Home Inloggen Winkel Contact
 
Zoekbox
     
 
Zoekbox
Topmenu
Topmenu Home Topmenu Winkel Topmenu Links Topmenu Preken Topmenu Kerken Topmenu Overdenkingen Topmenu Agenda Topmenu Contact Topmenu
Topmenu

Entree Afdelingen 1. Algemeen 2. Kennis Bassin 3. Kinderen 4. Meeting People 5. Muziek 6. Pastoraat 7. Winkel Bron toevoegen Beheer Informatie Diversen
Aangepast zoeken
 
Kerken.com \ Afdelingen \ Bijbel

Zoeken in Bijbel online

Hartelijk welkom op onze Bijbel afdeling. U kunt hier u favoriete bijbeltekst vinden door middel van een zoekopdracht of door het doorbladeren van de Bijbel. Ook kunt u uw onderwerp opzoeken in de Heidelbergse Catechismus.

  Bijbel:  
Bijbelboek:   Hoofdstuk:   


Zoekresultaat

Ezechiël

Hoofdstuk 29 (21 teksten gevonden)


1.  In het tiende jaar, in de tiende maand, op den twaalfden der maand, geschiedde des HEEREN woord tot mij, zeggende:
2.  Mensenkind! zet uw aangezicht tegen Farao, den koning van Egypte, en profeteer tegen hem, en tegen het ganse Egypte.
3.  Spreek en zeg: Zo zegt de Heere HEERE: Zie, Ik wil aan u, o Farao, koning van Egypte! dien groten zeedraak, die in het midden zijner rivieren ligt: die daar zegt: Mijn rivier is demijne, en ik heb die voor mij gemaakt.
4.  Maar Ik zal haken in uw kaken doen, en den vis uwer rivieren aan uw schubben doen kleven: en Ik zal u uit het midden uwer rivieren optrekken, en al de vis uwer rivieren zal aanuw schubben kleven.
5.  En Ik zal u verlaten in de woestijn, u en al den vis uwer rivieren: op het open veld zult gij vallen: gij zult niet verzameld noch vergaderd worden: aan het gedierte der aarde en aanhet gevogelte des hemels heb Ik u ter spijze gegeven.
6.  En al de inwoners van Egypte zullen weten, dat Ik de HEERE ben, omdat zij den huize Israels een rietstaf geweest zijn.
7.  Als zij u bij uw hand grepen, zo werdt gij gebroken, en spleet hun alle zijden: en als zij op u leunden, zo werdt gij verbroken, en liet alle lenden op zichzelven staan.
8.  Daarom zo zegt de Heere HEERE: Zie, Ik zal het zwaard over u brengen, en Ik zal uit u mens en beest uitroeien.
9.  En Egypteland zal worden tot een wildernis en woestheid, en zij zullen weten, dat Ik de HEERE ben: omdat hij zegt: De rivier is mijn, en ik heb die gemaakt.
10.  Daarom, zie, Ik wil aan u en aan uw rivier: en Ik zal Egypteland stellen tot woeste wilde eenzaamheden, van den toren van Syrene af, tot aan de landpale van Morenland.
11.  Geen mensenvoet zal door hetzelve doorgaan, en geen beestenvoet zal door hetzelve doorgaan, en het zal veertig jaren onbewoond zijn.
12.  Want Ik zal Egypteland stellen tot een verwoesting in het midden der verwoeste landen, en zijn steden zullen een woestheid zijn in het midden der verwoeste steden, veertig jaren:en Ik zal de Egyptenaars verstrooien onder de heidenen, en zal hen verspreiden in de landen.
13.  Maar zo zegt de Heere HEERE: Ten einde van veertig jaren zal Ik de Egyptenaars vergaderen uit de volken, waarhenen zij verstrooid zijn geworden.
14.  En Ik zal de gevangenis der Egyptenaren wenden, en hen wederbrengen in het land van Pathros, in het land huns koophandels: en aldaar zullen zij een nederig koninkrijk zijn.
15.  En het zal nederiger zijn dan de andere koninkrijken, en zich niet meer verheffen boven de heidenen: want Ik zal hen verminderen, dat zij niet zullen heersen over de heidenen.
16.  En het zal den huize Israels niet meer zijn tot een vertrouwen, dat der ongerechtigheid doet gedenken, wanneer zij naar henlieden omzien: maar zij zullen weten, dat Ik de HeereHEERE ben.
17.  Voorts gebeurde het in het zeven en twintigste jaar, in de eerste maand, op den eersten der maand, dat het woord des HEEREN tot mij geschiedde, zeggende:
18.  Mensenkind! Nebukadrezar, de koning van Babel, heeft zijn heir een groten dienst doen dienen tegen Tyrus: alle hoofden zijn kaal geworden, en alle zijden zijn uitgeplukt: ennoch hij, noch zijn heir heeft loon gehad vanwege Tyrus, voor den dienst, dien hij tegen haar gediend heeft.
19.  Daarom, zo zegt de Heere HEERE: Zie, Ik zal Nebukadrezar, den koning van Babel, Egypteland geven: en hij zal deszelfs buit buiten, en deszelfs roof roven, en het zal het loonzijn voor zijn heir.
20.  Tot zijn arbeidsloon, omdat hij tegen haar gediend heeft, heb Ik hem Egypteland gegeven, omdat zij voor Mij gewrocht hebben, spreekt de Heere HEERE.
21.  Te dien dage zal Ik den hoorn van het huis Israels doen uitspruiten, en u opening des monds geven in het midden van hen: en zij zullen weten, dat Ik de HEERE ben.


[vorige hoofdstuk] - [volgende hoofdstuk]

 

Agenda
Boeken
Bijbel
kerk
Levensvragen
Links
Muziek
Nieuws
Overdenkingen
Preken


Kruis | Copyright 2003-2019 Kerken.com | deze pagina toevoegen aan favorieten | Contact | Disclaimer | A A A | Tell A Friend! | Kruis

 
tumblr site counter