Home Inloggen Winkel Contact
 
Zoekbox
     
 
Zoekbox
Topmenu
Topmenu Home Topmenu Winkel Topmenu Links Topmenu Preken Topmenu Kerken Topmenu Overdenkingen Topmenu Agenda Topmenu Contact Topmenu
Topmenu

Entree Afdelingen 1. Algemeen 2. Kennis Bassin 3. Kinderen 4. Meeting People 5. Muziek 6. Pastoraat 7. Winkel Bron toevoegen Beheer Informatie Diversen
Aangepast zoeken
 
Kerken.com \ Afdelingen \ Bijbel

Zoeken in Bijbel online

Hartelijk welkom op onze Bijbel afdeling. U kunt hier u favoriete bijbeltekst vinden door middel van een zoekopdracht of door het doorbladeren van de Bijbel. Ook kunt u uw onderwerp opzoeken in de Heidelbergse Catechismus.

  Bijbel:  
Bijbelboek:   Hoofdstuk:   


Zoekresultaat

Mattheüs

Hoofdstuk 24 (51 teksten gevonden)


1.  En Jezus ging uit en vertrok van den tempel: en Zijn discipelen kwamen bij Hem, om Hem de gebouwen des tempels te tonen.
2.  En Jezus zeide tot hen: Ziet gij niet al deze dingen? Voorwaar zeg Ik: Hier zal niet een steen op den anderen steen gelaten worden, die niet afgebroken zalworden.
3.  En als Hij op den Olijfberg gezeten was, gingen de discipelen tot Hem alleen, zeggende: Zeg ons, wanneer zullen deze dingen zijn, en welk zal het teken zijn vanUw toekomst, en van de voleinding der wereld?
4.  En Jezus, antwoordende, zeide tot hen: Ziet toe, dat u niemand verleide.
5.  Want velen zullen komen onder Mijn Naam, zeggende: Ik ben de Christus: en zij zullen velen verleiden.
6.  En gij zult horen van oorlogen, en geruchten van oorlogen: ziet toe, wordt niet verschrikt: want al die dingen moeten geschieden, maar nog is het einde niet.
7.  Want het ene volk zal tegen het andere volk opstaan, en het ene koninkrijk tegen het andere koninkrijk: en er zullen zijn hongersnoden, en pestilentien, enaardbevingen in verscheidene plaatsen.
8.  Doch al die dingen zijn maar een beginsel der smarten.
9.  Alsdan zullen zij u overleveren in verdrukking, en zullen u doden, en gij zult gehaat worden van alle volken, om Mijns Naams wil.
10.  En dan zullen er velen geergerd worden, en zullen elkander overleveren, en elkander haten.
11.  En vele valse profeten zullen opstaan, en zullen er velen verleiden.
12.  En omdat de ongerechtigheid vermenigvuldigd zal worden, zo zal de liefde van velen verkouden.
13.  Maar wie volharden zal tot het einde, die zal zalig worden.
14.  En dit Evangelie des Koninkrijks zal in de gehele wereld gepredikt worden tot een getuigenis allen volken: en dan zal het einde komen.
15.  Wanneer gij dan zult zien den gruwel der verwoesting, waarvan gesproken is door Daniel, de profeet, staande in de heilige plaats: (die het leest, die merkedaarop!)
16.  Dat alsdan, die in Judea zijn, vlieden op de bergen:
17.  Die op het dak is, kome niet af, om iets uit zijn huis weg te nemen:
18.  En die op den akker is, kere niet weder terug, om zijn klederen weg te nemen.
19.  Maar wee de bevruchten, en den zogenden vrouwen in die dagen!
20.  Doch bidt, dat uw vlucht niet geschiede des winters, noch op een sabbat.
21.  Want alsdan zal grote verdrukking wezen, hoedanige niet is geweest van het begin der wereld tot nu toe, en ook niet zijn zal.
22.  En zo die dagen niet verkort werden, geen vlees zou behouden worden: maar om der uitverkorenen wil zullen die dagen verkort worden.
23.  Alsdan, zo iemand tot ulieden zal zeggen: Ziet, hier is de Christus, of daar, gelooft het niet.
24.  Want er zullen valse christussen en valse profeten opstaan, en zullen grote tekenen en wonderheden doen, alzo dat zij (indien het mogelijk ware) ook deuitverkorenen zouden verleiden.
