Home Inloggen Winkel Contact
 
Zoekbox
     
 
Zoekbox
Topmenu
Topmenu Home Topmenu Winkel Topmenu Links Topmenu Preken Topmenu Kerken Topmenu Overdenkingen Topmenu Agenda Topmenu Contact Topmenu
Topmenu

Entree Afdelingen 1. Algemeen 2. Kennis Bassin 3. Kinderen 4. Meeting People 5. Muziek 6. Pastoraat 7. Winkel Bron toevoegen Beheer Informatie Diversen
Aangepast zoeken
 
Kerken.com \ Afdelingen \ Bijbel

Zoeken in Bijbel online

Hartelijk welkom op onze Bijbel afdeling. U kunt hier u favoriete bijbeltekst vinden door middel van een zoekopdracht of door het doorbladeren van de Bijbel. Ook kunt u uw onderwerp opzoeken in de Heidelbergse Catechismus.

  Bijbel:  
Bijbelboek:   Hoofdstuk:   


Zoekresultaat

2 Korinthiërs

Hoofdstuk 12 (21 teksten gevonden)


1.  Te roemen is mij waarlijk niet oorbaar: want ik zal komen tot gezichten en openbaringen des Heeren.
2.  Ik ken een mens in Christus, voor veertien jaren (of het geschied zij in het lichaam, weet ik niet, of buiten het lichaam, weet ik niet, God weet het), dat de zodanigeopgetrokken is geweest tot in den derden hemel:
3.  En ik ken een zodanig mens (of het in het lichaam, of buiten het lichaam geschied zij, weet ik niet, God weet het),
4.  Dat hij opgetrokken is geweest in het paradijs, en gehoord heeft onuitsprekelijke woorden, die het een mens niet geoorloofd is te spreken.
5.  Van den zodanige zal ik roemen, doch van mijzelven zal ik niet roemen, dan in mijn zwakheden.
6.  Want zo ik roemen wil, ik zal niet onwijs zijn, want ik zal de waarheid zeggen: maar ik houde daarvan af, opdat niemand van mij denke boven hetgeen hij ziet, dat ikben, of dat hij uit mij hoort.
7.  En opdat ik mij door de uitnemendheid der openbaringen niet zou verheffen, zo is mij gegeven een scherpe doorn in het vlees, namelijk een engel des satans, dat hijmij met vuisten slaan zou, opdat ik mij niet zou verheffen.
8.  Hierover heb ik den Heere driemaal gebeden, opdat hij van mij zou wijken.
9.  En Hij heeft tot mij gezegd: Mijn genade is u genoeg: want Mijn kracht wordt in zwakheid volbracht. Zo zal ik dan veel liever roemen in mijn zwakheden, opdat dekracht van Christus in mij wone.
10.  Daarom heb ik een welbehagen in zwakheden, in smaadheden, in noden, in vervolgingen, in benauwdheden, om Christus wil: want als ik zwak ben, dan ben ikmachtig.
11.  Ik ben roemende onwijs geworden: gij hebt mij genoodzaakt, want ik behoorde van u geprezen te zijn: want ik ben in geen ding minder geweest dan de uitnemendsteapostelen, hoewel ik niets ben.
12.  De merktekenen van een apostel zijn onder u betoond in alle lijdzaamheid, met tekenen, en wonderen, en krachten.
13.  Want wat is er, waarin gij minder geweest zijt dan de andere Gemeenten, anders, dan dat ikzelf u niet lastig ben geweest? Vergeeft mij dit ongelijk.
14.  Ziet, ik ben ten derden male gereed, om tot u te komen, en zal u niet lastig zijn: want ik zoek niet het uwe, maar u: want de kinderen moeten niet schattenvergaderen voor de ouders, maar de ouders voor de kinderen.
15.  En ik zal zeer gaarne de kosten doen, en voor uw zielen ten koste gegeven worden: hoewel ik, u overvloediger beminnende, weiniger bemind worde.
16.  Doch het zij zo, ik heb u niet bezwaard: maar alzo ik listig was, heb ik u met bedrog gevangen.
17.  Heb ik door iemand dergenen, die ik tot u gezonden heb, van u mijn voordeel gezocht?
18.  Ik heb Titus gebeden, en den broeder medegezonden: heeft ook Titus van u zijn voordeel gezocht? Hebben wij niet in denzelfden geest gewandeld? Hebben wij nietgewandeld in dezelfde voetstappen?
19.  Meent gij wederom, dat wij ons bij u verontschuldigen? Wij spreken in de tegenwoordigheid van God in Christus: en dit alles, geliefden, tot uw stichting.
20.  Want ik vrees, dat als ik gekomen zal zijn, ik u niet enigszins zal vinden zodanigen als ik wil, en dat ik van u zal gevonden worden zodanig als gij niet wilt: dat er nietenigszins zijn twisten, nijdigheden, toorn, gekijf, achterklap, oorblazingen, opgeblazenheden, beroerten:
21.  Opdat wederom, als ik zal gekomen zijn, mijn God mij niet vernedere bij u, en ik rouw hebbe over velen, die te voren gezondigd hebben, en die zich niet bekeerdzullen hebben van de onreinigheid, en hoererij, en ontuchtigheid, die zij gedaan hebben.


[vorige hoofdstuk] - [volgende hoofdstuk]

 

Agenda
Boeken
Bijbel
kerk
Levensvragen
Links
Muziek
Nieuws
Overdenkingen
Preken


Kruis | Copyright 2003-2019 Kerken.com | deze pagina toevoegen aan favorieten | Contact | Disclaimer | A A A | Tell A Friend! | Kruis

 
tumblr site counter