor van de waarheid afwenden, en zullen zich keren tot fabelen.
5.  Maar gij, wees wakker in alles, lijd verdrukkingen: doe het werk van een evangelist, maak, dat men van uw dienst ten volle verzekerd zij.
6.  Want ik word nu tot een drankoffer geofferd, en de tijd mijner ontbinding is aanstaande.
7.  Ik heb den goeden strijd gestreden, ik heb den loop geeindigd, ik heb het geloof behouden:
8.  Voorts is mij weggelegd de kroon der rechtvaardigheid, welke mij de Heere, de rechtvaardige Rechter, in dien dag geven zal: en niet alleen mij, maar ook allen, dieZijn verschijning liefgehad hebben.
9.  Benaarstig u haastelijk tot mij te komen.
10.  Want Demas heeft mij verlaten, hebbende de tegenwoordige wereld liefgekregen, en is naar Thessalonica gereisd: Krescens naar Galatie, Titus naar Dalmatie.
11.  Lukas is alleen met mij. Neem Markus mede, en breng hem met u: want hij is mij zeer nut tot den dienst.
12.  Maar Tychikus heb ik naar Efeze gezonden.
13.  Breng den reismantel mede, dien ik te Troas bij Karpus gelaten heb, als gij komt, en de boeken, inzonderheid de perkamenten.
14.  Alexander, de kopersmid, heeft mij veel kwaads betoond: de Heere vergelde hem naar zijn werken.
15.  Van welken wacht gij u ook, want hij heeft onze woorden zeer tegengestaan.
16.  In mijn eerste verantwoording is niemand bij mij geweest, maar zij hebben mij allen verlaten. Het worde hun niet toegerekend.
17.  Maar de Heere heeft mij bijgestaan, en heeft mij bekrachtigd: opdat men door mij ten volle zou verzekerd zijn van de prediking, en alle heidenen dezelve zoudenhoren. En ik ben uit de muil des leeuws verlost.
18.  En de Heere zal mij verlossen van alle boos werk, en bewaren tot Zijn hemels Koninkrijk: Denwelken zij de heerlijkheid in alle eeuwigheid. Amen.
19.  Groet Priska en Aquila, en het huis van Onesiforus.
20.  Erastus is te Korinthe gebleven: en Trofimus heb ik te Milete krank gelaten.
21.  Benaarstig u, om voor den winter te komen. U groet Eubulus, en Pudens, en Linus, en Klaudia, en al de broeders.
22.  De Heere Jezus Christus zij met uw geest. De genade zij met ulieden. Amen.


[vorige hoofdstuk] - [volgende hoofdstuk]

 

Agenda
Boeken
Bijbel
kerk
Levensvragen
Links
Muziek
Nieuws
Overdenkingen
Preken


Kruis | Copyright 2003-2019 Kerken.com | deze pagina toevoegen aan favorieten | Contact | Disclaimer | A A A | Tell A Friend! | Kruis

 
tumblr site counter