Home Inloggen Winkel Contact
 
Zoekbox
     
 
Zoekbox
Topmenu
Topmenu Home Topmenu Winkel Topmenu Links Topmenu Preken Topmenu Kerken Topmenu Overdenkingen Topmenu Agenda Topmenu Contact Topmenu
Topmenu

Entree Afdelingen 1. Algemeen 2. Kennis Bassin 3. Kinderen 4. Meeting People 5. Muziek 6. Pastoraat 7. Winkel Bron toevoegen Beheer Informatie Diversen
Aangepast zoeken
 
Kerken.com \ Afdelingen \ Bijbel

Zoeken in Bijbel online

Hartelijk welkom op onze Bijbel afdeling. U kunt hier u favoriete bijbeltekst vinden door middel van een zoekopdracht of door het doorbladeren van de Bijbel. Ook kunt u uw onderwerp opzoeken in de Heidelbergse Catechismus.

  Bijbel:  
Bijbelboek:   Hoofdstuk:   


Zoekresultaat

Ezechiël

Hoofdstuk 32 (32 teksten gevonden)


1.  Het gebeurde ook in het twaalfde jaar, in de twaalfde maand op den eersten der maand, dat het woord des HEEREN tot mij geschiedde, zeggende:
2.  Mensenkind! hef een klaaglied op over Farao, den koning van Egypte, en zeg tot hem: Gij waart een jongen leeuw onder de heidenen gelijk: en gij waart als een zeedraak in dezeeen, en braakt voort in uw rivieren, en beroerdet het water met uw voeten, en vermodderdet hunlieder rivieren.
3.  Alzo zegt de Heere HEERE: Ik zal daarom Mijn net over u uitspreiden door een vergadering van vele volken: die zullen u optrekken in Mijn garen.
4.  Dan zal Ik u laten op het land, Ik zal u henenwerpen op het open veld: en Ik zal al het gevogelte des hemels op u doen wonen, en het gedierte der ganse aarde van u verzadigen.
5.  En Ik zal uw vlees henengeven op de bergen, en de dalen met uw hoogheid vervullen.
6.  En Ik zal het land, waarin gij zwemt, van uw bloed drenken tot aan de bergen: en de stromen zullen van u vervuld worden.
7.  En als Ik u zal uitblussen, zal Ik den hemel bedekken, en zijn sterren zwart maken: Ik zal de zon met wolken bedekken, en de maan zal haar licht niet laten lichten.
8.  Alle lichtende lichten aan den hemel, die zal Ik om uwentwil zwart maken: en Ik zal een duisternis over uw land maken, spreekt de Heere HEERE.
9.  Daartoe zal Ik het hart van vele volken verdrietig maken, als Ik uw verbreking onder de heidenen zal brengen in de landen, die gij niet gekend hebt.
10.  En Ik zal maken, dat zich vele volken over u ontzetten, en hun koningen zullen de haren over u te berge staan, als Ik Mijn zwaard zal zwaaien voor hun aangezichten: en zij zullenelk ogenblik sidderen, een ieder voor zijn ziel, ten dage uws vals.
11.  Want zo zegt de Heere HEERE: Het zwaard des konings van Babel zal u overkomen.
12.  Ik zal uw menigte vellen door de zwaarden der helden, die al te zamen de tirannigste der heidenen zijn: die zullen de hovaardij van Egypte verstoren, en haar ganse menigte zalverdelgd worden.
13.  En Ik zal haar beesten verdoen van bij de grote wateren: en geen mensenvoet zal ze meer beroeren, en geen beestenklauwen zullen ze beroeren.
14.  Dan zal Ik hunlieder wateren doen zinken, en Ik zal hunlieder rivieren doen gaan als olie, spreekt de Heere HEERE:
15.  Als Ik Egypteland zal hebben gesteld tot een verwoesting, en het land van zijn volheid zal woest zijn geworden, als Ik geslagen zal hebben allen, die daarin wonen: alzo zullen zijweten, dat Ik de HEERE ben.
16.  Dat is het klaaglied, en dat zullen zij klagelijk zingen: de dochteren der heidenen zullen het klagelijk zingen: zij zullen het klagelijk zingen over Egypte en over haar ganse menigte,spreekt de Heere HEERE.
