Home Inloggen Winkel Contact
 
Zoekbox
     
 
Zoekbox
Topmenu
Topmenu Home Topmenu Winkel Topmenu Links Topmenu Preken Topmenu Kerken Topmenu Overdenkingen Topmenu Agenda Topmenu Contact Topmenu
Topmenu

Entree Afdelingen 1. Algemeen 2. Kennis Bassin 3. Kinderen 4. Meeting People 5. Muziek 6. Pastoraat 7. Winkel Bron toevoegen Beheer Informatie Diversen
Aangepast zoeken
 
Kerken.com \ Afdelingen \ Bijbel

Zoeken in Bijbel online

Hartelijk welkom op onze Bijbel afdeling. U kunt hier u favoriete bijbeltekst vinden door middel van een zoekopdracht of door het doorbladeren van de Bijbel. Ook kunt u uw onderwerp opzoeken in de Heidelbergse Catechismus.

  Bijbel:  
Bijbelboek:   Hoofdstuk:   


Zoekresultaat

1 Tessalonicensen

Hoofdstuk 5 (28 teksten gevonden)


1.  Maar van de tijden en de gelegenheden, broeders! hebt gij niet van node, dat men u schrijve.
2.  Want gij weet zelven zeer wel, dat de dag des Heeren alzo zal komen, gelijk een dief in de nacht.
3.  Want wanneer zij zullen zeggen: Het is vrede, en zonder gevaar: dan zal een haastig verderf hun overkomen, gelijk de barensnood een bevruchte vrouw: en zijzullen het geenszins ontvlieden:
4.  Maar gij, broeders, gij zijt niet in duisternis, dat u die dag als een dief zou bevangen.
5.  Gij zijt allen kinderen des lichts, en kinderen des daags: wij zijn niet des nachts, noch der duisternis.
6.  Zo laat ons dan niet slapen, gelijk als de anderen, maar laat ons waken, en nuchteren zijn.
7.  Want die slapen, slapen des nachts, en die dronken zijn, zijn des nachts dronken:
8.  Maar wij, die des daags zijn, laat ons nuchteren zijn, aangedaan hebbende het borstwapen des geloofs en der liefde, en tot een helm, de hoop der zaligheid.
9.  Want God heeft ons niet gesteld tot toorn, maar tot verkrijging der zaligheid, door onzen Heere Jezus Christus:
10.  Die voor ons gestorven is, opdat wij, hetzij dat wij waken, hetzij dat wij slapen, te zamen met Hem leven zouden.
11.  Daarom vermaant elkander, en sticht de een den anderen, gelijk gij ook doet.
12.  En wij bidden u, broeders, erkent degenen, die onder u arbeiden, en uw voorstanders zijn in den Heere, en u vermanen:
13.  En acht hen zeer veel in liefde, om huns werks wil. Zijt vreedzaam onder elkander.
14.  En wij bidden u, broeders, vermaant de ongeregelden, vertroost de kleinmoedigen, ondersteunt de zwakken, zijt lankmoedig jegens allen.
15.  Ziet, dat niemand kwaad voor kwaad iemand vergelde: maar jaagt allen tijd het goede na, zo jegens elkander als jegens allen.
16.  Verblijdt u te allen tijd.
17.  Bidt zonder ophouden.
18.  Dankt God in alles: want dit is de wil van God in Christus Jezus over u.
19.  Blust den Geest niet uit.
20.  Veracht de profetieen niet.
21.  Beproeft alle dingen: behoudt het goede.
22.  Onthoudt u van allen schijn des kwaads.
23.  En de God des vredes Zelf heilige u geheel en al: en uw geheel oprechte geest, en ziel, en lichaam worde onberispelijk bewaard in de toekomst van onzen HeereJezus Christus.
24.  Hij, Die u roept, is getrouw, Die het ook doen zal.
25.  Broeders, bidt voor ons.
26.  Groet al de broeders met een heiligen kus.
27.  Ik bezweer ulieden bij den Heere, dat deze zendbrief al den heiligen broederen gelezen worde.
28.  De genade van onzen Heere Jezus Christus zij met ulieden. Amen.


[vorige hoofdstuk] - [volgende hoofdstuk]

 

Agenda
Boeken
Bijbel
kerk
Levensvragen
Links
Muziek
Nieuws
Overdenkingen
Preken


Kruis | Copyright 2003-2019 Kerken.com | deze pagina toevoegen aan favorieten | Contact | Disclaimer | A A A | Tell A Friend! | Kruis

 
tumblr site counter