Home Inloggen Winkel Contact
 
Zoekbox
     
 
Zoekbox
Topmenu
Topmenu Home Topmenu Winkel Topmenu Links Topmenu Preken Topmenu Kerken Topmenu Overdenkingen Topmenu Agenda Topmenu Contact Topmenu
Topmenu

Entree Afdelingen 1. Algemeen 2. Kennis Bassin 3. Kinderen 4. Meeting People 5. Muziek 6. Pastoraat 7. Winkel Bron toevoegen Beheer Informatie Diversen
Aangepast zoeken
 
Kerken.com \ Afdelingen \ Bijbel

Zoeken in Bijbel online

Hartelijk welkom op onze Bijbel afdeling. U kunt hier u favoriete bijbeltekst vinden door middel van een zoekopdracht of door het doorbladeren van de Bijbel. Ook kunt u uw onderwerp opzoeken in de Heidelbergse Catechismus.

  Bijbel:  
Bijbelboek:   Hoofdstuk:   


Zoekresultaat

1 Korinthiërs

Hoofdstuk 10 (33 teksten gevonden)


1.  En ik wil niet, broeders, dat gij onwetende zijt, dat onze vaders allen onder de wolk waren, en allen door de zee doorgegaan zijn:
2.  En allen in Mozes gedoopt zijn in de wolk en in de zee:
3.  En allen dezelfde geestelijke spijs gegeten hebben:
4.  En allen denzelfden geestelijken drank gedronken hebben: want zij dronken uit de geestelijke steenrots, die volgde: en de steenrots was Christus.
5.  Maar in het meerder deel van hen heeft God geen welgevallen gehad: want zij zijn in de woestijn ter nedergeslagen.
6.  En deze dingen zijn geschied ons tot voorbeelden, opdat wij geen lust tot het kwaad zouden hebben, gelijkerwijs als zij lust gehad hebben.
7.  En wordt geen afgodendienaars, gelijkerwijs als sommigen van hen, gelijk geschreven staat: Het volk zat neder om te eten, en om te drinken, en zij stonden op om tespelen.
8.  En laat ons niet hoereren, gelijk sommigen van hen gehoereerd hebben, en er vielen op een dag drie en twintig duizend.
9.  En laat ons Christus niet verzoeken, gelijk ook sommigen van hen verzocht hebben, en werden van de slagen vernield.
10.  En murmureert niet, gelijk ook sommigen van hen gemurmureerd hebben, en werden vernield van den verderver.
11.  En deze dingen alle zijn hunlieden overkomen tot voorbeelden: en zijn beschreven tot waarschuwing van ons, op dewelke de einden der eeuwen gekomen zijn.
12.  Zo dan, die meent te staan, zie toe, dat hij niet valle.
13.  Ulieden heeft geen verzoeking bevangen dan menselijke: doch God is getrouw, Die u niet zal laten verzocht worden boven hetgeen gij vermoogt: maar Hij zal metde verzoeking ook de uitkomst geven, opdat gij ze kunt verdragen.
14.  Daarom, mijn geliefden, vliedt van den afgodendienst.
15.  Als tot verstandigen spreek ik: oordeelt gij, hetgeen ik zeg.
16.  De drinkbeker der dankzegging, dien wij dankzeggende zegenen, is die niet een gemeenschap des bloeds van Christus? Het brood, dat wij breken, is dat niet eengemeenschap des lichaams van Christus?
17.  Want een brood is het, zo zijn wij velen een lichaam, dewijl wij allen eens broods deelachtig zijn.
18.  Ziet Israel, dat naar het vlees is: hebben niet degenen, die de offeranden eten, gemeenschap met het altaar?
19.  Wat zeg ik dan? Dat een afgod iets is, of dat het afgodenoffer iets is?
20.  Ja, ik zeg, dat hetgeen de heidenen offeren, zij den duivelen offeren, en niet Gode: en ik wil niet, dat gij met de duivelen gemeenschap hebt.
21.  Gij kunt den drinkbeker des Heeren niet drinken, en den drinkbeker der duivelen: gij kunt niet deelachtig zijn aan de tafel des Heeren, en aan de tafel der duivelen.
22.  Of tergen wij den Heere? Zijn wij sterker dan Hij?
23.  Alle dingen zijn mij geoorloofd, maar alle dingen zijn niet oorbaar: alle dingen zijn mij geoorloofd, maar alle dingen stichten niet.
24.  Niemand zoeke dat zijns zelfs is: maar een iegelijk zoeke dat des anderen is.
25.  Eet al wat in het vleeshuis verkocht wordt, niets ondervragende, om des gewetens wil:
26.  Want de aarde is des Heeren, en de volheid derzelve.
27.  En indien u iemand van de ongelovigen noodt, en gij daar gaan wilt, eet al wat ulieden voorgesteld wordt, niets ondervragende, om des gewetens wil.
28.  Maar zo iemand tot ulieden zegt: Dat is afgodenoffer: eet het niet, om desgenen wil, die u dat te kennen gegeven heeft, en om des gewetens wil. Want de aarde isdes Heeren, en de volheid derzelve.
29.  Doch ik zeg: om het geweten, niet van uzelven, maar des anderen: want waarom wordt mijn vrijheid geoordeeld van een ander geweten?
30.  En indien ik door genade der spijze deelachtig ben, waarom word ik gelasterd over hetgeen, waarvoor ik dankzeg?
31.  Hetzij dan dat gijlieden eet, hetzij dat gij drinkt, hetzij dat gij iets anders doet, doet het al ter ere Gods.
32.  Weest zonder aanstoot te geven, en den Joden, en den Grieken, en der Gemeente Gods.
33.  Gelijkerwijs ik ook in alles allen behaag, niet zoekende mijn eigen voordeel, maar het voordeel van velen, opdat zij mochten behouden worden.


[vorige hoofdstuk] - [volgende hoofdstuk]

 

Agenda
Boeken
Bijbel
kerk
Levensvragen
Links
Muziek
Nieuws
Overdenkingen
Preken


Kruis | Copyright 2003-2020 Kerken.com | deze pagina toevoegen aan favorieten | Contact | Disclaimer | A A A | Tell A Friend! | Kruis

 
tumblr site counter