17.  Voorts gebeurde het in het twaalfde jaar, op den vijftienden der maand, dat het woord des HEEREN tot mij geschiedde, zeggende:
18.  Mensenkind! weeklaag over de menigte van Egypte, en doe ze nederdalen, (haar en de dochteren der prachtige heidenen) in de onderste plaatsen der aarde, bij degenen, diein den kuil zijn nedergedaald.
19.  Boven wien zijt gij liefelijk! Daal neder, en leg u bij de onbesnedenen.
20.  In het midden der verslagenen van het zwaard zullen zij vallen: zij is aan het zwaard overgegeven: trek haar henen met al haar menigte.
21.  De machtigste der helden zullen hem, met zijn helpers, toespreken, uit het midden der hel: zij zijn nedergedaald, de onbesnedenen liggen er, verslagen van het zwaard:
22.  Daar is Assur met haar gansen hoop, zijn graven zijn rondom hem: zij zijn allen verslagen, gevallen door het zwaard:
23.  Welker graven gesteld zijn in de zijden des kuils, en haar hoop is rondom haar graf: zij zijn allen verslagen, gevallen door het zwaard, die een schrik gaven in het land derlevenden.
24.  Daar is Elam met haar ganse menigte rondom haar graf: zij zijn allen verslagen, de gevallenen door het zwaard, die onbesneden zijn nedergedaald tot de onderste plaatsen deraarde, die hun schrik hadden gegeven in het land der levenden: nu dragen zij hun schande met degenen, die in den kuil zijn nedergedaald.
25.  In het midden der verslagenen hebben zij haar een legerstede gesteld onder haar ganse menigte, rondom hem zijn haar graven: zij zijn allen onbesneden, verslagenen van hetzwaard, omdat een schrik van hen gegeven is in het land der levenden: nu dragen zij hun schande met degenen, die in den kuil zijn nedergedaald: hij is geleid in het midden derverslagenen.
26.  Daar is Mesech, en Tubal, met haar ganse menigte: rondom hem zijn haar graven: zij zijn allen onbesneden, verslagenen van het zwaard, omdat zij hun schrik gegeven hebbenin het land der levenden.
27.  Maar zij liggen niet met de helden, die onder de onbesnedenen gevallen zijn: die ter helle zijn nedergedaald met hun krijgswapenen, en welker zwaarden men gelegd heeftonder hun hoofden: welker ongerechtigheid nochtans op hun beenderen is, omdat der helden schrik in het land der levenden geweest is.
28.  Gij ook zult verbroken worden in het midden der onbesnedenen, en zult liggen met de verslagenen van het zwaard.
29.  Daar is Edom, haar koningen en al haar vorsten, die met hunlieder macht gelegd zijn bij de verslagenen van het zwaard: diezelve liggen met de onbesnedenen en met degenen,die in den kuil zijn nedergedaald.
30.  Daar zijn de geweldigen van het Noorden, zij allen, en alle Sidoniers, die met de verslagenen zijn nedergedaald, beschaamd zijnde vanwege hun schrik, die uit hun machtvoortkwam, en zij liggen onbesneden bij de verslagenen van het zwaard, en dragen hun schande met degenen, die in den kuil zijn nedergedaald.
31.  Farao zal henlieden zien, en zich troosten over zijn ganse menigte: de verslagenen van het zwaard van Farao en zijn ganse heir, spreekt de Heere HEERE.
32.  Want Ik heb ook Mijn schrik gegeven in het land der levenden: dies zal hij gelegd worden in het midden der onbesnedenen bij de verslagenen van het zwaard, Farao en zijnganse menigte, spreekt de Heere HEERE.


[vorige hoofdstuk] - [volgende hoofdstuk]

 

Agenda
Boeken
Bijbel
kerk
Levensvragen
Links
Muziek
Nieuws
Overdenkingen
Preken


Kruis | Copyright 2003-2019 Kerken.com | deze pagina toevoegen aan favorieten | Contact | Disclaimer | A A A | Tell A Friend! | Kruis

 
tumblr site counter