Home Inloggen Winkel Contact
 
Zoekbox
     
 
Zoekbox
Topmenu
Topmenu Home Topmenu Winkel Topmenu Links Topmenu Preken Topmenu Kerken Topmenu Overdenkingen Topmenu Agenda Topmenu Contact Topmenu
Topmenu

Entree Afdelingen 1. Algemeen 2. Kennis Bassin 3. Kinderen 4. Meeting People 5. Muziek 6. Pastoraat 7. Winkel Bron toevoegen Beheer Informatie Diversen
Aangepast zoeken
 
Kerken.com \ Afdelingen \ Bijbel

Zoeken in Bijbel online

Hartelijk welkom op onze Bijbel afdeling. U kunt hier u favoriete bijbeltekst vinden door middel van een zoekopdracht of door het doorbladeren van de Bijbel. Ook kunt u uw onderwerp opzoeken in de Heidelbergse Catechismus.

  Bijbel:  
Bijbelboek:   Hoofdstuk:   


Zoekresultaat

Filippensen

Hoofdstuk 1 (29 teksten gevonden)


1.  Paulus en Timotheus, dienstknechten van Jezus Christus, al den heiligen in Christus Jezus, die te Filippi zijn, met de opzieners en diakenen:
2.  Genade zij u en vrede van God, onzen Vader, en den Heere Jezus Christus.
3.  Ik dank mijn God, zo dikwijls als ik uwer gedenk.
4.  (Te allen tijd in al mijn gebed voor u allen met blijdschap het gebed doende)
5.  Over uw gemeenschap aan het Evangelie, van den eersten dag af tot nu toe:
6.  Vertrouwende ditzelve, dat Hij, Die in u een goed werk begonnen heeft, dat voleindigen zal tot op den dag van Jezus Christus:
7.  Gelijk het bij mij recht is, dat ik van u allen dit gevoel, omdat ik in mijn hart houde, dat gij, beide in mijn banden, en in mijn verantwoording en bevestiging van hetEvangelie, gij allen, zeg ik, mijner genade mede deelachtig zijt.
8.  Want God is mijn Getuige, hoezeer ik begerig ben naar u allen, met innerlijke bewegingen van Jezus Christus.
9.  En dit bid ik God, dat uw liefde nog meer en meer overvloedig worde in erkentenis en alle gevoelen:
10.  Opdat gij beproeft de dingen, die daarvan verschillen, opdat gij oprecht zijt, en zonder aanstoot te geven, tot den dag van Christus:
11.  Vervuld met vruchten der gerechtigheid, die door Jezus Christus zijn tot heerlijkheid en prijs van God.
12.  En ik wil, dat gij weet, broeders, dat hetgeen aan mij is geschied, meer tot bevordering van het Evangelie gekomen is:
13.  Alzo dat mijn banden in Christus openbaar geworden zijn in het ganse rechthuis, en aan alle anderen:
14.  En dat het meerder deel der broederen in den Heere, door mijn banden vertrouwen gekregen hebbende, overvloediger het Woord onbevreesd durven spreken.
15.  Sommigen prediken ook wel Christus door nijd en twist, maar sommigen ook door goedwilligheid.
16.  Genen verkondigen wel Christus uit twisting, niet zuiver, menende aan mijn banden verdrukking toe te brengen:
17.  Doch dezen uit liefde, dewijl zij weten, dat ik tot verantwoording van het Evangelie gezet ben.
18.  Wat dan? Nochtans wordt Christus op allerlei wijze, hetzij onder een deksel, hetzij in der waarheid, verkondigd: en daarin verblijd ik mij, ja, ik zal mij ook verblijden.
19.  Want ik weet, dat dit mij ter zaligheid gedijen zal, door uw gebed en toebrenging des Geestes van Jezus Christus.
20.  Volgens mijn ernstige verwachting en hoop, dat ik in geen zaak zal beschaamd worden: maar dat in alle vrijmoedigheid, gelijk te allen tijd, alzo ook nu, Christus zalgroot gemaakt worden in mijn lichaam, hetzij door het leven, hetzij door den dood.
21.  Want het leven is mij Christus, en het sterven is mij gewin.
22.  Maar of te leven in het vlees, hetzelve mij oorbaar zij, en wat ik verkiezen zal, weet ik niet.
23.  Want ik word van deze twee gedrongen, hebbende begeerte, om ontbonden te worden en met Christus te zijn: want dat is zeer verre het beste.
24.  Maar in het vlees te blijven, is nodiger om uwentwil.
25.  En dit vertrouw en weet ik, dat ik zal blijven, en met u allen zal verblijven tot uw bevordering en blijdschap des geloofs:
26.  Opdat uw roem in Christus Jezus overvloedig zij aan mij, door mijn tegenwoordigheid wederom bij u.
27.  Alleenlijk wandelt waardiglijk het Evangelie van Christus, opdat, hetzij ik kom en u zie, hetzij ik afwezig ben, ik van uw zaken moge horen, dat gij staat in een geest,met een gemoed gezamenlijk strijdende door het geloof des Evangelies:
28.  En dat gij in geen ding verschrikt wordt van degenen, die tegenstaan: hetwelk hun wel een bewijs is des verderfs, maar u der zaligheid, en dat van God.
29.  Want u is uit genade gegeven in de zaak van Christus, niet alleen in Hem te geloven, maar ook voor Hem te lijden:


[vorige hoofdstuk] - [volgende hoofdstuk]

 

Agenda
Boeken
Bijbel
kerk
Levensvragen
Links
Muziek
Nieuws
Overdenkingen
Preken


Kruis | Copyright 2003-2019 Kerken.com | deze pagina toevoegen aan favorieten | Contact | Disclaimer | A A A | Tell A Friend! | Kruis

 
tumblr site counter