Home Inloggen Winkel Contact
 
Zoekbox
     
 
Zoekbox
Topmenu
Topmenu Home Topmenu Winkel Topmenu Links Topmenu Preken Topmenu Kerken Topmenu Overdenkingen Topmenu Agenda Topmenu Contact Topmenu
Topmenu

Entree Afdelingen 1. Algemeen 2. Kennis Bassin 3. Kinderen 4. Meeting People 5. Muziek 6. Pastoraat 7. Winkel Bron toevoegen Beheer Informatie Diversen
Aangepast zoeken
 
Kerken.com \ Afdelingen \ Bijbel

Zoeken in Bijbel online

Hartelijk welkom op onze Bijbel afdeling. U kunt hier u favoriete bijbeltekst vinden door middel van een zoekopdracht of door het doorbladeren van de Bijbel. Ook kunt u uw onderwerp opzoeken in de Heidelbergse Catechismus.

  Bijbel:  
Bijbelboek:   Hoofdstuk:   


Zoekresultaat

Handelingen

Hoofdstuk 17 (34 teksten gevonden)


1.  En door Amfipolis en Apollonia hun weg genomen hebbende, kwamen zij te Thessalonica, alwaar een synagoge der Joden was.
2.  En Paulus, gelijk hij gewoon was, ging tot hen in, en drie sabbatten lang handelde hij met hen uit de Schriften,
3.  Dezelve openende, en voor ogen stellende, dat de Christus moest lijden en opstaan uit de doden, en dat deze Jezus is de Christus, Dien ik, zeide hij, uliedenverkondige.
4.  En sommigen uit hen geloofden, en werden Paulus en Silas toegevoegd, en van de godsdienstige Grieken een grote menigte, en van de voornaamste vrouwenniet weinige.
5.  Maar de Joden, die ongehoorzaam waren, dit benijdende, namen tot zich enige boze mannen uit de marktboeven, en maakten, dat het volk te hoop liep, enberoerden de stad: en op het huis van Jason aanvallende, zochten zij hen tot het volk te brengen.
6.  En als zij hen niet vonden, trokken zij Jason en enige broeders voor de oversten der stad, roepende: Dezen, die de wereld in roer hebben gesteld, zijn ook hiergekomen:
7.  Welke Jason in zijn huis genomen heeft: en alle dezen doen tegen de geboden des keizers, zeggende, dat er een andere Koning is, namelijk Jezus.
8.  En zij beroerden de schare, en de oversten der stad, die dit hoorden.
9.  Doch als zij van Jason en de anderen vergenoeging ontvangen hadden, lieten zij hen gaan.
10.  En de broeders zonden terstond des nachts Paulus en Silas weg naar Berea: welke, daar gekomen zijnde, gingen heen naar de synagoge der Joden:
11.  En dezen waren edeler, dan die te Thessalonica waren, als die het woord ontvingen met alle toegenegenheid, onderzoekende dagelijks de Schriften, of dezedingen alzo waren.
12.  Velen dan uit hen geloofden, en van de Griekse eerlijke vrouwen en van de mannen niet weinige.
13.  Maar als de Joden van Thessalonica verstonden, dat het Woord Gods ook te Berea van Paulus verkondigd werd, kwamen zij ook daar en bewogen descharen.
14.  Doch de broeders zonden toen van stonde aan Paulus weg, dat hij ging als naar de zee: maar Silas en Timotheus bleven aldaar.
15.  En die Paulus geleidden, brachten hem tot Athene toe: en als zij bevel gekregen hadden aan Silas en Timotheus, dat zij op het spoedigste tot hem zoudenkomen, vertrokken zij.
16.  En terwijl Paulus hen te Athene verwachtte, werd zijn geest in hem ontstoken, ziende, dat de stad zo zeer afgodisch was.
17.  Hij handelde dan in de synagoge met de Joden, en met degenen, die godsdienstig waren, en op de markt alle dagen met degenen, die hem voorkwamen.
18.  En sommigen van de Epikureische en Stoische wijsgeren streden met hem: en sommigen zeiden: Wat wil toch deze klapper zeggen? Maar anderen zeiden: Hijschijnt een verkondiger te zijn van vreemde goden: omdat hij hun Jezus en de opstanding verkondigde.
19.  En zij namen hem, en brachten hem op de plaats, genaamd Areopagus, zeggende: Kunnen wij niet weten, welke deze nieuwe leer zij, daar gij van spreekt?
20.  Want gij brengt enige vreemde dingen voor onze oren: wij willen dan weten, wat toch dit zijn wil.
21.  (Die van Athene nu allen, en de vreemdelingen, die zich daar onthielden, besteedden hun tijd tot niets anders dan om wat nieuws te zeggen en te horen.)
22.  En Paulus, staande in het midden van de plaats, genaamd Areopagus, zeide: Gij mannen van Athene! ik bemerke, dat gij alleszins gelijk als godsdienstiger zijt.
23.  Want de stad doorgaande, en aanschouwende uw heiligdommen, heb ik ook een altaar gevonden, op hetwelk een opschrift stond: DEN ONBEKENDENGOD. Dezen dan, Dien gij niet kennende dient, verkondig ik ulieden.
24.  De God, Die de wereld gemaakt heeft en alles wat daarin is: Deze, zijnde een Heere des hemels en der aarde, woont niet in tempelen met handen gemaakt:
25.  En wordt ook van mensenhanden niet gediend, als iets behoevende, alzo Hij Zelf allen het leven en den adem, en alle dingen geeft:
26.  En heeft uit een bloede het ganse geslacht der mensen gemaakt, om op den gehelen aardbodem te wonen, bescheiden hebbende de tijden te voren geordineerd,en de bepalingen van hun woning.
27.  Opdat zij den Heere zouden zoeken, of zij Hem immers tasten en vinden mochten: hoewel Hij niet verre is van een iegelijk van ons.
28.  Want in Hem leven wij, en bewegen ons, en zijn wij: gelijk ook enigen van uw poeten gezegd hebben: Want wij zijn ook Zijn geslacht.
29.  Wij dan, zijnde Gods geslacht, moeten niet menen, dat de Godheid goud, of zilver, of steen gelijk zij, welke door mensenkunst en bedenking gesneden zijn.
30.  God dan, de tijden der onwetendheid overzien hebbende, verkondigt nu allen mensen alom, dat zij zich bekeren.
31.  Daarom dat Hij een dag gesteld heeft, op welken Hij den aardbodem rechtvaardiglijk zal oordelen, door een Man, Dien Hij daartoe geordineerd heeft,verzekering daarvan doende aan allen, dewijl Hij Hem uit de doden opgewekt heeft.
32.  Als zij nu van de opstanding der doden hoorden, spotten sommigen daarmede: en sommigen zeiden: Wij zullen u wederom hiervan horen.
33.  En alzo is Paulus uit het midden van hen uitgegaan.
34.  Doch sommige mannen hingen hem aan, en geloofden: onder welke was ook Dionysius, de Areopagiet, en een vrouw, met name Damaris, en anderen metdezelve. Handelingen 18


[vorige hoofdstuk] - [volgende hoofdstuk]

 

Agenda
Boeken
Bijbel
kerk
Levensvragen
Links
Muziek
Nieuws
Overdenkingen
Preken


Kruis | Copyright 2003-2020 Kerken.com | deze pagina toevoegen aan favorieten | Contact | Disclaimer | A A A | Tell A Friend! | Kruis

 
tumblr site counter