Home Inloggen Winkel Contact
 
Zoekbox
     
 
Zoekbox
Topmenu
Topmenu Home Topmenu Winkel Topmenu Links Topmenu Preken Topmenu Kerken Topmenu Overdenkingen Topmenu Agenda Topmenu Contact Topmenu
Topmenu

Entree Afdelingen 1. Algemeen 2. Kennis Bassin 3. Kinderen 4. Meeting People 5. Muziek 6. Pastoraat 7. Winkel Bron toevoegen Beheer Informatie Diversen
Aangepast zoeken
 
Kerken.com \ Afdelingen \ Bijbel

Zoeken in Bijbel online

Hartelijk welkom op onze Bijbel afdeling. U kunt hier u favoriete bijbeltekst vinden door middel van een zoekopdracht of door het doorbladeren van de Bijbel. Ook kunt u uw onderwerp opzoeken in de Heidelbergse Catechismus.

  Bijbel:  
Bijbelboek:   Hoofdstuk:   


Zoekresultaat

Maleachi

Hoofdstuk 3 (18 teksten gevonden)


1.  Ziet, Ik zende Mijn engel, die voor Mijn aangezicht den weg bereiden zal: en snellijk zal tot Zijn tempel komen die Heere, Dien gijlieden zoekt, te weten de Engel des verbonds,aan Denwelken gij lust hebt: ziet, Hij komt, zegt de HEERE der heirscharen.
2.  Maar wie zal den dag Zijner toekomst verdragen, en wie zal bestaan, als Hij verschijnt? Want Hij zal zijn als het vuur van een goudsmid, en als zeep der vollers.
3.  En Hij zal zitten, louterende, en het zilver reinigende, en Hij zal de kinderen van Levi reinigen, en Hij zal ze doorlouteren als goud, en als zilver: dan zullen zij den HEERE spijsoffertoebrengen in gerechtigheid.
4.  Dan zal het spijsoffer van Juda en Jeruzalem den HEERE zoet wezen, als in de oude dagen, en als in de vorige jaren.
5.  En Ik zal tot ulieden ten oordeel naderen: en Ik zal een snel Getuige zijn tegen de tovenaars, en tegen de overspelers, en tegen degenen, die valselijk zweren, en tegen degenen,die het loon des dagloners met geweld inhouden, die de weduwe, en den wees, en den vreemdeling het recht verkeren, en Mij niet vrezen, zegt de HEERE der heirscharen.
6.  Want Ik, de HEERE, word niet veranderd: daarom zijt gij, o kinderen Jakobs! niet verteerd.
7.  Van uwer vaderen dag af, zijt gij afgeweken van Mijn inzettingen, en hebt ze niet bewaard: keert weder tot Mij, en Ik zal tot u wederkeren, zegt de HEERE der heirscharen: maargij zegt: Waarin zullen wij wederkeren?
8.  Zal een mens God beroven? Maar gij berooft Mij, en zegt: Waarin beroven wij U? In de tienden en het hefoffer.
9.  Met een vloek zijt gij vervloekt, omdat gij Mij berooft, zelfs het ganse volk.
10.  Brengt al de tienden in het schathuis, opdat er spijze zij in Mijn huis: en beproeft Mij nu daarin, zegt de HEERE der heirscharen, of Ik u dan niet opendoen zal de vensteren deshemels, en u zegen afgieten, zodat er geen schuren genoeg wezen zullen.
11.  En Ik zal om uwentwil den opeter schelden, dat hij u de vrucht des lands niet verderve: en de wijnstok op het veld zal u geen misdracht voortbrengen, zegt de HEERE derheirscharen.
12.  En alle heidenen zullen u gelukzalig noemen: want gijlieden zult een lustig land zijn, zegt de HEERE der heirscharen.
13.  Uw woorden zijn tegen Mij te sterk geworden, zegt de HEERE: maar gij zegt: Wat hebben wij tegen U gesproken?
14.  Gij zegt: Het is tevergeefs God te dienen: want wat nuttigheid is het, dat wij Zijn wacht waarnemen, en dat wij in het zwart gaan, voor het aangezicht des HEEREN derheirscharen?
15.  En nu, wij achten de hoogmoedigen gelukzalig: ook die goddeloosheid doen, worden gebouwd: ook verzoeken zij den HEERE, en ontkomen.
16.  Alsdan spreken, die den HEERE vrezen, een ieder tot zijn naaste: De HEERE merkt er toch op en hoort, en er is een gedenkboek voor Zijn aangezicht geschreven, voor degenen,die den HEERE vrezen, en voor degenen, die aan Zijn Naam gedenken.
17.  En zij zullen, zegt de HEERE der heirscharen, te dien dage, dien Ik maken zal, Mij een eigendom zijn: en Ik zal hen verschonen, gelijk als een man zijn zoon verschoont, die hemdient.
18.  Dan zult gijlieden wederom zien, het onderscheid tussen den rechtvaardige en den goddeloze, tussen dien, die God dient, en dien, die Hem niet dient. Maleachi 4


[vorige hoofdstuk] - [volgende hoofdstuk]

 

Agenda
Boeken
Bijbel
kerk
Levensvragen
Links
Muziek
Nieuws
Overdenkingen
Preken


Kruis | Copyright 2003-2020 Kerken.com | deze pagina toevoegen aan favorieten | Contact | Disclaimer | A A A | Tell A Friend! | Kruis

 
tumblr site counter