Home Inloggen Winkel Contact
 
Zoekbox
     
 
Zoekbox
Topmenu
Topmenu Home Topmenu Winkel Topmenu Links Topmenu Preken Topmenu Kerken Topmenu Overdenkingen Topmenu Agenda Topmenu Contact Topmenu
Topmenu

Entree Afdelingen 1. Algemeen 2. Kennis Bassin 3. Kinderen 4. Meeting People 5. Muziek 6. Pastoraat 7. Winkel Bron toevoegen Beheer Informatie Diversen
Aangepast zoeken
 
Kerken.com \ Afdelingen \ Bijbel

Zoeken in Bijbel online

Hartelijk welkom op onze Bijbel afdeling. U kunt hier u favoriete bijbeltekst vinden door middel van een zoekopdracht of door het doorbladeren van de Bijbel. Ook kunt u uw onderwerp opzoeken in de Heidelbergse Catechismus.

  Bijbel:  
Bijbelboek:   Hoofdstuk:   


Zoekresultaat

Ezechiël

Hoofdstuk 30 (26 teksten gevonden)


1.  Wijders geschiedde des HEEREN woord tot mij, zeggende:
2.  Mensenkind! profeteer, en zeg: Zo zegt de Heere HEERE: Huilt: Ach die dag!
3.  Want de dag is nabij, ja, de dag des HEEREN is nabij, een wolkige dag, het zal der heidenen tijd zijn.
4.  En het zwaard zal komen in Egypte, en er zal grote smart zijn in Morenland, als de verslagenen zullen vallen in Egypte: want zij zullen derzelver menigte wegnemen, en haarfondamenten zullen verbroken worden.
5.  Morenland, en Put, en Lud, en al de gemengde hoop, en Cub, en de kinderen van het land des verbonds zullen met hen vallen door het zwaard.
6.  Zo zegt de HEERE: Ja, zij zullen vallen, die Egypte ondersteunen, en de hovaardij harer sterkte zal nederdalen: van den toren van Syene af zullen zij daarin door het zwaardvallen, spreekt de Heere HEERE.
7.  En zij zullen verwoest worden in het midden der verwoeste landen: en haar steden zullen zijn in het midden der verwoeste steden.
8.  En zij zullen weten, dat Ik de HEERE ben, als Ik een vuur in Egypte zal hebben gelegd, en al haar helpers zullen verbroken worden.
9.  Te dien dage zullen er boden van voor Mijn aangezicht in schepen uitvaren, om het zorgeloze Morenland te verschrikken: en er zal grote smart bij hen zijn, als in den dag vanEgypte: want ziet, het komt aan!
10.  Zo zegt de Heere HEERE: Ja, Ik zal de menigte van Egypte doen ophouden, door de hand van Nebukadrezar, den koning van Babel.
11.  Hij, en zijn volk met hem, de tirannigste der heidenen zullen aangevoerd worden, om het land te verderven: en zij zullen hun zwaarden tegen Egypte uittrekken, en het land metverslagenen vervullen.
12.  En Ik zal de rivieren tot droogte maken, en het land verkopen in de hand der bozen: en Ik zal het land met zijn volheid verwoesten door de hand der vreemden: Ik, de HEERE, hebhet gesproken.
13.  Zo zegt de Heere HEERE: Ik zal ook de drekgoden verdoen, en de nietige afgoden doen ophouden uit Nof: en er zal geen vorst meer zijn uit Egypteland: en Ik zal een vreze inEgypteland stellen.
14.  En Ik zal Pathros verwoesten, en een vuur leggen in Zoan: en Ik zal gerichten oefenen in No.
15.  En Ik zal Mijn grimmigheid uitgieten over Sin, de sterkte van Egypte: en Ik zal de menigte van No uitroeien.
16.  En Ik zal een vuur in Egypte leggen: Sin zal zeer grote pijn hebben, en No zal gespleten worden, en Nof zal dagelijks zeer bang zijn.
17.  De jongelingen van Aven en Pibeseth zullen door het zwaard vallen, en de dochters zullen gaan in de gevangenis.
18.  En te Tachpanhes zal de dag verduisterd worden, als Ik het juk van Egypte aldaar zal verbreken, en de hovaardij harer sterkte in haar zal ophouden: haar zal een wolk bedekken,en haar dochters zullen gaan in de gevangenis.
19.  Alzo zal Ik gerichten oefenen in Egypte: en zij zullen weten, dat Ik de HEERE ben.
20.  Ook gebeurde het in het elfde jaar, in de eerste maand, op den zevenden der maand, dat het woord des HEEREN tot mij geschiedde, zeggende:
21.  Mensenkind! Ik heb den arm van Farao, den koning van Egypte, verbroken: en ziet, hij zal niet verbonden worden, met pleisters op te leggen, met een windeldoek aan te doen,om dien te verbinden, om dien te sterken, dat hij het zwaard houde.
22.  Daarom zegt de Heere HEERE alzo: Ziet, Ik wil aan Farao, den koning van Egypte, en zal zijn armen verbreken, beide den sterken en den verbrokenen: en Ik zal het zwaard uitzijn hand doen vallen.
23.  En Ik zal de Egyptenaars verstrooien onder de heidenen, en zal hen verspreiden in de landen.
24.  En Ik zal de armen des konings van Babel sterken, en Mijn zwaard in zijn hand geven: maar Farao`s armen zal Ik verbreken, dat hij voor zijn aangezicht zal kermen, gelijk eendodelijk verwonde kermt.
25.  Ja, Ik zal de armen des konings van Babel sterken, maar Farao`s armen zullen daarhenen vallen: en zij zullen weten, dat Ik de HEERE ben, als Ik Mijn zwaard in de hand deskonings van Babel zal hebben gegeven, en hij datzelve over Egypteland zal hebben uitgestrekt.
26.  En Ik zal de Egyptenaars verstrooien onder de heidenen, en zal hen verspreiden in de landen: alzo zullen zij weten, dat Ik de HEERE ben.


[vorige hoofdstuk] - [volgende hoofdstuk]

 

Agenda
Boeken
Bijbel
kerk
Levensvragen
Links
Muziek
Nieuws
Overdenkingen
Preken


Kruis | Copyright 2003-2019 Kerken.com | deze pagina toevoegen aan favorieten | Contact | Disclaimer | A A A | Tell A Friend! | Kruis

 
tumblr site counter