Home Inloggen Winkel Contact
 
Zoekbox
     
 
Zoekbox
Topmenu
Topmenu Home Topmenu Winkel Topmenu Links Topmenu Preken Topmenu Kerken Topmenu Overdenkingen Topmenu Agenda Topmenu Contact Topmenu
Topmenu

Entree Afdelingen 1. Algemeen 2. Kennis Bassin 3. Kinderen 4. Meeting People 5. Muziek 6. Pastoraat 7. Winkel Bron toevoegen Beheer Informatie Diversen
Aangepast zoeken
 
Kerken.com \ Afdelingen \ Bijbel

Zoeken in Bijbel online

Hartelijk welkom op onze Bijbel afdeling. U kunt hier u favoriete bijbeltekst vinden door middel van een zoekopdracht of door het doorbladeren van de Bijbel. Ook kunt u uw onderwerp opzoeken in de Heidelbergse Catechismus.

  Bijbel:  
Bijbelboek:   Hoofdstuk:   


Zoekresultaat

Ezechiël

Hoofdstuk 26 (21 teksten gevonden)


1.  En het gebeurde in het elfde jaar, op den eersten der maand, dat des HEEREN woord tot mij geschiedde, zeggende:
2.  Mensenkind! daarom dat Tyrus van Jeruzalem gezegd heeft: Heah! zij is verbroken, de poort der volken: zij is tot mij omgewend: ik zal vervuld worden, zij is verwoest!
3.  Daarom, alzo zegt de Heere HEERE: Ziet, Ik wil aan u, o Tyrus! en Ik zal vele heidenen tegen u doen opkomen, alsof Ik de zee met haar golven deed opkomen.
4.  Die zullen de muren van Tyrus verderven, en haar torens afbreken: ja, Ik zal haar stof van haar wegvagen, en zal haar tot een gladde steenrots maken.
5.  Zij zal in het midden der zee zijn tot uitspreiding van netten: want Ik heb het gesproken, spreekt de Heere HEERE: en zij zal den heidenen ten roof worden.
6.  En haar dochteren, die in het veld zijn, zullen met het zwaard gedood worden: en zij zullen weten, dat Ik de HEERE ben.
7.  Want alzo zegt de Heere HEERE: Ziet, Ik zal Nebukadrezar, den koning van Babel, den koning der koningen, van het noorden, tegen Tyrus brengen, met paarden en metwagenen, en met ruiteren, en krijgs vergaderingen, en veel volks.
8.  Hij zal uw dochteren op het veld met het zwaard doden, en hij zal sterkten tegen u maken, en een wal tegen u opwerpen, en rondassen tegen u opheffen.
9.  En hij zal muurbrekers tegen uw muren stellen, en uw torens met zijn zwaarden afbreken.
10.  Vanwege de menigte zijner paarden zal u derzelver stof bedekken: uw muren zullen beven vanwege het gedruis der ruiteren, en wielen, en wagenen, als hij door uw poorten zalintrekken, gelijk door de ingangen ener doorbrokene stad.
11.  Hij zal met de hoeven zijner paarden al uw straten vertreden: uw volk zal hij met het zwaard doden, en elk een van de kolommen uwer sterkten zal ter aarde nederstorten.
12.  En zij zullen uw vermogen roven, en uw koopmanswaren plunderen, en uw muren afbreken, en uw kostelijke huizen omwerpen: en uw stenen, en uw hout, en uw stof zullen zij inhet midden der wateren werpen.
13.  Zo zal Ik het gedeun uwer liederen doen ophouden, en het geklank uwer harpen zal niet meer gehoord worden.
14.  Ja, Ik zal u maken tot een gladde steenrots: gij zult zijn tot uitspreiding der netten, gij zult niet meer gebouwd worden: want Ik, de HEERE, heb het gesproken, spreekt de HeereHEERE.
15.  Alzo zegt de Heere HEERE tot Tyrus: Zullen niet de eilanden van het geluid uws vals beven, als de dodelijk verwonde zal kermen, wanneer men in het midden van u schrikkelijkzal moorden?
16.  En alle vorsten der zee zullen afdalen van hun tronen, en hun mantels van zich doen, en hun gestikte klederen uittrekken: met sidderingen zullen zij bekleed worden, op de aardezullen zij nederzitten, en te elken ogenblik sidderen, en over u ontzet zijn:
17.  En zij zullen een klaaglied over u opheffen, en tot u zeggen: Hoe zijt gij uit de zeeen vergaan, gij welbewoonde, gij beroemde stad, die sterk geweest is ter zee, zij en haarinwoners: die hunlieder schrik gaven aan allen, die in haar woonden!
18.  Nu zullen de eilanden sidderen ten dage uws vals: ja, de eilanden, die in de zee zijn, zullen beroerd worden vanwege uw uitgang.
19.  Want alzo zegt de Heere HEERE: Als Ik u zal stellen tot een verwoeste stad, gelijk de steden, die niet bewoond worden: als Ik een afgrond over u zal doen opkomen, en de grotewateren u zullen overdekken,
20.  Dan zal Ik u doen nederdalen met degenen die in den kuil nederdalen tot het oude volk, en zal u doen nederliggen in de onderste plaatsen der aarde, in de woeste plaatsen, dievan ouds geweest zijn, met degenen, die in den kuil nederdalen, opdat gij niet bewoond wordt: en Ik zal het sieraad herstellen in het land der levenden.
21.  Maar u zal Ik tot een groten schrik stellen, en gij zult er niet meer zijn: als gij gezocht wordt, zo zult gij niet meer gevonden worden in eeuwigheid, spreekt de Heere HEERE. Ezechi?l 27


[vorige hoofdstuk] - [volgende hoofdstuk]

 

Agenda
Boeken
Bijbel
kerk
Levensvragen
Links
Muziek
Nieuws
Overdenkingen
Preken


Kruis | Copyright 2003-2019 Kerken.com | deze pagina toevoegen aan favorieten | Contact | Disclaimer | A A A | Tell A Friend! | Kruis

 
tumblr site counter