Home Inloggen Winkel Contact
 
Zoekbox
     
 
Zoekbox
Topmenu
Topmenu Home Topmenu Winkel Topmenu Links Topmenu Preken Topmenu Kerken Topmenu Overdenkingen Topmenu Agenda Topmenu Contact Topmenu
Topmenu

Entree Afdelingen 1. Algemeen 2. Kennis Bassin 3. Kinderen 4. Meeting People 5. Muziek 6. Pastoraat 7. Winkel Bron toevoegen Beheer Informatie Diversen
Aangepast zoeken
 
Kerken.com \ Afdelingen \ Bijbel

Zoeken in Bijbel online

Hartelijk welkom op onze Bijbel afdeling. U kunt hier u favoriete bijbeltekst vinden door middel van een zoekopdracht of door het doorbladeren van de Bijbel. Ook kunt u uw onderwerp opzoeken in de Heidelbergse Catechismus.

  Bijbel:  
Bijbelboek:   Hoofdstuk:   


Zoekresultaat

Numeri

Hoofdstuk 28 (31 teksten gevonden)


1.  Verder sprak de HEERE tot Mozes, zeggende:
2.  Gebied den kinderen Israels, en zeg tot hen: Mijn offerande, Mijn spijze voor Mijn vuurofferen, Mijn liefelijken reuk, zult gij waarnemen, om Mij te offeren op zijngezetten tijd.
3.  En gij zult tot hen zeggen: Dit is het vuuroffer, hetwelk gij den HEERE offeren zult: twee volkomen eenjarige lammeren des daags, tot een gedurig brandoffer.
4.  Het ene lam zult gij bereiden des morgens: en het andere lam zult gij bereiden tussen de twee avonden.
5.  En een tiende deel ener efa meelbloem, ten spijsoffer, gemengd met het vierendeel van een hin van gestoten olie.
6.  Het is het gedurig brandoffer, hetwelk op den berg Sinai ingesteld was tot een liefelijken reuk, een vuuroffer den HEERE.
7.  En zijn drankoffer zal zijn het vierendeel van een hin, voor het ene lam: in het heiligdom zult gij het drankoffer des sterken dranks den HEERE offeren.
8.  En het andere lam zult gij bereiden tussen de twee avonden: gelijk het spijsoffer des morgens, en gelijk zijn drankoffer zult gij het bereiden, ten vuuroffer desliefelijken reuks den HEERE.
9.  Maar op den sabbatdag twee volkomen eenjarige lammeren, en twee tienden meelbloem, ten spijsoffer, met olie gemengd, mitsgaders zijn drankoffer.
10.  Het is het brandoffer des sabbats op elken sabbat, boven het gedurig brandoffer, en zijn drankoffer.
11.  En in de beginselen uwer maanden zult gij een brandoffer den HEERE offeren: twee jonge varren, en een ram, zeven volkomen eenjarige lammeren:
12.  En drie tienden meelbloem ten spijsoffer, met olie gemengd, tot den enen var: en twee tienden meelbloem ten spijsoffer, met olie gemengd, tot den enen ram:
13.  En tot elk tiende deel meelbloem ten spijsoffer, met olie gemengd, tot het ene lam: het is een brandoffer tot een liefelijken reuk, een vuuroffer, den HEERE.
14.  En hun drankofferen zullen zijn de helft van een hin tot een var, en een derde deel van een hin tot een ram, en een vierendeel van een hin van wijn tot een lam: datis het brandoffer der nieuwe maan in elke maand, naar de maanden des jaars.
15.  Daartoe zal een geitenbok ten zondoffer den HEERE, boven het gedurige brandoffer, bereid worden, met zijn drankoffer.
16.  En in de eerste maand, op den veertienden dag der maand, is het pascha den HEERE.
17.  En op den vijftienden dag derzelve maand is het feest: zeven dagen zullen ongezuurde broden gegeten worden.
18.  Op den eersten dag zal een heilige samenroeping zijn: geen dienstwerk zult gijlieden doen:
19.  Maar gij zult een vuuroffer ten brandoffer den HEERE offeren: twee jonge varren, en een ram, daartoe zeven eenjarige lammeren: volkomen zullen zij u zijn.
20.  En hun spijsoffer zal zijn meelbloem, met olie gemengd: drie tienden tot een var, en twee tienden tot een ram zult gij bereiden.
21.  Tot elk zult gij een tiende deel bereiden tot een lam, tot die zeven lammeren toe.
22.  Daarna een bok ten zondoffer, om over ulieden verzoening te doen.
23.  Behalve het morgenbrandoffer, hetwelk tot een gedurig brandoffer is, zult gij deze dingen bereiden.
24.  Achtervolgens deze dingen zult gij des daags, zeven dagen lang, de spijze des vuuroffers bereiden tot een liefelijken reuk den HEERE: boven dat gedurig brandofferzal het bereid worden, met zijn drankoffer.
25.  En op den zevenden dag zult gij een heilige samenroeping hebben: geen dienstwerk zult gij doen.
26.  Insgelijks op den dag der eerstelingen, als gij een nieuw spijsoffer den HEERE zult offeren naar uw werken, zult gij een heilige samenroeping hebben: geendienstwerk zult gij doen.
27.  Dan zult gij den HEERE een brandoffer ten liefelijken reuk offeren: twee jonge varren, een ram, zeven eenjarige lammeren:
28.  En hun spijsoffer van meelbloem, met olie gemengd: drie tienden tot een var, twee tienden tot een ram:
29.  Tot elk een tiende tot een lam, tot die zeven lammeren toe:
30.  Een geitenbok, om voor u verzoening te doen.
31.  Behalve het gedurig brandoffer, en zijn spijsoffer, zult gij ze bereiden: zij zullen u volkomen zijn met hun drankofferen.


[vorige hoofdstuk] - [volgende hoofdstuk]

 

Agenda
Boeken
Bijbel
kerk
Levensvragen
Links
Muziek
Nieuws
Overdenkingen
Preken


Kruis | Copyright 2003-2020 Kerken.com | deze pagina toevoegen aan favorieten | Contact | Disclaimer | A A A | Tell A Friend! | Kruis

 
tumblr site counter