Home Inloggen Winkel Contact
 
Zoekbox
     
 
Zoekbox
Topmenu
Topmenu Home Topmenu Winkel Topmenu Links Topmenu Preken Topmenu Kerken Topmenu Overdenkingen Topmenu Agenda Topmenu Contact Topmenu
Topmenu

Entree Afdelingen 1. Algemeen 2. Kennis Bassin 3. Kinderen 4. Meeting People 5. Muziek 6. Pastoraat 7. Winkel Bron toevoegen Beheer Informatie Diversen
Aangepast zoeken
 
Kerken.com \ Afdelingen \ Bijbel

Zoeken in Bijbel online

Hartelijk welkom op onze Bijbel afdeling. U kunt hier u favoriete bijbeltekst vinden door middel van een zoekopdracht of door het doorbladeren van de Bijbel. Ook kunt u uw onderwerp opzoeken in de Heidelbergse Catechismus.

  Bijbel:  
Bijbelboek:   Hoofdstuk:   


Zoekresultaat

Handelingen

Hoofdstuk 23 (35 teksten gevonden)


1.  En Paulus, de ogen op den raad houdende, zeide: Mannen broeders! ik heb met alle goed geweten voor God gewandeld tot op dezen dag.
2.  Maar de hogepriester Ananias beval dengenen, die bij hem stonden, dat zij hem op den mond zouden slaan.
3.  Toen zeide Paulus tot hem: God zal u slaan, gij gewitte wand! Zit gij ook om mij te oordelen naar de wet, en beveelt gij, tegen de wet, dat men mij zal slaan?
4.  En die daarbij stonden, zeiden: Scheldt gij den hogepriester Gods?
5.  En Paulus zeide: Ik wist niet, broeders! dat het de hogepriester was: want er is geschreven: Den overste uws volks zult gij niet vloeken.
6.  En Paulus wetende dat het ene deel was van de Sadduceen, en het andere van de Farizeen, riep in den raad: Mannen broeders, ik ben een Farizeer, eensFarizeers zoon: ik word over de hoop en opstanding der doden geoordeeld.
7.  En als hij dit gesproken had, ontstond er tweedracht tussen de Farizeen en de Sadduceen, en de menigte werd verdeeld.
8.  Want de Sadduceen zeggen, dat er geen opstanding is, noch engel, noch geest, maar de Farizeen belijden het beide.
9.  En er geschiedde een groot geroep: en de Schriftgeleerden van de zijde der Farizeen stonden op, en streden, zeggende: Wij vinden geen kwaad in dezen mens:en indien een geest tot hem gesproken heeft, of een engel, laat ons tegen God niet strijden.
10.  En als er grote tweedracht ontstaan was, de overste, vrezende, dat Paulus van hen verscheurd mocht worden, gebood, dat het krijgsvolk zou afkomen, en hemuit het midden van hen wegrukken, en in de legerplaats brengen.
11.  En den volgenden nacht stond de Heere bij hem, en zeide: Heb goeden moed, Paulus, want gelijk gij te Jeruzalem van Mij betuigd hebt alzo moet gij ook teRome getuigen.
12.  En als het dag geworden was, maakten sommigen van de Joden een samenrotting, en vervloekten zichzelven, zeggende, dat zij noch eten noch drinken zouden,totdat zij Paulus zouden gedood hebben.
13.  En zij waren meer dan veertig, die dezen eed te zamen gedaan hadden:
14.  Dewelke gingen tot de overpriesters en de ouderlingen, en zeiden: Wij hebben ons zelven met vervloeking vervloekt, niets te zullen nuttigen, totdat wij Pauluszullen gedood hebben.
15.  Gij dan nu, laat den overste weten met den raad, dat hij hem morgen tot u afbrenge, alsof gij nadere kennis zoudt nemen van zijn zaken: en wij zijn bereid hemom te brengen, eer hij bij u komt.
