Home Inloggen Winkel Contact
 
Zoekbox
     
 
Zoekbox
Topmenu
Topmenu Home Topmenu Winkel Topmenu Links Topmenu Preken Topmenu Kerken Topmenu Overdenkingen Topmenu Agenda Topmenu Contact Topmenu
Topmenu

Entree Afdelingen 1. Algemeen 2. Kennis Bassin 3. Kinderen 4. Meeting People 5. Muziek 6. Pastoraat 7. Winkel Bron toevoegen Beheer Informatie Diversen
Aangepast zoeken
 
Kerken.com \ Afdelingen \ Bijbel

Zoeken in Bijbel online

Hartelijk welkom op onze Bijbel afdeling. U kunt hier u favoriete bijbeltekst vinden door middel van een zoekopdracht of door het doorbladeren van de Bijbel. Ook kunt u uw onderwerp opzoeken in de Heidelbergse Catechismus.

  Bijbel:  
Bijbelboek:   Hoofdstuk:   


Zoekresultaat

Marcus

Hoofdstuk 13 (37 teksten gevonden)


1.  En als Hij uit den tempel ging, zeide een van Zijn discipelen tot Hem: Meester, zie, hoedanige stenen, en hoedanige gebouwen!
2.  En Jezus, antwoordende, zeide tot hem: Ziet gij deze grote gebouwen? Er zal niet een steen op den anderen steen gelaten worden, die niet afgebroken zalworden.
3.  En als Hij gezeten was op den Olijfberg, tegen de tempel over, vraagden Hem Petrus, en Jakobus, en Johannes, en Andreas, alleen:
4.  Zeg ons, wanneer zullen deze dingen zijn? En welk is het teken, wanneer deze dingen alle voleindigd zullen worden?
5.  En Jezus, hun antwoordende, begon te zeggen: Ziet toe, dat u niemand verleide.
6.  Want velen zullen komen onder Mijn Naam, zeggende: Ik ben de Christus: en zullen velen verleiden.
7.  En wanneer gij zult horen van oorlogen, en geruchten van oorlogen, zo wordt niet verschrikt: want dit moet geschieden: maar nog is het einde niet.
8.  Want het ene volk zal tegen het andere volk opstaan, en het ene koninkrijk tegen het andere koninkrijk: en er zullen aardbevingen zijn in verscheideneplaatsen, en er zullen hongersnoden wezen, en beroerten. Deze dingen zijn maar beginselen der smarten.
9.  Maar ziet gij voor uzelven toe: want zij zullen u overleveren in de raadsvergaderingen, en in de synagogen: gij zult geslagen worden, en voor stadhouders enkoningen zult gij gesteld worden, om Mijnentwil, hun tot een getuigenis.
10.  En het Evangelie moet eerst gepredikt worden onder al de volken.
11.  Doch wanneer zij u leiden zullen, om u over te leveren, zo zijt te voren niet bezorgd, wat gij spreken zult, en bedenkt het niet: maar zo wat u in die ure gegevenzal worden, spreekt dat: want gij zijt het niet, die spreekt, maar de Heilige Geest.
12.  En de ene broeder zal den anderen overleveren tot den dood, en de vader het kind: en de kinderen zullen opstaan tegen de ouders, en zullen hen doden.
13.  En gij zult gehaat worden van allen, om Mijns Naams wil: maar wie volharden zal tot het einde, die zal zalig worden.
14.  Wanneer gij dan zult zien den gruwel der verwoesting, waarvan door den profeet Daniel gesproken is, staande waar het niet behoort, (die het leest, die merkedaarop!) alsdan, die in Judea zijn, dat zij vlieden op de bergen.
15.  En die op het dak is, kome niet af in het huis, en ga niet in, om iets uit zijn huis weg te nemen.
16.  En die op den akker is, kere niet weder terug, om zijn kleed te nemen.
17.  Maar wee den bevruchten en den zogenden vrouwen in die dagen!
18.  Doch bidt, dat uw vlucht niet geschiede des winters.
19.  Want die dagen zullen zulke verdrukking zijn, welker gelijke niet geweest is van het begin der schepselen, die God geschapen heeft, tot nu toe, en ook niet zijnzal.
20.  En indien de Heere de dagen niet verkort had, geen vlees zou behouden worden: maar om der uitverkorenen wil, die Hij heeft uitverkoren, heeft Hij de dagenverkort.
21.  En alsdan, zo iemand tot ulieden zal zeggen: Ziet, hier is de Christus: of ziet, Hij is daar: gelooft het niet.
22.  Want er zullen valse christussen, en valse profeten opstaan, en zullen tekenen en wonderen doen, om te verleiden, indien het mogelijk ware, ook deuitverkorenen.
23.  Maar gijlieden ziet toe: ziet, Ik heb u alles voorzegd!
24.  Maar in die dagen, na die verdrukking, zal de zon verduisterd worden, en de maan zal haar schijnsel niet geven.
25.  En de sterren des hemels zulen daaruit vallen, en de krachten, die in de hemelen zijn, zullen bewogen worden.
26.  En alsdan zullen zij den Zoon des mensen zien, komende in de wolken, met grote kracht en heerlijkheid.
27.  En alsdan zal Hij Zijn engelen uitzenden, en zal Zijn uitverkorenen bijeenvergaderen uit de vier winden, van het uiterste der aarde, tot het uiterste des hemels.
28.  En leert van den vijgeboom deze gelijkenis: wanneer nu zijn tak teder wordt, en de bladeren uitspruiten, zo weet gij, dat de zomer nabij is.
29.  Alzo ook gij, wanneer gij deze dingen zult zien geschieden, zo weet, dat het nabij, voor de deur is.
30.  Voorwaar, Ik zeg u, dat dit geslacht niet zal voorbijgaan, totdat al deze dingen zullen geschied zijn.
31.  De hemel en de aarde zullen voorbijgaan: maar Mijn woorden zullen geenszins voorbijgaan.
32.  Maar van dien dag en die ure weet niemand, noch de engelen, die in de hemel zijn, noch de Zoon, dan de Vader.
33.  Ziet toe, waakt en bidt: want gij weet niet, wanneer de tijd is.
34.  Gelijk een mens, buitenslands reizende, zijn huis verliet, en zijn dienstknechten macht gaf, en elk zijn werk, en den deurwachter gebood, dat hij zou waken:
35.  Zo waakt dan (want gij weet niet, wanneer de heer des huizes komen zal, des avonds laat, of ter middernacht, of met het hanengekraai, of in denmorgenstond):
36.  Opdat hij niet onvoorziens kome, en u slapende vinde.
37.  En hetgeen Ik u zeg, dat zeg Ik allen: Waakt.


[vorige hoofdstuk] - [volgende hoofdstuk]

 

Agenda
Boeken
Bijbel
kerk
Levensvragen
Links
Muziek
Nieuws
Overdenkingen
Preken


Kruis | Copyright 2003-2019 Kerken.com | deze pagina toevoegen aan favorieten | Contact | Disclaimer | A A A | Tell A Friend! | Kruis

 
tumblr site counter