25.  Ziet, Ik heb het u voorzegd!
26.  Zo zij dan tot u zullen zeggen: Ziet, hij is in de woestijn: gaat niet uit: Ziet, hij is in de binnenkameren: gelooft het niet.
27.  Want gelijk de bliksem uitgaat van het oosten, en schijnt tot het westen, alzo zal ook de toekomst van den Zoon des mensen wezen.
28.  Want alwaar het dode lichaam zal zijn, daar zullen de arenden vergaderd worden.
29.  En terstond na de verdrukking dier dagen, zal de zon verduisterd worden, en de maan zal haar schijnsel niet geven, en de sterren zullen van den hemel vallen, ende krachten der hemelen zullen bewogen worden.
30.  En alsdan zal in den hemel verschijnen het teken van den Zoon des mensen: en dan zullen al de geslachten der aarde wenen, en zullen den Zoon des mensenzien, komende op de wolken des hemels, met grote kracht en heerlijkheid.
31.  En Hij zal Zijn engelen uitzenden met een bazuin van groot geluid, en zij zullen Zijn uitverkorenen bijeenvergaderen uit de vier winden, van het ene uiterste derhemelen tot het andere uiterste derzelve.
32.  En leert van den vijgeboom deze gelijkenis: wanneer zijn tak nu teder wordt, en de bladeren uitspruiten, zo weet gij, dat de zomer nabij is.
33.  Alzo ook gijlieden, wanneer gij al deze dingen zult zien, zo weet, dat het nabij is, voor de deur.
34.  Voorwaar, Ik zeg u: Dit geslacht zal geenszins voorbijgaan, totdat al deze dingen zullen geschied zijn.
35.  De hemel en de aarde zullen voorbijgaan, maar Mijn woorden zullen geenszins voorbijgaan.
36.  Doch van dien dag en die ure weet niemand, ook niet de engelen der hemelen, dan Mijn Vader alleen.
37.  En gelijk de dagen van Noach waren, alzo zal ook zijn de toekomst van den Zoon des mensen.
38.  Want gelijk zij waren in de dagen voor den zondvloed, etende en drinkende, trouwende en ten huwelijk uitgevende, tot den dag toe, in welken Noach in de arkging:
39.  En bekenden het niet, totdat de zondvloed kwam, en hen allen wegnam: alzo zal ook zijn de toekomst van de Zoon des mensen.
40.  Alsdan zullen er twee op den akker zijn, de een zal aangenomen, en de ander zal verlaten worden.
41.  Er zullen twee vrouwen malen in den molen, de ene zal aangenomen, en de andere zal verlaten worden.
42.  Waakt dan: want gij weet niet, in welke ure uw Heere komen zal.
43.  Maar weet dit, dat zo de heer des huizes geweten had, in welke nachtwake de dief komen zou, hij zou gewaakt hebben, en zou zijn huis niet hebben latendoorgraven.
44.  Daarom, zijt ook gij bereid: want in welke ure gij het niet meent, zal de Zoon des mensen komen.
45.  Wie is dan de getrouwe en voorzichtige dienstknecht, denwelken zijn heer over zijn dienstboden gesteld heeft, om hunlieder hun voedsel te geven ter rechtertijd?
46.  Zalig is die dienstknecht, welken zijn heer, komende, zal vinden alzo doende.
47.  Voorwaar, Ik zeg u, dat hij hem zal zetten over al zijn goederen.
48.  Maar zo die kwade dienstknecht in zijn hart zou zeggen: Mijn heer vertoeft te komen:
49.  En zou beginnen zijn mededienstknechten te slaan, en te eten en te drinken met de dronkaards:
50.  Zo zal de heer van dezen dienstknecht komen ten dage, in welken hij hem niet verwacht, en ter ure, die hij niet weet:
51.  En zal hem afscheiden, en zijn deel zetten met de geveinsden: daar zal wening zijn en knersing der tanden. Matthë:us 25


[vorige hoofdstuk] - [volgende hoofdstuk]

 

Agenda
Boeken
Bijbel
kerk
Levensvragen
Links
Muziek
Nieuws
Overdenkingen
Preken


Kruis | Copyright 2003-2019 Kerken.com | deze pagina toevoegen aan favorieten | Contact | Disclaimer | A A A | Tell A Friend! | Kruis

 
tumblr site counter