Home Inloggen Winkel Contact
 
Zoekbox
     
 
Zoekbox
Topmenu
Topmenu Home Topmenu Winkel Topmenu Links Topmenu Preken Topmenu Kerken Topmenu Overdenkingen Topmenu Agenda Topmenu Contact Topmenu
Topmenu

Entree Afdelingen 1. Algemeen 2. Kennis Bassin 3. Kinderen 4. Meeting People 5. Muziek 6. Pastoraat 7. Winkel Bron toevoegen Beheer Informatie Diversen
Aangepast zoeken
 
Kerken.com \ Afdelingen \ Bijbel

Zoeken in Bijbel online

Hartelijk welkom op onze Bijbel afdeling. U kunt hier u favoriete bijbeltekst vinden door middel van een zoekopdracht of door het doorbladeren van de Bijbel. Ook kunt u uw onderwerp opzoeken in de Heidelbergse Catechismus.

  Bijbel:  
Bijbelboek:   Hoofdstuk:   


Zoekresultaat

Filippensen

Hoofdstuk 4 (23 teksten gevonden)


1.  Zo dan, mijn geliefde en zeer gewenste broeders, mijn blijdschap en kroon, staat alzo in den Heere, geliefden!
2.  Ik vermaan Euodia, en ik vermaan Syntyche, dat zij eensgezind zijn in den Heere.
3.  En ik bid ook u, gij mijn oprechte metgezel, wees dezen vrouwen behulpzaam, die met mij gestreden hebben in het Evangelie, ook met Clemens, en de andere mijnmedearbeiders, welker namen zijn in het boek des levens.
4.  Verblijdt u in den Heere te allen tijd: wederom zeg ik: Verblijdt u.
5.  Uw bescheidenheid zij allen mensen bekend. De Heere is nabij.
6.  Weest in geen ding bezorgd: maar laat uw begeerten in alles, door bidden en smeken, met dankzegging bekend worden bij God:
7.  En de vrede Gods, die alle verstand te boven gaat, zal uw harten en uw zinnen bewaren in Christus Jezus.
8.  Voorts, broeders, al wat waarachtig is, al wat eerlijk is, al wat rechtvaardig is, al wat rein is, al wat liefelijk is, al wat wel luidt, zo er enige deugd is, en zo er enige lofis, bedenkt datzelve:
9.  Hetgeen gij ook geleerd, en ontvangen, en gehoord, en in mij gezien hebt, doet dat: en de God des vredes zal met u zijn.
10.  En ik ben grotelijks verblijd geweest in den Heere, dat gij nu eenmaal wederom verwakkerd zijt om aan mij te gedenken: waaraan gij ook gedacht hebt, maar gijhebt de gelegenheid niet gehad.
11.  Niet dat ik dit zeg vanwege gebrek: want ik heb geleerd vergenoegd te zijn in hetgeen ik ben.
12.  En ik weet vernederd te worden, ik weet ook overvloed te hebben: alleszins en in alles ben ik onderwezen, beide verzadigd te zijn en honger te lijden, beideovervloed te hebben en gebrek te lijden.
13.  Ik vermag alle dingen door Christus, Die mij kracht geeft.
14.  Nochtans hebt gij wel gedaan, dat gij met mijn verdrukking gemeenschap gehad hebt.
15.  En ook gij, Filippensen, weet, dat in het begin des Evangelies, toen ik van Macedonie vertrokken ben, geen Gemeente mij iets medegedeeld heeft tot rekening vanuitgaaf en ontvangst, dan gij alleen.
16.  Want ook in Thessalonica hebt gij mij eenmaal en andermaal gezonden, tot nooddruft.
17.  Niet dat ik de gave zoek, maar ik zoek de vrucht, die overvloedig is tot uw rekening.
18.  Maar ik heb alles ontvangen, en ik heb overvloed: ik ben vervuld geworden, als ik van Epafroditus ontvangen heb, dat van u gezonden was, als een welriekendereuk, een aangename offerande, Gode welbehagelijk.
19.  Doch mijn God zal naar Zijn rijkdom vervullen al uw nooddruft, in heerlijkheid, door Christus Jezus.
20.  Onzen God nu en Vader zij de heerlijkheid in alle eeuwigheid. Amen.
21.  Groet alle heiligen in Christus Jezus: U groeten de broeders, die met mij zijn.
22.  Al de heiligen groeten u, en meest die van het huis des keizers zijn.
23.  De genade van onzen Heere Jezus Christus zij met u allen. Amen.


[vorige hoofdstuk] - [volgende hoofdstuk]

 

Agenda
Boeken
Bijbel
kerk
Levensvragen
Links
Muziek
Nieuws
Overdenkingen
Preken


Kruis | Copyright 2003-2019 Kerken.com | deze pagina toevoegen aan favorieten | Contact | Disclaimer | A A A | Tell A Friend! | Kruis

 
tumblr site counter