Home Inloggen Winkel Contact
 
Zoekbox
     
 
Zoekbox
Topmenu
Topmenu Home Topmenu Winkel Topmenu Links Topmenu Preken Topmenu Kerken Topmenu Overdenkingen Topmenu Agenda Topmenu Contact Topmenu
Topmenu

Entree Afdelingen 1. Algemeen 2. Kennis Bassin 3. Kinderen 4. Meeting People 5. Muziek 6. Pastoraat 7. Winkel Bron toevoegen Beheer Informatie Diversen
Aangepast zoeken
 
Kerken.com \ Afdelingen \ Bijbel

Zoeken in Bijbel online

Hartelijk welkom op onze Bijbel afdeling. U kunt hier u favoriete bijbeltekst vinden door middel van een zoekopdracht of door het doorbladeren van de Bijbel. Ook kunt u uw onderwerp opzoeken in de Heidelbergse Catechismus.

  Bijbel:  
Bijbelboek:   Hoofdstuk:   


Zoekresultaat

1 Tessalonicensen

Hoofdstuk 2 (20 teksten gevonden)


1.  Want gij weet zelven, broeders, onzen ingang tot u, dat die niet ijdel is geweest:
2.  Maar, hoewel wij te voren geleden hadden, en ook ons smaadheid aangedaan was, gelijk gij weet, te Filippi, zo hebben wij nochtans vrijmoedigheid gebruikt inonzen God, om het Evangelie van God tot u te spreken in veel strijds.
3.  Want onze vermaning is niet geweest uit verleiding, noch uit onreinigheid, noch met bedrog:
4.  Maar, gelijk wij van God beproefd zijn geweest, dat ons het Evangelie zou toebetrouwd worden, alzo spreken wij, niet als mensen behagende, maar Gode, Die onzeharten beproeft.
5.  Want wij hebben nooit met pluimstrijkende woorden omgegaan, gelijk gij weet, noch met enig bedeksel van gierigheid: God is Getuige!
6.  Noch zoekende eer uit mensen, noch van u, noch van anderen: hoewel wij u tot last konden zijn als Christus apostelen:
7.  Maar wij zijn vriendelijk geweest in het midden van u, gelijk als een voedster haar kinderen koestert:
8.  Alzo wij, tot u zeer genegen zijnde, hebben u gaarne willen mededelen niet alleen het Evangelie van God, maar ook onze eigen zielen, daarom dat gij ons liefgeworden waart.
9.  Want gij gedenkt, broeders, onzen arbeid en moeite: want nacht en dag werkende, opdat wij niemand onder u zouden lastig zijn, hebben wij het Evangelie van Godonder u gepredikt.
10.  Gij zijt getuigen, en God, hoe heilig, en rechtvaardig, en onberispelijk wij u, die gelooft, geweest zijn.
11.  Gelijk gij weet, hoe wij een iegelijk van u, als een vader zijn kinderen, vermaanden en vertroostten,
12.  En betuigden, dat gij zoudt wandelen, waardiglijk Gode, Die u roept tot Zijn Koninkrijk en heerlijkheid.
13.  Daarom danken wij ook God zonder ophouden, dat, als gij het Woord der prediking van God van ons ontvangen hebt, gij dat aangenomen hebt, niet als der mensenwoord, maar (gelijk het waarlijk is) als Gods Woord, dat ook werkt in u, die gelooft.
14.  Want gij, broeders, zijt navolgers geworden der Gemeenten Gods, die in Judea zijn, in Christus Jezus: dewijl ook gij hetzelfde geleden hebt van uw eigenmedeburgers, gelijk als zij van de Joden:
15.  Welke ook gedood hebben den Heere Jezus, en hun eigen profeten: en ons hebben vervolgd, en Gode niet behagen, en alle mensen tegen zijn:
16.  En verhinderen ons te spreken tot de heidenen, dat zij zalig mochten worden: opdat zij te allen tijd hun zonden vervullen zouden. En de toorn is over hen gekomen tothet einde.
17.  Maar wij, broeders, van u beroofd geweest zijnde voor een kleine wijle tijds, naar het aangezicht, niet naar het hart, hebben ons te overvloediger benaarstigd, om uwaangezicht te zien, met grote begeerte.
18.  Daarom hebben wij tot u willen komen (immers ik Paulus) eenmaal en andermaal, maar de satanas heeft ons belet.
19.  Want welke is onze hoop, of blijdschap, of kroon des roems? Zijt gij die ook niet voor onzen Heere Jezus Christus in Zijn toekomst?
20.  Want gij zijt onze heerlijkheid en blijdschap.


[vorige hoofdstuk] - [volgende hoofdstuk]

 

Agenda
Boeken
Bijbel
kerk
Levensvragen
Links
Muziek
Nieuws
Overdenkingen
Preken


Kruis | Copyright 2003-2019 Kerken.com | deze pagina toevoegen aan favorieten | Contact | Disclaimer | A A A | Tell A Friend! | Kruis

 
tumblr site counter