Home Inloggen Winkel Contact
 
Zoekbox
     
 
Zoekbox
Topmenu
Topmenu Home Topmenu Winkel Topmenu Links Topmenu Preken Topmenu Kerken Topmenu Overdenkingen Topmenu Agenda Topmenu Contact Topmenu
Topmenu

Entree Afdelingen 1. Algemeen 2. Kennis Bassin 3. Kinderen 4. Meeting People 5. Muziek 6. Pastoraat 7. Winkel Bron toevoegen Beheer Informatie Diversen
Aangepast zoeken
 
Kerken.com \ Afdelingen \ Bijbel

Zoeken in Bijbel online

Hartelijk welkom op onze Bijbel afdeling. U kunt hier u favoriete bijbeltekst vinden door middel van een zoekopdracht of door het doorbladeren van de Bijbel. Ook kunt u uw onderwerp opzoeken in de Heidelbergse Catechismus.

  Bijbel:  
Bijbelboek:   Hoofdstuk:   


Zoekresultaat

Ezechiël

Hoofdstuk 27 (36 teksten gevonden)


1.  Wijders geschiedde des HEEREN woord tot mij, zeggende:
2.  Gij dan, mensenkind! hef een klaaglied op over Tyrus:
3.  En zeg tot Tyrus, die daar woont aan de ingangen der zee, handelende met de volken in vele eilanden: Zo zegt de Heere HEERE: O Tyrus! gij zegt: Ik ben volmaakt inschoonheid.
4.  Uw landpalen zijn in het hart der zeeen: uw bouwers hebben uw schoonheid volkomen gemaakt.
5.  Zij hebben al uw denningen uit dennebomen van Senir gebouwd: zij hebben cederen van den Libanon gehaald, om masten voor u te maken.
6.  Zij hebben uw riemen uit eiken van Basan gemaakt: uw berderen hebben zij gemaakt uw welbetreden elpenbeen, uit de eilanden der Chittieten.
7.  Fijn linnen met stiksel uit Egypte was uw uitbreidsel, dat het u tot een zeil ware: hemelsblauw en purper, uit de eilanden van Elisa, was uw deksel.
8.  De inwoners van Sidon en Arvad waren uw roeiers: uw wijzen, o Tyrus! die in u waren, die waren uw schippers.
9.  De oudsten van Gebal en haar wijzen waren in u, verbeterende uw breuken: alle schepen der zee en haar zeelieden waren in u, om onderlingen handel met u te drijven.
10.  Perzen, en Lydiers, en Puteers waren in uw heir, uw krijgslieden: schild en helm hingen zij in u op, die maakten uw sieraad.
11.  De kinderen van Arvad en uw heir waren rondom op uw muren, en de Gammadieten waren op uw torens: hun schilden hingen zij rondom aan uw muren: die maakten uwschoonheid volkomen.
12.  Tarsis dreef koophandel met u vanwege de veelheid van allerlei goed: met zilver, ijzer, tin, en lood handelden zij op uw markten.
13.  Javan, Tubal en Mesech waren uw kooplieden: met mensenzielen en koperen vaten dreven zij onderlingen handel met u.
14.  Uit het huis van Togarma leverden zij paarden, en ruiteren, en muilezels op uw markten.
15.  De kinderen van Dedan waren uw kooplieden: vele eilanden waren de koophandel uwer hand: hoornen van elpenbeen en ebbenhout gaven zij u weder tot een verering.
16.  Syrie dreef koophandel met u, vanwege de veelheid uwer werken: met smaragden, purper, en gestikt werk, en zijde, en Ramoth, en Cadkod, handelden zij op uw markten.
17.  Juda en het land Israels waren uw kooplieden: met tarwe van Minnit en Pannag, en honig, en olie, en balsem, dreven zij onderlingen handel met u.
18.  Damaskus dreef koophandel met u, om de veelheid uwer werken, vanwege de veelheid van allerlei goed: met wijn van Chelbon en witte wol.
19.  Ook leverden Dan en Javan, de omreizer, op uw markten: glad ijzer, kassie en kalmus was in uw onderlingen koophandel.
20.  Dedan handelde met u met kostelijk gewand tot wagens.
21.  Arabie en alle vorsten van Kedar waren de kooplieden uwer hand: met lammeren, en rammen, en bokken, daarmede handelden zij met u.
22.  De kooplieden van Scheba en Raema waren uw kooplieden: met alle hoofdspecerij, en met alle kostelijk gesteente en goud, handelden zij op uw markten.
23.  Haran, en Kanne, en Eden, de kooplieden van Scheba, Assur en Kilmad, handelden met u.
24.  Die waren uw kooplieden met volkomen sieradien, met pakken van hemelsblauw en gestikt werk, en met schatkisten van schone klederen: gebonden met koorden, en in cedergepakt, onder uw koopmanschap.
25.  De schepen van Tarsis zongen van u, vanwege den onderlingen koophandel met u: en gij waart vervuld, en zeer verheerlijkt in het hart der zeeen.
26.  Die u roeien, hebben u in grote wateren gevoerd: de oostenwind heeft u verbroken in het hart der zeeen.
27.  Uw goed, en uw marktwaren, uw onderlinge koophandel, uw zeelieden, en uw schippers: die uw breuken verbeteren, en die onderlingen handel met u drijven, en al uwkrijgslieden, die in u zijn, zelfs met uw ganse gemeente, die in het midden van u is, zullen vallen in het hart der zeeen, ten dage van uw val.
28.  Van het geluid des geschreeuws uwer schippers zullen de voorsteden beven.
29.  En allen, die den riem handelen, zeelieden, en alle schippers van de zee, zullen uit hun schepen nederklimmen: op het land zullen zij staan blijven.
30.  En zij zullen hun stem over u laten horen, en bitterlijk schreeuwen: en zij zullen stof op hun hoofden werpen, zij zullen zich wentelen in de as.
31.  En zij zullen zich over u gans kaal maken, en zakken aangorden: en zullen over u wenen met bitterheid der ziel, en bittere rouwklage.
32.  En zij zullen in hun gekerm een klaaglied over u opheffen, en over u weeklagen, zeggende: Wie is geweest als Tyrus, als de uitgeroeide in het midden der zee?
33.  Als uw marktwaren uit de zeeen voortkwamen, hebt gij vele volken verzadigd: met de veelheid uwer goederen en uw onderlingen koophandel, hebt gij de koningen der aarde rijkgemaakt.
34.  Ten tijde, dat gij uit de zeeen verbroken zijt in de diepte der wateren, zijn uw onderlinge koophandel en uw ganse gemeente in het midden van u gevallen.
35.  Alle inwoners der eilanden zijn over u ontzet, en hun koningen staan de haren te berge, zij zijn verbaasd van aangezicht.
36.  De handelaars onder de volken fluiten u aan: gij zijt een grote schrik geworden, en zult er niet meer zijn tot in eeuwigheid.


[vorige hoofdstuk] - [volgende hoofdstuk]

 

Agenda
Boeken
Bijbel
kerk
Levensvragen
Links
Muziek
Nieuws
Overdenkingen
Preken


Kruis | Copyright 2003-2019 Kerken.com | deze pagina toevoegen aan favorieten | Contact | Disclaimer | A A A | Tell A Friend! | Kruis

 
tumblr site counter