Home Inloggen Winkel Contact
 
Zoekbox
     
 
Zoekbox
Topmenu
Topmenu Home Topmenu Winkel Topmenu Links Topmenu Preken Topmenu Kerken Topmenu Overdenkingen Topmenu Agenda Topmenu Contact Topmenu
Topmenu

Entree Afdelingen 1. Algemeen 2. Kennis Bassin 3. Kinderen 4. Meeting People 5. Muziek 6. Pastoraat 7. Winkel Bron toevoegen Beheer Informatie Diversen
Aangepast zoeken
 
Kerken.com \ Afdelingen \ Bijbel

Zoeken in Bijbel online

Hartelijk welkom op onze Bijbel afdeling. U kunt hier u favoriete bijbeltekst vinden door middel van een zoekopdracht of door het doorbladeren van de Bijbel. Ook kunt u uw onderwerp opzoeken in de Heidelbergse Catechismus.

  Bijbel:  
Bijbelboek:   Hoofdstuk:   


Zoekresultaat

Obadja

Hoofdstuk 1 (21 teksten gevonden)


1.  Het gezicht van Obadja. Alzo zegt de Heere HEERE van Edom: Wij hebben een gerucht gehoord van den HEERE, en er is een gezant geschikt onder de heidenen: Staat op, enlaat ons opstaan tegen hen ten strijde.
2.  Ziet, Ik heb u klein gemaakt onder de heidenen, gij zijt zeer veracht.
3.  De trotsheid uws harten heeft u bedrogen: hij, die daar woont in de kloven der steenrotsen, in zijn hoge woning: die in zijn hart zegt: Wie zou mij ter aarde nederstoten?
4.  Al verhieft gij u gelijk de arend, en al steldet gij uw nest tussen de sterren, zo zal Ik u van daar nederstoten, spreekt de HEERE.
5.  Zo er dieven, zo er nachtrovers tot u gekomen waren (hoe zijt gij uitgeroeid!), zouden zij niet gestolen hebben zoveel hun genoeg ware? Zo er wijnlezers tot u gekomen waren,zouden zij niet een nalezing hebben overgelaten?
6.  Hoe zijn Ezau`s goederen nagespeurd, zijn verborgen schatten opgezocht!
7.  Al uw bondgenoten hebben u tot aan de landpale uitgeleid: uw vredegenoten hebben u bedrogen, zij hebben u overmocht: die uw brood eten zullen een gezwel onder u zetten,er is geen verstand in hem.
8.  Zal het niet te dien dage zijn, spreekt de HEERE, dat Ik de wijzen uit Edom, en het verstand uit Ezau`s gebergte zal doen vergaan?
9.  Ook zullen uw helden, o Theman! versaagd zijn: opdat een ieder uit Ezau`s gebergte door den moord worde uitgeroeid.
10.  Om het geweld, begaan aan uw broeder Jakob, zal schaamte u bedekken: en gij zult uitgeroeid worden in eeuwigheid.
11.  Ten dage als gij tegenover stondt, ten dage als de uitlanders zijn heir gevangen voerden, en de vreemden tot zijn poorten introkken, en over Jeruzalem het lot wierpen, waart gijook als een van hen.
12.  Toen zoudt gij niet gezien hebben op den dag uws broeders, den dag zijner vervreemding: noch u verblijd hebben over de kinderen van Juda, ten dage huns ondergangs: nochuw mond groot gemaakt hebben, ten dage der benauwdheid:
13.  Noch ter poorte Mijns volks ingegaan zijn, ten dage huns verderfs: noch gezien hebben, ook gij, op zijn kwaad, ten dage zijns verderfs: noch uw handen uitgestrekt hebben aanzijn heir, ten dage zijns verderfs:
14.  Noch gestaan hebben op de wegscheiding, om zijn ontkomenen uit te roeien: noch zijn overgeblevenen overgeleverd hebben, ten dage der benauwdheid.
15.  Want de dag des HEEREN is nabij, over al de heidenen: gelijk als gij gedaan hebt, zal u gedaan worden: uw vergelding zal op uw hoofd wederkeren.
16.  Want gelijk gijlieden gedronken hebt op den berg Mijner heiligheid, zo zullen al de heidenen geduriglijk drinken: ja, zij zullen drinken en inzwelgen, en zullen zijn alsof zij er nietgeweest waren.
17.  Maar op den berg Sions zal ontkoming zijn, en hij zal een heiligheid zijn: en die van het huis Jakobs zullen hun erfgoederen erfelijk bezitten.
18.  En Jakobs huis zal een vuur zijn, en Jozefs huis een vlam, en Ezau`s huis tot een stoppel: en zij zullen tegen hen ontbranden, en zullen ze verteren, zodat Ezau`s huis geenovergeblevene zal hebben: want de HEERE heeft het gesproken.
19.  En die van het zuiden zullen Ezau`s gebergte, en die van de laagte zullen de Filistijnen erfelijk bezitten: ja, zij zullen het veld van Efraim en het veld van Samaria erfelijk bezitten: enBenjamin Gilead.
20.  En de gevankelijk weggevoerden van dit heir der kinderen Israels, hetgeen der Kanaanieten was, tot Zarfath toe: en de gevankelijk weggevoerden van Jeruzalem, hetgeen inSefarad is, zij zullen de steden van het zuiden erfelijk bezitten.
21.  En er zullen heilanden op den berg Sions opkomen, om Ezau`s gebergte te richten: en het koninkrijk zal des HEEREN zijn.


[vorige hoofdstuk] - [volgende hoofdstuk]

 

Agenda
Boeken
Bijbel
kerk
Levensvragen
Links
Muziek
Nieuws
Overdenkingen
Preken


Kruis | Copyright 2003-2019 Kerken.com | deze pagina toevoegen aan favorieten | Contact | Disclaimer | A A A | Tell A Friend! | Kruis

 
tumblr site counter