Home Inloggen Winkel Contact
 
Zoekbox
     
 
Zoekbox
Topmenu
Topmenu Home Topmenu Winkel Topmenu Links Topmenu Preken Topmenu Kerken Topmenu Overdenkingen Topmenu Agenda Topmenu Contact Topmenu
Topmenu

Entree Afdelingen 1. Algemeen 2. Kennis Bassin 3. Kinderen 4. Meeting People 5. Muziek 6. Pastoraat 7. Winkel Bron toevoegen Beheer Informatie Diversen
Aangepast zoeken
 
Kerken.com \ Afdelingen \ Bijbel

Zoeken in Bijbel online

Hartelijk welkom op onze Bijbel afdeling. U kunt hier u favoriete bijbeltekst vinden door middel van een zoekopdracht of door het doorbladeren van de Bijbel. Ook kunt u uw onderwerp opzoeken in de Heidelbergse Catechismus.

  Bijbel:  
Bijbelboek:   Hoofdstuk:   


Zoekresultaat

Zacharia

Hoofdstuk 8 (23 teksten gevonden)


1.  Daarna geschiedde het woord des HEEREN der heirscharen tot mij, zeggende:
2.  Alzo zegt de HEERE der heirscharen: Ik heb geijverd over Sion met een groten ijver: ja, met grote grimmigheid heb Ik over haar geijverd.
3.  Alzo zegt de HEERE: Ik ben wedergekeerd tot Sion, en Ik zal in het midden van Jeruzalem wonen: en Jeruzalem zal geheten worden een stad der waarheid, en de berg desHEEREN der heirscharen, een berg der heiligheid.
4.  Alzo zegt de HEERE der heirscharen: Er zullen nog oude mannen en oude vrouwen zitten op de straten van Jeruzalem: een ieder zal zijn stok in zijn hand hebben vanwege deveelheid der dagen.
5.  En de straten dier stad zullen vervuld worden met knechtjes en meisjes, spelende op haar straten.
6.  Alzo zegt de HEERE der heirscharen: Omdat het wonderlijk is in de ogen van het overblijfsel dezes volks in deze dagen, zou het daarom ook in Mijn ogen wonderlijk zijn? spreektde HEERE der heirscharen.
7.  Alzo zegt de HEERE der heirscharen: Ziet, Ik zal Mijn volk verlossen uit het land des opgangs, en uit het land des nedergangs der zon.
8.  En Ik zal hen herwaarts brengen, dat zij in het midden van Jeruzalem wonen zullen: en zij zullen Mij tot een volk zijn, en Ik zal hun tot een God zijn, in waarheid en ingerechtigheid.
9.  Alzo zegt de HEERE der heirscharen: Laat uw handen sterk zijn, gijlieden, die in deze dagen deze woorden gehoord hebt uit den mond der profeten, die geweest zijn ten dage,als de grond van het huis des HEEREN der heirscharen gelegd is, dat de tempel gebouwd zou worden.
10.  Want voor die dagen kwam des mensen loon te niet, en het loon van het vee was geen: en de uitgaande en de inkomende hadden geen vrede vanwege den vijand, want Ik zondalle mensen, een iegelijk tegen zijn naaste.
11.  Maar nu zal Ik aan het overblijfsel dezes volks niet wezen, gelijk in de vorige dagen, spreekt de HEERE der heirscharen.
12.  Want het zaad zal voorspoedig zijn, de wijnstok zal zijn vrucht geven, en de aarde zal haar inkomen geven, en de hemelen zullen hun dauw geven: en Ik zal het overblijfsel dezesvolks dit alles doen erven.
13.  En het zal geschieden, gelijk als gij, o huis van Juda! en gij, o huis Israels, geweest zijt een vloek onder de heidenen, alzo zal Ik ulieden behoeden, en gij zult een zegeningwezen: vreest niet, laat uw handen sterk zijn.
14.  Want alzo zegt de HEERE der heirscharen: Gelijk als Ik gedacht heb ulieden kwaad te doen, toen Mij uw vaderen grotelijks vertoornden, zegt de HEERE der heirscharen, en hetheeft Mij niet berouwd:
15.  Alzo denk Ik wederom in deze dagen goed te doen aan Jeruzalem, en aan het huis van Juda: vreest niet!
16.  Dit zijn de dingen, die gij doen zult: spreekt de waarheid, een iegelijk met zijn naaste: oordeelt de waarheid en een oordeel des vredes in uw poorten.
17.  En denkt niet de een des anderen kwaad in ulieder hart: en hebt een valsen eed niet lief: want al deze zijn dingen, die Ik haat, spreekt de HEERE.
18.  Wederom geschiedde het woord des HEEREN der heirscharen tot mij, zeggende:
19.  Alzo zegt de HEERE der heirscharen: Het vasten der vierde, en het vasten der vijfde, en het vasten der zevende, en het vasten der tiende maand, zal den huize van Juda totvreugde, en tot blijdschap, en tot vrolijke hoogtijden wezen: hebt dan de waarheid en den vrede lief.
20.  Alzo zegt de HEERE der heirscharen: Nog zal het geschieden, dat de volken, en de inwoners van vele steden komen zullen:
21.  En de inwoners der ene stad zullen gaan tot de inwoners der andere, zeggende: Laat ons vlijtig henengaan, om te smeken het aangezicht des HEEREN, en om den HEERE derheirscharen te zoeken: ik zal ook henengaan.
22.  Alzo zullen vele volken, en machtige heidenen komen, om den HEERE der heirscharen te Jeruzalem te zoeken, en om het aangezicht des HEEREN te smeken.
23.  Alzo zegt de HEERE der heirscharen: Het zal in die dagen geschieden, dat tien mannen, uit allerlei tongen der heidenen, grijpen zullen, ja, de slip grijpen zullen van een Joodsenman, zeggende: Wij zullen met ulieden gaan, want wij hebben gehoord, dat God met ulieden is. Zacharia 9


[vorige hoofdstuk] - [volgende hoofdstuk]

 

Agenda
Boeken
Bijbel
kerk
Levensvragen
Links
Muziek
Nieuws
Overdenkingen
Preken


Kruis | Copyright 2003-2019 Kerken.com | deze pagina toevoegen aan favorieten | Contact | Disclaimer | A A A | Tell A Friend! | Kruis

 
tumblr site counter