16.  En als de zoon van Paulus zuster deze lage gehoord had, kwam hij daar, en ging in de legerplaats, en boodschapte het Paulus.
17.  En Paulus riep tot zich een van de hoofdmannen over honderd, en zeide: Leid dezen jongeling heen tot den overste: want hij heeft hem wat te boodschappen.
18.  Deze dan nam hem en bracht hem tot den overste, en zeide: Paulus, de gevangene, heeft mij tot zich geroepen, en begeerd, dat ik dezen jongeling tot u zoubrengen, die u wat heeft te zeggen.
19.  De overste nu nam hem bij de hand, en bezijden gegaan zijnde, vraagde hij: Wat is het dat gij mij hebt te boodschappen?
20.  En hij zeide: De Joden zijn overeengekomen, om van u te begeren, dat gij Paulus morgen in den raad zoudt afbrengen, alsof zij iets van hem nader zoudenonderzoeken.
21.  Doch geloof hen niet: want meer dan veertig mannen uit hen leggen hem lagen, welke zichzelven met een vervloeking verbonden hebben noch te eten noch tedrinken, totdat zij hem zullen omgebracht hebben: en zij zijn nu gereed, verwachtende de toezegging van u.
22.  De overste dan liet den jongeling gaan, hem gebiedende: Zeg niemand voort, dat gij mij zulks geopenbaard hebt.
23.  En zekere twee van de hoofdmannen over honderd tot zich geroepen hebbende, zeide hij: Maakt tweehonderd krijgsknechten gereed, opdat zij naar Cesareatrekken, en zeventig ruiters, en tweehonderd schutters, tegen de derde ure des nachts:
24.  En laat ze zadel beesten bestellen, opdat zij Paulus daarop zetten, en behouden overbrengen tot den stadhouder Felix.
25.  En hij schreef een brief, hebbende dezen inhoud:
26.  Claudius Lysias aan den machtigsten stadhouder Felix groetenis.
27.  Alzo deze man van de Joden gegrepen was, en van hen omgebracht zou geworden zijn, ben ik daarover gekomen met het krijgsvolk, en heb hem hunontnomen, bericht zijnde, dat hij een Romein is.
28.  En willende de zaak weten, waarover zij hem beschuldigden, bracht ik hem af in hun raad:
29.  Welken ik bevond beschuldigd te worden over vragen hunner wet: maar geen beschuldiging tegen hem te zijn, die den dood of banden waardig is.
30.  En als mij te kennen gegeven was, dat van de Joden een lage tegen deze man gelegd zou worden, zo heb ik hem terstond aan u gezonden: gebiedende ook denbeschuldigers voor u te zeggen, hetgeen zij tegen hem hadden. Vaarwel.
31.  De krijgsknechten dan, gelijk hun bevolen was, namen Paulus, en brachten hem des nachts tot Antipatris.
32.  En des anderen daags, latende de ruiters met hem trekken, keerden zij wederom naar de legerplaats.
33.  Dewelken als zij te Cesarea gekomen waren, en den brief den stadhouder overgeleverd hadden, hebben zij ook Paulus voor hem gesteld.
34.  En de stadhouder, den brief gelezen hebbende, vraagde, uit wat provincie hij was: en verstaande, dat hij van Cilicie was,
35.  Zeide hij: Ik zal u horen, als ook uw beschuldigers hier zullen gekomen zijn. En hij beval, dat hij in het rechthuis van Herodes zou bewaard worden. Handelingen 24


[vorige hoofdstuk] - [volgende hoofdstuk]

 

Agenda
Boeken
Bijbel
kerk
Levensvragen
Links
Muziek
Nieuws
Overdenkingen
Preken


Kruis | Copyright 2003-2019 Kerken.com | deze pagina toevoegen aan favorieten | Contact | Disclaimer | A A A | Tell A Friend! | Kruis

 
tumblr site counter