Home Inloggen Winkel Contact
 
Zoekbox
     
 
Zoekbox
Topmenu
Topmenu Home Topmenu Winkel Topmenu Links Topmenu Preken Topmenu Kerken Topmenu Overdenkingen Topmenu Agenda Topmenu Contact Topmenu
Topmenu

Entree Afdelingen 1. Algemeen 2. Kennis Bassin 3. Kinderen 4. Meeting People 5. Muziek 6. Pastoraat 7. Winkel Bron toevoegen Beheer Informatie Diversen
Aangepast zoeken
 
Kerken.com \ Afdelingen \ Bijbel

Zoeken in Bijbel online

Hartelijk welkom op onze Bijbel afdeling. U kunt hier u favoriete bijbeltekst vinden door middel van een zoekopdracht of door het doorbladeren van de Bijbel. Ook kunt u uw onderwerp opzoeken in de Heidelbergse Catechismus.

  Bijbel:  
Bijbelboek:   Hoofdstuk:   


Zoekresultaat

Daniël

Hoofdstuk 8 (27 teksten gevonden)


1.  In het derde jaar des koninkrijks van den koning Belsazar, verscheen mij een gezicht, mij Daniel, na hetgeen mij in het eerste verschenen was.
2.  En ik zag een gezicht, (het geschiedde nu, toen ik het zag, dat ik in den burg Susan was, welke in het landschap Elam is) ik zag dan in een gezicht, dat ik aan den vloed Ulai was.
3.  En ik hief mijn ogen op, en ik zag, en ziet, een ram stond voor dien vloed, die had twee hoornen, en die twee hoornen waren hoog, en de een was hoger dan de andere, en dehoogste kwam in het laatste op.
4.  Ik zag, dat de ram met de hoornen tegen het westen stiet, en tegen het noorden, en tegen het zuiden, en geen dieren konden voor zijn aangezicht bestaan, en er was niemand,die uit zijn hand verloste: maar hij deed naar zijn welgevallen, en hij maakte zich groot.
5.  Toen ik dit overlegde, ziet, er kwam een geitenbok van het westen over den gansen aardbodem, en roerde de aarde niet aan: en die bok had een aanzienlijken hoorn tussen zijnogen.
6.  En hij kwam tot den ram, die de twee hoornen had, dien ik had zien staan voor den vloed: en hij liep op hem aan in de grimmigheid zijner kracht.
7.  En ik zag hem, nakende aan den ram, en hij verbitterde zich tegen hem, en hij stiet den ram, en hij brak zijn beide hoornen: en in den ram was geen kracht, om voor zijnaangezicht te bestaan: en hij wierp hem ter aarde, en hij vertrad hem, en er was niemand, die den ram uit zijn hand verloste.
8.  En de geitenbok maakte zich uitermate groot: maar toen hij sterk geworden was, brak die grote hoorn, en er kwamen op aan deszelfs plaats vier aanzienlijke, naar de vier windendes hemels.
9.  En uit een van die kwam voort een kleine hoorn, welke uitnemend groot werd, tegen het zuiden, en tegen het oosten, en tegen het sierlijke land.
10.  En hij werd groot tot aan het heir des hemels: en hij wierp er sommigen van dat heir, namelijk van de sterren, ter aarde neder, en hij vertrad ze.
11.  Ja, hij maakte zich groot tot aan den Vorst diens heirs, en van Denzelven werd weggenomen het gedurig offer, en de woning Zijns heiligdoms werd nedergeworpen.
12.  En het heir werd in den afval overgegeven tegen het gedurig offer: en hij wierp de waarheid ter aarde: en deed het, en het gelukte wel.
13.  Daarna hoorde ik een heilige spreken: en de heilige zeide tot den onbenoemde, die daar sprak: Tot hoelang zal dat gezicht van het gedurig offer en van den verwoestenden afvalzijn, dat zo het heiligdom als het heir ter vertreding zal overgegeven worden?
14.  En hij zeide tot mij: Tot twee duizend en driehonderd avonden en morgens: dan zal het heiligdom gerechtvaardigd worden.
15.  En het geschiedde, toen ik dat gezicht zag, ik Daniel, zo zocht ik het verstand deszelven, en ziet, er stond voor mij als de gedaante eens mans.
16.  En ik hoorde tussen Ulai eens mensen stem, die riep en zeide: Gabriel! geef dezen het gezicht te verstaan.
17.  En hij kwam nevens waar ik stond: en als hij kwam, verschrikte ik, en viel op mijn aangezicht. Toen zeide hij tot mij: Versta, gij mensenkind! want dit gezicht zal zijn tot den tijd vanhet einde.
18.  Als hij nu met mij sprak, viel ik in een diepen slaap op mijn aangezicht ter aarde: toen roerde hij mij aan, en hij stelde mij op mijn standplaats.
19.  En hij zeide: Zie, ik zal u te kennen geven, wat er geschieden zal ten einde dezer gramschap: want ter bestemder tijd zal het einde zijn.
20.  De ram met de twee hoornen, dien gij gezien hebt, zijn de koningen der Meden en der Perzen.
21.  Die harige bok nu, is de koning van Griekenland: en de grote hoorn, welke tussen zijn ogen is, is de eerste koning.
22.  Dat er nu vier aan zijn plaats stonden, toen hij verbroken was: vier koninkrijken zullen uit dat volk ontstaan, doch niet met zijn kracht.
23.  Doch op het laatste huns koninkrijks, als het de afvalligen op het hoogste gebracht zullen hebben, zo zal er een koning staan, stijf van aangezicht, en raadselen verstaande:
24.  En zijn kracht zal sterk worden, doch niet door zijn kracht: en hij zal het wonderlijk verderven, en zal geluk hebben, en zal het doen: en hij zal de sterken, mitsgaders het heiligevolk verderven:
25.  En door zijn kloekheid zo zal hij de bedriegerij doen gedijen in zijn hand: en hij zal zich in zijn hart verheffen: en in stille rust zal hij er velen verderven, en zal staan tegen den Vorstder vorsten, doch hij zal zonder hand verbroken worden.
26.  Het gezicht nu van avond en morgen, dat er gezegd is, is de waarheid: en gij, sluit dit gezicht toe, want er zijn nog vele dagen toe.
27.  Toen werd ik, Daniel, zwak, en was enige dagen krank: daarna stond ik op, en deed des konings werk: en ik was ontzet over dit gezicht: maar niemand merkte het.


[vorige hoofdstuk] - [volgende hoofdstuk]

 

Agenda
Boeken
Bijbel
kerk
Levensvragen
Links
Muziek
Nieuws
Overdenkingen
Preken


Kruis | Copyright 2003-2019 Kerken.com | deze pagina toevoegen aan favorieten | Contact | Disclaimer | A A A | Tell A Friend! | Kruis

 
tumblr site counter