Home Inloggen Winkel Contact
 
Zoekbox
     
 
Zoekbox
Topmenu
Topmenu Home Topmenu Winkel Topmenu Links Topmenu Preken Topmenu Kerken Topmenu Overdenkingen Topmenu Agenda Topmenu Contact Topmenu
Topmenu

Entree Afdelingen 1. Algemeen 2. Kennis Bassin 3. Kinderen 4. Meeting People 5. Muziek 6. Pastoraat 7. Winkel Bron toevoegen Beheer Informatie Diversen
Aangepast zoeken
 
Kerken.com \ Afdelingen \ Bijbel

Zoeken in Bijbel online

Hartelijk welkom op onze Bijbel afdeling. U kunt hier u favoriete bijbeltekst vinden door middel van een zoekopdracht of door het doorbladeren van de Bijbel. Ook kunt u uw onderwerp opzoeken in de Heidelbergse Catechismus.

  Bijbel:  
Bijbelboek:   Hoofdstuk:   


Zoekresultaat

Ezechiël

Hoofdstuk 47 (23 teksten gevonden)


1.  Daarna bracht hij mij weder tot de deur van het huis, en ziet, er vloten wateren uit, van onder den dorpel des huizes naar het oosten: want het voorste deel van het huis was in hetoosten, en de wateren daalden af van onderen, uit de rechterzijde des huizes, van het zuiden des altaars.
2.  En hij bracht mij uit door den weg van de noorderpoort, en voerde mij om door den weg van buiten, tot de buitenpoort, den weg, die naar het oosten ziet: en ziet, de waterensprongen uit de rechterzijde.
3.  Als nu die man naar het oosten uitging, zo was er een meetsnoer in zijn hand: en hij mat duizend ellen, en deed mij door de wateren doorgaan, en de wateren raakten tot aan deenkelen.
4.  Toen mat hij nog duizend ellen, en deed mij door de wateren doorgaan, en de wateren raakten tot aan de knieen: en hij mat nog duizend, en deed mij doorgaan, en de waterenraakten tot aan de lenden.
5.  Voorts mat hij nog duizend, en het was een beek, waar ik niet kon doorgaan: want de wateren waren hoge wateren, waar men door zwemmen moest, een beek, waar men nietkon doorgaan.
6.  En hij zeide tot mij: Hebt gij het gezien, mensenkind? Toen voerde hij mij, en bracht mij weder tot aan den oever der beek.
7.  Als ik wederkeerde, ziet, zo was er aan den oever der beek zeer veel geboomte, van deze en van gene zijde.
8.  Toen zeide hij tot mij: Deze wateren vlieten uit naar het voorste Galilea, en dalen af in het vlakke veld: daarna komen zij in de zee: in de zee uitgebracht zijnde, zo worden dewateren gezond.
9.  Ja, het zal geschieden, dat alle levende ziel, die er wemelt, overal, waarhenen een der twee beken zal komen, leven zal, en daar zal zeer veel vis zijn, omdat deze waterendaarhenen zullen gekomen zijn, en zij zullen gezond worden, en het zal leven, alles, waarhenen deze beek zal komen.
10.  Ook zal het geschieden, dat er vissers aan dezelve zullen staan, van En-gedi aan tot En-eglaim toe: daar zullen plaatsen zijn tot uitspreiding der netten: haar vis zal naar zijn aardwezen als de vis van de grote zee, zeer menigvuldig.
11.  Doch haar modderige plaatsen en haar moerassen zullen niet gezond worden, zij zijn tot zout overgegeven.
12.  Aan de beek nu, aan haar oever, zal van deze en van gene zijde opgaan allerlei spijsgeboomte, welks blad niet zal afvallen, noch de vrucht daarvan vergaan: in zijn maanden zalhet nieuwe vruchten voortbrengen: want zijn wateren vlieten uit het heiligdom: en zijn vrucht zal zijn tot spijze, en zijn blad tot heling.
13.  Alzo zegt de Heere HEERE: Dit zal de landpale zijn, naar dewelke gij het land ten erve zult nemen, naar de twaalf stammen Israels: Jozef twee snoeren.
14.  En gij zult dat erven, de een zowel als de ander: over hetwelk Ik Mijn hand heb opgeheven, dat Ik het uw vaderen zou geven: en ditzelve land zal ulieden in erfenis vallen.
15.  Dit nu zal de landpale des lands zijn: aan den noorderhoek, van de grote zee af, den weg van Hethlon, waar men komt te Zedad.
16.  Hamath, Berotha, Sibraim, dat tussen de landpale van Damaskus en tussen de landpale van Hamath is: Hazar Hattichon, dat aan de landpale van Havran is.
17.  Alzo zal de landpale van de zee af zijn, Hazar-Enon, de landpale van Damaskus, en het noorden noordwaarts, en de landpale van Hamath: en dat zal de noorderhoek zijn.
18.  Den oosterhoek nu zult gijlieden meten van tussen Havran, en van tussen Damaskus, en van tussen Gilead, en van tussen het land Israels aan den Jordaan, van de landpale aftot de Oostzee toe: en dat zal de oosterhoek zijn.
19.  En den zuiderhoek zuidwaarts van Thamar af, tot aan het twistwater van Kades, voorts naar de beek henen, tot aan de grote zee: en dat zal de zuiderhoek zuidwaarts zijn.
20.  En den westerhoek, de grote zee, van de landpale af tot daar men recht tegenover Hamath komt: dat zal de westerhoek zijn.
21.  Ditzelve land nu zult gij ulieden uitdelen naar de stammen Israels.
22.  Maar het zal geschieden, dat gij hetzelve zult doen vallen in erfenis voor ulieden, en voor de vreemdelingen, die in het midden van u verkeren, die kinderen in het midden van uzullen gewonnen hebben: en zij zullen ulieden zijn, als een inboorling onder de kinderen Israels: zij zullen met ulieden in erfenis vallen, in het midden der stammen Israels.
23.  Ook zal het geschieden, in den stam, bij welken de vreemdeling verkeert, aldaar zult gij hem zijn erfenis geven, spreekt de Heere HEERE.


[vorige hoofdstuk] - [volgende hoofdstuk]

 

Agenda
Boeken
Bijbel
kerk
Levensvragen
Links
Muziek
Nieuws
Overdenkingen
Preken


Kruis | Copyright 2003-2019 Kerken.com | deze pagina toevoegen aan favorieten | Contact | Disclaimer | A A A | Tell A Friend! | Kruis

 
tumblr site counter