Home Inloggen Winkel Contact
 
Zoekbox
     
 
Zoekbox
Topmenu
Topmenu Home Topmenu Winkel Topmenu Links Topmenu Preken Topmenu Kerken Topmenu Overdenkingen Topmenu Agenda Topmenu Contact Topmenu
Topmenu

Entree Afdelingen 1. Algemeen 2. Kennis Bassin 3. Kinderen 4. Meeting People 5. Muziek 6. Pastoraat 7. Winkel Bron toevoegen Beheer Informatie Diversen
Aangepast zoeken
 
Kerken.com \ Afdelingen \ Bijbel

Zoeken in Bijbel online

Hartelijk welkom op onze Bijbel afdeling. U kunt hier u favoriete bijbeltekst vinden door middel van een zoekopdracht of door het doorbladeren van de Bijbel. Ook kunt u uw onderwerp opzoeken in de Heidelbergse Catechismus.

  Bijbel:  
Bijbelboek:   Hoofdstuk:   


Zoekresultaat

Ezechiël

Hoofdstuk 1 (27 teksten gevonden)


1.  In het dertigste jaar, in de vierde maand, op den vijfden derzelve maand, als ik in het midden der weggevoerden was bij de rivier Chebar, zo geschiedde het, dat de hemelenwerden geopend, en ik gezichten Gods zag.
2.  Op den vijfden derzelve maand (dit was het vijfde jaar van de wegvoering van den koning Jojachin),
3.  Geschiedde het woord des HEEREN uitdrukkelijk tot Ezechiel, den zoon van Buzi, den priester, in het land der Chaldeen, bij de rivier Chebar: en de hand des HEEREN was daarop hem.
4.  Toen zag ik, en ziet, een stormwind kwam van het noorden af, een grote wolk, en een vuur daarin vervangen, en een glans was rondom die wolk: en uit het midden daarvan wasals de verf van Hasmal, uit het midden des vuurs.
5.  En uit het midden daarvan kwam de gelijkenis van vier dieren: en dit was hun gedaante: zij hadden de gelijkenis van een mens:
6.  En elkeen had vier aangezichten: insgelijks had elkeen van hen vier vleugelen.
7.  En hun voeten waren rechte voeten, en hun voetplanten waren gelijk de voetplanten van een kalf, en glinsterden gelijk de verf van glad koper.
8.  En mensenhanden waren onder hun vleugelen, aan hun vier zijden: en die vier hadden hun aangezichten en hun vleugelen.
9.  Hun vleugelen waren samengevoegd, de een aan den ander: zij keerden zich niet om, als zij gingen: zij gingen elkeen recht uit voor zijn aangezicht henen.
10.  De gelijkenis nu van hun aangezicht was het aangezicht eens mensen, en het aangezicht eens leeuws hadden zij vier aan de rechterzijde: en ter linkerzijde hadden die vier eensossen aangezicht: ook hadden die vier eens arends aangezicht.
11.  Ook waren hun aangezichten en hun vleugelen opwaarts verdeeld: elkeen had er twee samengevoegd aan de andere, en twee bedekten hun lichamen.
12.  En zij gingen elkeen rechtuit voor zijn aangezicht henen: waarhenen de geest was om te gaan, gingen zij: zij keerden zich niet om, als zij gingen.
13.  Aangaande de gelijkenis der dieren, hun gedaante was als brandende kolen des vuurs, als de gedaante der fakkelen: datzelve vuur ging steeds tussen die dieren: en het vuurhad een glans, en uit het vuur kwam een bliksem voort.
14.  De dieren nu liepen en keerden weder als de gedaante van een weerlicht.
15.  Als ik die dieren zag, ziet, zo was er een rad op de aarde bij die dieren, naar vier aangezichten van hetzelve.
16.  De gedaante der raderen en derzelver maaksel was als de verf van een turkoois: en die vier hadden enerlei gelijkenis: daartoe was hun gedaante, en hun maaksel, alsof hetware een rad in het midden van een rad.
17.  Als zij gingen, zij gingen op hun vier zijden: zij keerden zich niet om, als zij gingen.
18.  En hun velgen, die waren zo hoog, dat zij vreselijk waren: en hun velgen waren vol ogen rondom aan die vier raderen.
19.  Als nu de dieren gingen, gingen de raderen bij hen: en als de dieren van de aarde opgeheven werden, werden de raderen opgeheven.
20.  Waarhenen de geest was om te gaan, gingen zij, waarhenen de geest was om te gaan: en de raderen werden tegenover hen opgeheven: want de geest der dieren was in deraderen.
21.  Als die gingen, gingen deze: en als die stonden, stonden zij: en als die van de aarde opgeheven werden, werden de raderen tegenover hen opgeheven: want de geest der dierenwas in de raderen.
22.  En over de hoofden der dieren was de gelijkenis eens uitspansels, gelijk de verf van het vreselijke kristal, van boven af over hun hoofden uitgespreid.
23.  En onder dat uitspansel waren hun vleugelen rechtop, de een aan den ander: ieder had er twee, die herwaarts hun lichamen bedekten, en ieder had er twee, die ze derwaartsbedekten.
24.  En als zij gingen, hoorde ik een geruis hunner vleugelen, als het geruis van vele wateren, als de stem des Almachtigen, als de stem eens geroeps, als het gedreun eensheirlegers: als zij stonden, zo lieten zij hun vleugelen neder.
25.  En er geschiedde een stem van boven het uitspansel, hetwelk boven hun hoofden was, als zij stonden, en hun vleugelen nedergelaten hadden.
26.  En boven het uitspansel, hetwelk was boven hun hoofden, was de gelijkenis eens troons, als de gedaante van een saffiersteen: en op de gelijkenis als de gedaante eensmensen, daarboven op zijnde.
27.  En ik zag als de verf van Hasmal, als de gedaante van vuur rondom daarbinnen, van de gedaante Zijner lenden en opwaarts: en van de gedaante Zijner lenden en nederwaarts,zag ik als de gedaante van vuur, en glans aan Hem rondom.


[vorige hoofdstuk] - [volgende hoofdstuk]

 

Agenda
Boeken
Bijbel
kerk
Levensvragen
Links
Muziek
Nieuws
Overdenkingen
Preken


Kruis | Copyright 2003-2019 Kerken.com | deze pagina toevoegen aan favorieten | Contact | Disclaimer | A A A | Tell A Friend! | Kruis

 
tumblr site counter