Home Inloggen Winkel Contact
 
Zoekbox
     
 
Zoekbox
Topmenu
Topmenu Home Topmenu Winkel Topmenu Links Topmenu Preken Topmenu Kerken Topmenu Overdenkingen Topmenu Agenda Topmenu Contact Topmenu
Topmenu

Entree Afdelingen 1. Algemeen 2. Kennis Bassin 3. Kinderen 4. Meeting People 5. Muziek 6. Pastoraat 7. Winkel Bron toevoegen Beheer Informatie Diversen
Aangepast zoeken
 
Kerken.com \ Afdelingen \ Bijbel

Zoeken in Bijbel online

Hartelijk welkom op onze Bijbel afdeling. U kunt hier u favoriete bijbeltekst vinden door middel van een zoekopdracht of door het doorbladeren van de Bijbel. Ook kunt u uw onderwerp opzoeken in de Heidelbergse Catechismus.

  Bijbel:  
Bijbelboek:   Hoofdstuk:   


Zoekresultaat

1 Korinthiërs

Hoofdstuk 9 (27 teksten gevonden)


1.  Ben ik niet een apostel? Ben ik niet vrij? Heb ik niet Jezus Christus, onzen Heere, gezien? Zijt gijlieden niet mijn werk in den Heere?
2.  Zo ik anderen geen apostel ben, nochtans ben ik het ulieden: want het zegel mijns apostelschaps zijt gijlieden in den Heere.
3.  Mijn verantwoording aan degenen, die onderzoek over mij doen, is deze.
4.  Hebben wij niet macht, om te eten en te drinken?
5.  Hebben wij niet macht, om een vrouw, een zuster zijnde, met ons om te leiden, gelijk ook de andere apostelen, en de broeders des Heeren, en Cefas?
6.  Of hebben alleen ik en Barnabas geen macht van niet te werken?
7.  Wie dient ooit in den krijg op eigen bezoldiging? Wie plant een wijngaard, en eet niet van zijn vrucht? Of wie weidt een kudde, en eet niet van de melk der kudde?
8.  Spreek ik dit naar den mens, of zegt ook de wet hetzelfde niet?
9.  Want in de wet van Mozes is geschreven: Gij zult een dorsenden os niet muilbanden. Zorgt ook God voor de ossen?
10.  Of zegt Hij dat ganselijk om onzentwil? Want om onzentwil is dat geschreven: overmits die ploegt, op hoop moet ploegen, en die op hoop dorst, moet zijn hoopdeelachtig worden.
11.  Indien wij ulieden het geestelijke gezaaid hebben, is het een grote zaak, zo wij het uwe, dat lichamelijk is, maaien?
12.  Indien anderen deze macht over u deelachtig zijn, waarom niet veel meer wij? Doch wij hebben deze macht niet gebruikt, maar wij verdragen het al, opdat wij nietenige verhindering geven aan het Evangelie van Christus.
13.  Weet gij niet, dat degenen, die de heilige dingen bedienen, van het heilige eten? en die steeds bij het altaar zijn, met het altaar delen?
14.  Alzo heeft ook de Heere geordineerd dengenen, die het Evangelie verkondigen, dat zij van het Evangelie leven.
15.  Maar ik heb geen van deze dingen gebruikt. En ik heb dit niet geschreven, opdat het alzo aan mij geschieden zou: want het ware mij beter te sterven, dan datiemand dezen mijn roem zou ijdel maken.
16.  Want indien ik het Evangelie verkondige, het is mij geen roem: want de nood is mij opgelegd. En wee mij, indien ik het Evangelie niet verkondig!
17.  Want indien ik dat gewillig doe, zo heb ik loon, maar indien onwillig, de uitdeling is mij evenwel toebetrouwd.
18.  Wat loon heb ik dan? Namelijk dat ik, het Evangelie verkondigende, het Evangelie van Christus kosteloos stelle, om mijn macht in het Evangelie niet te misbruiken.
19.  Want daar ik van allen vrij was, heb ik mijzelven allen dienstbaar gemaakt, opdat ik er meer zou winnen.
20.  En ik ben den Joden geworden als een Jood, opdat ik de Joden winnen zou: dengenen, die onder de wet zijn, ben ik geworden als onder de wet zijnde, opdat ikdegenen, die onder de wet zijn, winnen zou.
21.  Degenen, die zonder de wet zijn, ben ik geworden als zonder de wet zijnde (Gode nochtans zijnde niet zonder de wet, maar voor Christus onder de wet), opdat ikdegenen, die zonder de wet zijn, winnen zou.
22.  Ik ben den zwakken geworden als een zwakke, opdat ik de zwakken winnen zou: allen ben ik alles geworden, opdat ik immers enigen behouden zou.
23.  En dit doe ik om des Evangelies wil, opdat ik hetzelve mede deelachtig zou worden.
24.  Weet gijlieden niet, dat die in de loopbaan lopen, allen wel lopen, maar dat een den prijs ontvangt? Loopt alzo, dat gij dien moogt verkrijgen.
25.  En een iegelijk, die om prijs strijdt, onthoudt zich in alles. Dezen dan doen wel dit, opdat zij een verderfelijke kroon zouden ontvangen, maar wij een onverderfelijke.
26.  Ik loop dan alzo, niet als op het onzekere: ik kamp alzo, niet als de lucht slaande:
27.  Maar ik bedwing mijn lichaam, en breng het tot dienstbaarheid, opdat ik niet enigszins, daar ik anderen gepredikt heb, zelf verwerpelijk worde. 1 Korinthië:rs 10


[vorige hoofdstuk] - [volgende hoofdstuk]

 

Agenda
Boeken
Bijbel
kerk
Levensvragen
Links
Muziek
Nieuws
Overdenkingen
Preken


Kruis | Copyright 2003-2019 Kerken.com | deze pagina toevoegen aan favorieten | Contact | Disclaimer | A A A | Tell A Friend! | Kruis

 
tumblr site counter