Home Inloggen Winkel Contact
 
Zoekbox
     
 
Zoekbox
Topmenu
Topmenu Home Topmenu Winkel Topmenu Links Topmenu Preken Topmenu Kerken Topmenu Overdenkingen Topmenu Agenda Topmenu Contact Topmenu
Topmenu

Entree Afdelingen 1. Algemeen 2. Kennis Bassin 3. Kinderen 4. Meeting People 5. Muziek 6. Pastoraat 7. Winkel Bron toevoegen Beheer Informatie Diversen
Aangepast zoeken
 
Kerken.com \ Afdelingen \ Bijbel

Zoeken in Bijbel online

Hartelijk welkom op onze Bijbel afdeling. U kunt hier u favoriete bijbeltekst vinden door middel van een zoekopdracht of door het doorbladeren van de Bijbel. Ook kunt u uw onderwerp opzoeken in de Heidelbergse Catechismus.

  Bijbel:  
Bijbelboek:   Hoofdstuk:   


Zoekresultaat

Leviticus

Hoofdstuk 19 (37 teksten gevonden)


1.  Verder sprak de HEERE tot Mozes, zeggende:
2.  Spreek tot de ganse vergadering der kinderen Israels, en zeg tot hen: Gij zult heilig zijn, want Ik, de HEERE, uw God, ben heilig!
3.  Want ieder zal zijn moeder en zijn vader vrezen, en Mijn sabbatten houden: Ik ben de HEERE, uw God!
4.  Gij zult u tot de afgoden niet keren, en u geen gegoten goden maken: Ik ben de HEERE, uw God!
5.  En wanneer gij een dankoffer den HEERE offeren zult, naar uw welgevallen zult gij dat offeren.
6.  Op den dag van uw offeren, en des anderen daags, zal het gegeten worden: maar wat tot op den derden dag overblijft zal met vuur verbrand worden.
7.  En zo het op den derden dag enigzins gegeten wordt, het is een afgrijselijk ding, het zal niet aangenaam zijn.
8.  En zo wie dat eet, zal zijn ongerechtigheid dragen, omdat hij het heilige des HEEREN ontheiligd heeft: daarom zal dezelve ziel, uit haar volken uitgeroeid worden.
9.  Als gij ook den oogst uws lands inoogsten zult, gij zult den hoek uws velds niet ganselijk afoogsten, en dat van uw oogst op te zamelen is, niet opzamelen.
10.  Insgelijks zult gij uw wijngaard niet nalezen, en de afgevallen bezien van uw wijngaard niet opzamelen: den arme en den vreemdeling zult gij die overlaten: Ik ben deHEERE, uw God!
11.  Gij zult niet stelen, en gij zult niet liegen, noch valselijk handelen, een iegelijk tegen zijn naaste.
12.  Gij zult niet valselijk bij Mijn Naam zweren: want gij zoudt den Naam uws Gods ontheiligen: Ik ben de HEERE.
13.  Gij zult uw naaste niet bedriegelijk verdrukken, noch beroven: des dagloners arbeidsloon zal bij u niet vernachten tot aan den morgen.
14.  Gij zult den dove niet vloeken, en voor het aangezicht des blinden geen aanstoot zetten: maar gij zult voor uw God vrezen: Ik ben de HEERE!
15.  Gij zult geen onrecht doen in het gericht: gij zult het aangezicht des geringen niet aannemen, noch het aangezicht des groten voortrekken: in gerechtigheid zult gij uwnaaste richten.
16.  Gij zult niet wandelen als een achterklapper onder uw volken: gij zult niet staan tegen het bloed van uw naaste: Ik ben de HEERE!
17.  Gij zult uw broeder in uw hart niet haten: gij zult uw naaste naarstiglijk berispen, en zult de zonde in hem niet verdragen.
18.  Gij zult niet wreken, noch toorn behouden tegen de kinderen uws volks: maar gij zult uw naaste liefhebben als uzelven: Ik ben de HEERE!
