Home Inloggen Winkel Contact
 
Zoekbox
     
 
Zoekbox
Topmenu
Topmenu Home Topmenu Winkel Topmenu Links Topmenu Preken Topmenu Kerken Topmenu Overdenkingen Topmenu Agenda Topmenu Contact Topmenu
Topmenu

Entree Afdelingen 1. Algemeen 2. Kennis Bassin 3. Kinderen 4. Meeting People 5. Muziek 6. Pastoraat 7. Winkel Bron toevoegen Beheer Informatie Diversen
Aangepast zoeken
 
Kerken.com \ Afdelingen \ Bijbel

Zoeken in Bijbel online

Hartelijk welkom op onze Bijbel afdeling. U kunt hier u favoriete bijbeltekst vinden door middel van een zoekopdracht of door het doorbladeren van de Bijbel. Ook kunt u uw onderwerp opzoeken in de Heidelbergse Catechismus.

  Bijbel:  
Bijbelboek:   Hoofdstuk:   


Zoekresultaat

Haggai

Hoofdstuk 2 (23 teksten gevonden)


1.  (2:2) In de zevende [maand], op den een en twintigsten der maand, geschiedde het woord des HEEREN door den dienst van den profeet Haggai, zeggende:
2.  (2:3) Spreek nu tot Zerubbabel, den zoon van Sealthiel, den vorst van Juda, en tot Josua, den zoon van Jozadak, den hogepriester, en tot het overblijfsel des volks, zeggende:
3.  (2:4) Wie is onder ulieden overgebleven, die dit huis in zijn eerste heerlijkheid gezien heeft, en hoedanig ziet gij hetzelve nu? Is dit niet als niets in uw ogen?
4.  (2:5) Doch nu, wees sterk, gij Zerubbabel! spreekt de HEERE: en wees sterk, gij Josua, zoon van Jozadak, hogepriester! en wees sterk, al gij volk des lands! spreekt de HEERE: en werkt, want Ik ben met u, spreekt de HEERE der heirscharen:
5.  (2:6) Met het woord, in hetwelk Ik met ulieden [een] [verbond] gemaakt heb, als gij uit Egypte uittrokt, en Mijn Geest, staande in het midden van u: vreest niet!
6.  (2:7) Want alzo zegt de HEERE der heirscharen: Nog eens, een weinig [tijds] zal het zijn: en Ik zal de hemelen, en de aarde, en de zee, en het droge doen beven.
7.  (2:8) Ja, Ik zal al de heidenen doen beven, en zij zullen komen [tot] den Wens aller heidenen, en Ik zal dit huis met heerlijkheid vervullen, zegt de HEERE der heirscharen.
8.  (2:9) Mijn is het zilver, en Mijn is het goud, spreekt de HEERE der heirscharen.
9.  (2:10) De heerlijkheid van dit laatste huis zal groter worden, dan van het eerste, zegt de HEERE der heirscharen: en in deze plaats zal Ik vrede geven, spreekt de HEERE der heirscharen.
10.  (2:11) Op den vier en twintigsten [dag] der negende [maand], in het tweede jaar van Darius, geschiedde het woord des HEEREN door den dienst van den profeet Haggai, zeggende:
11.  (2:12) Alzo zegt de HEERE der heirscharen: Vraag nu den priesters de wet, zeggende:
12.  (2:13) Ziet, iemand draagt heilig vlees in de slip van zijn kleed, en hij raakt met zijn slip aan het brood, of aan het moes, of aan den wijn, of aan de olie, of aan enige spijze, zal het heilig worden? En de priesters antwoordden, en zeiden: Neen.
13.  (2:14) En Haggai zeide: Indien iemand, die onrein is van een dood lichaam, iets van die dingen aanroert, zal het onrein worden? En de priesters antwoordden, en zeiden: Het zal onrein worden.
14.  (2:15) Toen antwoordde Haggai, en zeide: Alzo is dit volk, en alzo is deze natie voor Mijn aangezicht, spreekt de HEERE, en alzo is al het werk hunner handen: en wat zij daar offeren, dat is onrein.
15.  (2:16) En nu, stelt er toch ulieder hart op, van dezen dag af en opwaarts, eer er steen op steen gelegd werd aan den tempel des HEEREN:
16.  (2:17) Eer die [dingen] geschiedden, kwam iemand tot den [koren] hoop van twintig [maten], zo waren er [maar] tien: komende tot den wijnbak, om vijftig [maten] van de pers te scheppen, zo waren er [maar] twintig.
17.  (2:18) Ik sloeg ulieden met brandkoren, met honigdauw en met hagel, al het werk uwer handen: en gij [keerdet] u niet tot Mij, spreekt de HEERE.
18.  (2:19) Stelt er toch uw hart op, van dezen dag af en opwaarts: van den vier en twintigsten dag der negende [maand] af, van den dag af, als het fondament aan den tempel des HEEREN is gelegd geworden, stelt er uw hart op.
19.  (2:20) Is er nog zaad in de schuur? Zelfs tot den wijnstok, en den vijgeboom, en den granaatappelboom, en den olijfboom, [die] niet gedragen heeft, [die] zal Ik van dezen dag af zegenen.
20.  (2:21) Het woord des HEEREN nu geschiedde ten tweeden male tot Haggai, op den vier en twintigsten der maand, zeggende:
21.  (2:22) Spreek tot Zerubbabel, den vorst van Juda, zeggende: Ik zal de hemelen en de aarde bewegen.
22.  (2:23) En Ik zal den troon der koninkrijken omkeren, en verdelgen de vastigheid van de koninkrijken der heidenen: en Ik zal den wagen omkeren, en die daarop rijden: en de paarden, en die daarop rijden, zullen nederstorten, een iegelijk in des anderen zwaard.
23.  (2:24) Te dien dage, spreekt de HEERE der heirscharen, zal Ik u nemen, o Zerubbabel, gij zoon van Sealthiel, Mijn knecht! spreekt de HEERE, en Ik zal u stellen, als een zegelring: want u heb Ik verkoren, spreekt de Heere der heirscharen.


[vorige hoofdstuk] - [volgende hoofdstuk]

 

Agenda
Boeken
Bijbel
kerk
Levensvragen
Links
Muziek
Nieuws
Overdenkingen
Preken


Kruis | Copyright 2003-2019 Kerken.com | deze pagina toevoegen aan favorieten | Contact | Disclaimer | A A A | Tell A Friend! | Kruis

 
tumblr site counter