Home Inloggen Winkel Contact
 
Zoekbox
     
 
Zoekbox
Topmenu
Topmenu Home Topmenu Winkel Topmenu Links Topmenu Preken Topmenu Kerken Topmenu Overdenkingen Topmenu Agenda Topmenu Contact Topmenu
Topmenu

Entree Afdelingen 1. Algemeen 2. Kennis Bassin 3. Kinderen 4. Meeting People 5. Muziek 6. Pastoraat 7. Winkel Bron toevoegen Beheer Informatie Diversen
Aangepast zoeken
 
Kerken.com \ Afdelingen \ Bijbel

Zoeken in Bijbel online

Hartelijk welkom op onze Bijbel afdeling. U kunt hier u favoriete bijbeltekst vinden door middel van een zoekopdracht of door het doorbladeren van de Bijbel. Ook kunt u uw onderwerp opzoeken in de Heidelbergse Catechismus.

  Bijbel:  
Bijbelboek:   Hoofdstuk:   


Zoekresultaat

Micha

Hoofdstuk 4 (14 teksten gevonden)


1.  Maar in het laatste der dagen zal het geschieden, dat de berg van het huis des HEEREN zal vastgesteld zijn op den top der bergen: en hij zal verheven zijn boven de heuvelen, ende volken zullen tot hem toevloeien.
2.  En vele heidenen zullen henengaan, en zeggen: Komt en laat ons opgaan tot den berg des HEEREN, en ten huize van den God Jakobs, opdat Hij ons lere van Zijn wegen, en wijin Zijn paden wandelen: want uit Sion zal de wet uitgaan, en des HEEREN woord uit Jeruzalem.
3.  En Hij zal onder grote volken richten, en machtige heidenen straffen, tot verre toe: en zij zullen hun zwaarden slaan tot spaden, en hun spiesen tot sikkelen: het ene volk zal tegenhet andere volk geen zwaard opheffen, en zij zullen den krijg niet meer leren.
4.  Maar zij zullen zitten, een ieder onder zijn wijnstok, en onder zijn vijgeboom, en er zal niemand zijn, die ze verschrikke: want de mond des HEEREN der heirscharen heeft hetgesproken.
5.  Want alle volken zullen wandelen, elk in den naam zijns gods: maar wij zullen wandelen in den Naam des HEEREN, onzes Gods, eeuwiglijk en altoos.
6.  Te dien dage, spreekt de HEERE, zal Ik haar, die hinkende was, verzamelen, en haar, die verdreven was, vergaderen, en die Ik geplaagd had.
7.  En Ik zal haar, die hinkende was, maken tot een overblijfsel, en haar die verre henen verstoten was, tot een machtig volk: en de HEERE zal Koning over hen zijn op den bergSions, van nu aan tot in eeuwigheid.
8.  En gij Schaapstoren, gij Ofel der dochter Sions! tot u zal komen, ja, daar zal komen de vorige heerschappij, het koninkrijk der dochteren van Jeruzalem.
9.  Nu, waarom zoudt gij zo groot geschrei maken? Is er geen Koning onder u? Is uw Raadgever vergaan, dat u smart, als van een barende vrouw, heeft aangegrepen?
10.  Lijd smart en arbeid om voort te brengen, o dochter Sions! als een barende vrouw: want nu zult gij wel uit de stad henen uitgaan, en op het veld wonen, en tot in Babel komen,maar aldaar zult gij gered worden: aldaar zal u de HEERE verlossen uit de hand uwer vijanden.
11.  Nu zijn wel vele heidenen tegen u verzameld, die daar zeggen: Laat ze ontheiligd worden, en laat ons oog schouwen aan Sion.
12.  Maar zij weten de gedachten des HEEREN niet, en verstaan Zijn raadslag niet: dat Hij hen vergaderd heeft als garven tot den dorsvloer.
13.  Maak u op en dors, o dochter Sions! Want Ik zal uw hoorn ijzer maken, en uw klauwen koper maken, en gij zult vele volken verpletteren: en Ik zal hunlieder gewin den HEEREverbannen, en hun vermogen den Heere der ganse aarde.
14.  Nu, rot u met benden, gij dochter der bende, hij zal een belegering tegen ons stellen: zij zullen den rechter Israels met de roede op het kinnebakken slaan.


[vorige hoofdstuk] - [volgende hoofdstuk]

 

Agenda
Boeken
Bijbel
kerk
Levensvragen
Links
Muziek
Nieuws
Overdenkingen
Preken


Kruis | Copyright 2003-2019 Kerken.com | deze pagina toevoegen aan favorieten | Contact | Disclaimer | A A A | Tell A Friend! | Kruis

 
tumblr site counter