19.  Gij zult Mijn inzettingen houden: gij zult geen tweeerlei aard uwer beesten laten samen te doen hebben: uwen akker zult gij niet met tweeerlei zaad bezaaien, en eenkleed van tweeerlei stof, dooreen vermengd, zal aan u niet komen.
20.  En wanneer een man, door bijligging des zaads, bij een vrouw zal gelegen hebben, die een dienstmaagd is, bij den man versmaad, en geenszins gelost is, en haargeen vrijheid is gegeven: die zullen gegeseld worden: zij zullen niet gedood worden: want zij was niet vrij gemaakt.
21.  En hij zal zijn schuldoffer den HEERE aan de deur van de tent der samenkomst brengen, een ram ten schuldoffer.
22.  En de priester zal met den ram des schuldoffers, voor hem over zijn zonde, die hij gezondigd heeft, voor het aangezicht des HEEREN verzoening doen: en hem zalvergeving geschieden van zijn zonde, die hij gezondigd heeft.
23.  Als gij ook in dat land gekomen zult zijn, en alle geboomte ter spijze geplant zult hebben, zo zult gij de voorhuid daarvan, deszelfs vrucht, besnijden: drie jaren zal hetu onbesneden zijn, daarvan zal niet gegeten worden.
24.  Maar in het vierde jaar zal al zijn vrucht een heilig ding zijn, ter lofzegging voor den HEERE.
25.  En in het vijfde jaar zult gij deszelfs vrucht eten, om het inkomen daarvan voor u te vermeerderen: Ik ben de HEERE, uw God!
26.  Gij zult niets met het bloed eten. Gij zult op geen vogelgeschrei acht geven, noch guichelarij plegen.
27.  Gij zult de hoeken uws hoofds niet rond afscheren: ook zult gij de hoeken uws baards niet verderven.
28.  Gij zult om een dood lichaam geen snijding in uw vlees maken, noch schrift van een ingedrukt teken in u maken: Ik ben de HEERE!
29.  Gij zult uw dochter niet ontheiligen, haar ter hoererij houdende: opdat het land niet hoerere, en het land met schandelijke daden vervuld worde.
30.  Gij zult Mijn sabbatten houden, en Mijn heiligdom zult gij vrezen: Ik ben de HEERE!
31.  Gij zult u niet keren tot de waarzeggers, en tot de duivelskunstenaars: zoekt hen niet, u met hen verontreinigende: Ik ben de HEERE, uw God!
32.  Voor het grauwe haar zult gij opstaan, en zult het aangezicht des ouden vereren: en gij zult vrezen voor uw God: Ik ben de HEERE!
33.  En wanneer een vreemdeling bij u in uw land als vreemdeling verkeren zal, gij zult hem niet verdrukken.
34.  De vreemdeling, die als vreemdeling bij u verkeert, zal onder u zijn als een inboorling van ulieden: gij zult hem liefhebben als uzelven: want gij zijt vreemdelinggeweest in Egypteland: Ik ben de HEERE, uw God!
35.  Gij zult geen onrecht doen in het gericht, met de el, met het gewicht, of met de maat.
36.  Gij zult een rechte wage hebben, rechte weegstenen, een rechte efa, en een rechte hin: Ik ben de HEERE, uw God, Die u uit Egypteland uitgevoerd heb!
37.  Daarom zult gij al Mijn inzettingen en al Mijn rechten onderhouden, en zult ze doen: Ik ben de HEERE!


[vorige hoofdstuk] - [volgende hoofdstuk]

 

Agenda
Boeken
Bijbel
kerk
Levensvragen
Links
Muziek
Nieuws
Overdenkingen
Preken


Kruis | Copyright 2003-2019 Kerken.com | deze pagina toevoegen aan favorieten | Contact | Disclaimer | A A A | Tell A Friend! | Kruis

 
tumblr site counter